Phú Nhuận: tuyên dương các tập thể - cá nhân tiêu biểu "Làm theo lời Bác" và Gia đình ba thế hệ "Chung ngọn cờ hồng" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020), tối 04/10, Quận Đo&agrave;n, C&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; quận v&agrave; Hội Cựu chiến binh quận Ph&uacute; Nhuận phối hợp tổ chức tuy&ecirc;n dương c&aacute;c tập thể - c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; gia đ&igrave;nh ba thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo; năm 2019.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Trọng Kim &ndash; UVBTV,&nbsp;Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Dung &ndash; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; quận; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Triệu &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32849/Tap%20the%20va%20ca%20nhan%20tieu%20bieu%202019.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tổng kết đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, từ quận đến cơ sở đ&atilde; đầu tư nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, đối với hoạt động cấp quận ti&ecirc;u biểu c&oacute; Ng&agrave;y hội &ldquo;Tuổi trẻ Ph&uacute; Nhuận nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, tọa đ&agrave;m &ldquo;Học theo B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo;, Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng v&agrave; tiếng h&aacute;t ba thế hệ &ldquo;B&agrave;i ca tiếp nối&rdquo;; to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n cũng s&ocirc;i nổi với 02 đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị th&aacute;ng 5 v&agrave; th&aacute;ng 9 năm 2019 th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng, nh&agrave; lưu niệm gắn với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c hội thi t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c phẩm của B&aacute;c, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia. Từ những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể, thiết thực v&agrave; hiệu quả đ&atilde; nổi bật l&ecirc;n những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong chương tr&igrave;nh Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; vinh danh v&agrave; biểu dương 62 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật nhất, r&otilde; n&eacute;t nhất, biểu hiện sinh động kết quả từ việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong năm qua, cũng như c&oacute; những nội dung, phần việc &yacute; nghĩa gắn với đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của B&aacute;c. Đồng thời, C&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến &ndash; hưu tr&iacute; quận, Hội Cựu Chiến binh quận v&agrave; Quận Đo&agrave;n cũng phối hợp tuy&ecirc;n dương 15 Gia đ&igrave;nh ba thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; những hạt giống đỏ của đất nước, với truyền thống đầy vẻ vang v&agrave; tự h&agrave;o. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay sẽ viết tiếp trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc bằng việc đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng sức trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a &ndash; hiện đại h&oacute;a đất nước, g&oacute;p phần&nbsp; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, x&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;