Chương trình tọa đàm "Nâng cao chất lượng mô hình, giải pháp thiết thực cơ sở Đoàn giai đoạn 2019-2022 và xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tọa đ&agrave;m &quot;N&acirc;ng cao chất lượng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p thiết thực cơ sở Đo&agrave;n giai đoạn 2019-2022 v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&quot; với kết quả đạt được g&oacute;i gọn trong s&aacute;u chữ &quot;Đ&atilde; l&agrave;m th&igrave; phải chất lượng&quot;.Gồm 21 &yacute; kiến.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><span style="color:transparent; font-family:inherit; font-size:16px">🍃</span></span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; dịp chia sẻ, lắng nghe, định hướng rất lớn cho cơ sở n&acirc;ng chất lượng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh của cơ sở gắn với nhiệm kỳ Đại hội 2019-2022 của cơ sở.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><span style="color:transparent; font-family:inherit; font-size:16px">🍃</span>&nbsp;Đ&oacute;ng g&oacute;p, hiến kế của cơ sở cho chất lượng c&ocirc;ng tr&igrave;nh chung của </span>Đo&agrave;n trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><span style="color:transparent; font-family:inherit; font-size:16px">🍃</span>&nbsp;V&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute; khi được đồng ch&iacute;&nbsp;B&iacute; thư Đảng ủy </span>trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"> chia sẻ, truyền động lực lớn cho c&aacute;n bộ </span>Đo&agrave;n trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">. Đồng thời y&ecirc;u cầu &quot;C&aacute;n bộ đo&agrave;n l&agrave; phải n&ecirc;u gương, l&agrave;m g&igrave; phải x&aacute;c định r&otilde; chất lượng v&agrave; hiệu quả c&ocirc;ng việc định l&agrave;m. Kh&ocirc;ng đưa ra rồi để đ&oacute;, đ&atilde; l&agrave;m th&igrave; phải quyết t&acirc;m thực hiện cho xong&quot;.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;