Tọa đàm Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ mới” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Với mục đ&iacute;ch để c&aacute;c đơn vị cơ sở Đo&agrave;n giới thiệu, t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p hiệu quả trong việc x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, y&ecirc;u chủ nghĩa x&atilde; hội, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; lối sống đẹp, c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng đưa đất nước vươn l&ecirc;n, c&oacute; tri thức, sức khoẻ, kỹ năng x&atilde; hội, năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại, Ban thường vụ </span>Đo&agrave;n trường ĐH Luật Tp. Hồ Ch&iacute; Minh<span style="color:rgb(38, 38, 38)"> đ&atilde; tổ chức Tọa đ&agrave;m X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ĐH Luật Tp. Hồ Ch&iacute; Min</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">h thời kỳ mới&rdquo; năm 2019 với sự tham gia của c&aacute;c&nbsp;c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong tọa đ&agrave;m, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tham luận c&aacute;c nội dung về thuận lợi, kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai thực hiện x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh, phong c&aacute;ch C&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; kết quả thực hiện c&aacute;c nội dung trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại cơ sở. Đồng thời tại tọa đ&agrave;m cũng trao đổi c&aacute;c nội dung về c&aacute;ch thức nhận diện th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống, th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c trong thời kỳ c&ocirc;ng nghệ số hiện nay, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay thực hiện tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n; hướng dẫn c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n c&aacute;c nội dung trong x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh, ph&acirc;n biệt đối tượng v&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cần bổ sung trong bảng đăng k&yacute; r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện trong c&aacute;c năm tiếp theo</span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;