Tuyên dương 90 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 12/10, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố tổ chức lễ tuy&ecirc;n dương 90 gương c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những điển h&igrave;nh xuất sắc - được lựa chọn từ 115 hồ sơ đề cử x&eacute;t giải từ 28 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc - đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực, phấn đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, năng động, s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng; cũng như c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, s&aacute;ng kiến cải tiến quy tr&igrave;nh nghiệp vụ, phục vụ người d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32888/2.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Phạm Văn Linh, Giải thưởng c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện được khởi xướng từ năm 2010 tr&ecirc;n cơ sở tuy&ecirc;n dương c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ h&agrave;ng năm, nhằm biểu dương v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, qua đ&oacute; nhằm thể hiện vai tr&ograve; xung k&iacute;ch trong việc thực hiện hiệu quả chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; từng bước g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần X nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, đ&atilde; c&oacute; 347 gương ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32888/4%20(4).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, B&iacute; thư Đo&agrave;n khối cũng ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c Cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; đạt được. Đồng thời đồng ch&iacute; cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c Cơ sở Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phải quan t&acirc;m, đầu tư c&aacute;c nội dung. Thứ nhất, thực hiện c&oacute; hiệu quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh kết hợp thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban B&iacute; thư về &ldquo;Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030&rdquo;. Thứ hai, tập trung đổi mới, n&acirc;ng chất phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; tập trung đề xuất c&aacute;c s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng việc, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng phương ph&aacute;p l&agrave;m việc khoa học, hiệu quả&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Cần phải x&aacute;c định việc tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của từng CBCCVC trẻ, từng Cơ sở Đo&agrave;n trong tiến tr&igrave;nh hội nhập, ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố&rdquo;, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Phạm Văn Linh nhấn mạnh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương l&agrave; hoạt động nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y truyền thống c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), 37 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2019), hướng tiến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;