Tọa đàm Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ mới” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Với mục đ&iacute;ch để c&aacute;c đơn vị cơ sở Đo&agrave;n giới thiệu, t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p hiệu quả trong việc x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, y&ecirc;u chủ nghĩa x&atilde; hội, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; lối sống đẹp, c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng đưa đất nước vươn l&ecirc;n, c&oacute; tri thức, sức khoẻ, kỹ năng x&atilde; hội, năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại, Ban thường vụ </span>Đo&agrave;n trường ĐH Luật Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(38, 38, 38)"> đ&atilde; tổ chức Tọa đ&agrave;m X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ĐH Luật Tp. Hồ Ch&iacute; Min</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">h thời kỳ mới&rdquo; năm 2019 với sự tham gia của c&aacute;c&nbsp;c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong tọa đ&agrave;m, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tham luận c&aacute;c nội dung về thuận lợi, kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai thực hiện x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh, phong c&aacute;ch C&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; kết quả thực hiện c&aacute;c nội dung trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại cơ sở. Đồng thời tại tọa đ&agrave;m cũng trao đổi c&aacute;c nội dung về c&aacute;ch thức nhận diện th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống, th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c trong thời kỳ c&ocirc;ng nghệ số hiện nay, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay thực hiện tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n; hướng dẫn c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n c&aacute;c nội dung trong x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh, ph&acirc;n biệt đối tượng v&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cần bổ sung trong bảng đăng k&yacute; r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện trong c&aacute;c năm tiếp theo</span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;