Tuổi trẻ Đại học Sư phạm sắt son niềm tin với Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 29/9, tuổi trẻ Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố&nbsp;s&ocirc;i nổi với c&aacute;c hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) v&agrave; 70 năm ng&agrave;y Truyền thống Học sinh - Sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/10950 - 09/01/2020).</span></span></strong></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2705.JPG" style="width:100%" /></span></span></strong></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự đồng &yacute; của Đảng uỷ trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 phối hợp c&ugrave;ng Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n cho quần ch&uacute;ng <strong>Nguyễn L&ecirc; Ngọc Huyền</strong> v&agrave; quần ch&uacute;ng <strong>Nguyễn Trọng Hiệp</strong> đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2612.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n vinh dự được đ&oacute;n tiếp&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh uỷ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Nguyễn Tiến C&ocirc;ng - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng uỷ, Trưởng ph&ograve;ng KHCN&amp;MT-TCKH Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; L&acirc;m Thanh Minh - Đảng uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Phạm Thị Đ&agrave;o - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 3 Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; C&ugrave;ng với sự chứng kiến của hơn 120 đồng ch&iacute; l&agrave; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Trường, Thường trực Đo&agrave;n - Hội cơ sở, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khoa Gi&aacute;o dục Đặc biệt v&agrave; Khoa học Gi&aacute;o dục.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2626.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2635.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4 lời thề sắt son của 02 đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trẻ vang l&ecirc;n tại nơi m&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y 109 năm (1911 - 2019) ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn &Aacute;i Quốc đ&atilde; bước l&ecirc;n con t&agrave;u Đ&ocirc; đốc Latouche-Tr&eacute;ville l&ecirc;n đường sang Ph&aacute;p như l&agrave; lời nhắc nhớ v&agrave;o t&acirc;m khảm của những người trẻ n&oacute;i chung v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n HCMUE n&oacute;i ri&ecirc;ng phải tiếp tục cống hiến, r&egrave;n luyện, s&aacute;ng tạo v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2665.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2686.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2695.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute;, tại cơ sở ch&iacute;nh của Trường cũng diễn ra Chương tr&igrave;nh biểu diễn tr&iacute;ch đoạn cải lương &ldquo;B&aacute;c ơi&rdquo; đến từ C&acirc;u lạc bộ Văn ho&aacute; Nghệ thuật v&agrave; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/20190929_095431.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&iacute;ch đoạn cải lương khắc hoạ về h&igrave;nh ảnh chiến khu trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến. Trong t&igrave;nh cảnh chiến tranh khốc liệt, cam go, đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sĩ nhận một hung tin Hồ Chủ tịch đ&atilde; ra đi vĩnh viễn. T&acirc;m trạng rối bời, tiếc thương v&ocirc; hạn, nhưng đồng b&agrave;o, chiến sĩ ta biến đau thương th&agrave;nh sức mạnh, tiếp tục chiến đấu anh dũng, quyết gi&agrave;nh chiến thắng về ph&iacute;a ta.</span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/_MG_2743.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="margin-left:2.65pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32835/20190929_084629.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;