Nữ thủ lĩnh ngày ngày 'dụ' bạn trẻ đi làm, hướng nghiệp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một trong 24 b&iacute; thư Đo&agrave;n phường x&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương năm 2019, T&ocirc; Phương Thảo (b&iacute; thư Đo&agrave;n phường 5, Q.4, TP.HCM) l&agrave; c&ocirc; thủ lĩnh say m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biết c&oacute; một số bạn trẻ th&iacute;ch tụ tập ban đ&ecirc;m để quậy ph&aacute;, nhậu nhẹt, Thảo t&igrave;m c&aacute;ch l&acirc;n la l&agrave;m quen. &quot;Nếu đ&atilde; l&agrave; bạn của nhau th&igrave; m&igrave;nh rất dễ n&oacute;i để c&aacute;c bạn bỏ đi những th&oacute;i quen xấu. T&igrave;m hiểu mới biết c&aacute;c bạn ai cũng c&oacute; những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&quot; - Thảo cho hay.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32889/n%20(2).jpg" style="height:330px; width:586px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trao bạn một niềm tin</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m bạn với nhau, Thảo đ&atilde; kết nối c&aacute;c bạn đến học nghề hoặc giới thiệu việc l&agrave;m để c&oacute; thu nhập, phụ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh. Như bạn Nguyễn H.M. rất đam m&ecirc; nghệ thuật l&agrave;m đẹp đ&atilde; được giới thiệu học nghề v&agrave; phụ tr&aacute;ch kh&acirc;u trang điểm cho đội văn nghệ của phường đi biểu diễn. &quot;Được mọi người y&ecirc;u mến v&agrave; thấy việc l&agrave;m của m&igrave;nh c&oacute; &iacute;ch, M. thay đổi suy nghĩ t&iacute;ch cực v&agrave; th&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n th&iacute;ch tụ tập v&agrave;o ban đ&ecirc;m nữa&quot; - Thảo chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi biết c&oacute; hai bạn trẻ d&iacute;nh v&agrave;o ma t&uacute;y, Thảo đến nh&agrave; tỉ t&ecirc; với gia đ&igrave;nh đưa hai bạn đi cai nghiện. Sau đ&oacute;, ch&iacute;nh Thảo đ&atilde; l&ecirc;n cơ sở cai nghiện thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&oacute; chia sẻ mới thấu hiểu c&aacute;c bạn đau khổ thế n&agrave;o, m&igrave;nh kh&ocirc;ng kỳ thị, kh&ocirc;ng xa l&aacute;nh m&agrave; lắng nghe, đ&ocirc;i khi chỉ l&agrave; ngồi đ&oacute; nghe họ trải l&ograve;ng&quot; - Thảo n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai trường hợp Thảo đi vận động cai nghiện l&agrave; hai ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c nhau. Một trường hợp l&agrave; nh&agrave; rất kh&aacute; giả nhưng bạn thiếu thốn t&igrave;nh cảm gia đ&igrave;nh, n&ecirc;n theo con đường ma t&uacute;y để &quot;được ba mẹ quan t&acirc;m đến m&igrave;nh hơn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trường hợp c&ograve;n lại l&agrave; gia cảnh kh&oacute; khăn, bạn bị nghiện v&igrave; nghe theo bạn b&egrave; rủ r&ecirc; trong l&uacute;c đang cảm thấy m&igrave;nh bất lực khi kh&ocirc;ng thể thay đổi ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh. Thảo n&oacute;i quan trọng l&agrave; m&igrave;nh biết trao cho c&aacute;c bạn niềm tin, nếu tin bạn thay đổi được th&igrave; đ&oacute; cũng l&agrave; động lực gi&uacute;p c&aacute;c bạn tự tin hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thủ lĩnh nhiều s&aacute;ng tạo</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2018, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 5, quận 4 đ&atilde; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 100 bạn trẻ, trong đ&oacute; gi&uacute;p hơn 20 bạn c&oacute; việc l&agrave;m. C&ocirc; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ograve;n đứng ra t&iacute;n chấp để bạn trẻ vay vốn l&agrave;m ăn, học nghề, khai th&aacute;c hơn 120 triệu đồng cho t&aacute;m bạn trẻ vay v&agrave; hiện Thảo quản l&yacute; hai tổ vay vốn tiết kiệm từ quỹ của Ng&acirc;n h&agrave;ng Ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội với 56 th&agrave;nh vi&ecirc;n, dư nợ hơn 1,5 tỉ đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo cũng th&uacute;c đẩy việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o hoạt động phong tr&agrave;o, kết nối nhiều b&egrave; bạn qua mạng x&atilde; hội v&agrave; cũng nhờ đ&oacute; m&agrave; c&aacute;c bạn trong cộng đồng tham gia chương tr&igrave;nh b&aacute;n t&aacute;o g&acirc;y quỹ x&acirc;y được hai căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn tặng hai hộ kh&oacute; khăn ở phường. T&aacute;m tấn t&aacute;o đ&atilde; được b&aacute;n ra trong năm 2018 v&agrave; năm nay Thảo đang c&ugrave;ng cộng đồng mạng x&atilde; hội vận động mọi người tham gia chia sẻ th&ocirc;ng tin để c&ugrave;ng b&aacute;n t&aacute;o g&acirc;y quỹ chăm lo những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo cổ vũ mọi người sống l&agrave;nh mạnh v&agrave; khoa học, v&iacute; dụ thực hiện thử th&aacute;ch dậy sớm đọc s&aacute;ch, học tiếng Anh, tập thể dục... &quot;Tuổi trẻ, thanh xu&acirc;n của ch&uacute;ng ta l&agrave; chuỗi ng&agrave;y học hỏi v&agrave; trải nghiệm, c&oacute; gian nan, c&oacute; thử th&aacute;ch mới c&oacute; quả ngọt, c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot; - Thảo n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Mai Ch&iacute;, b&iacute; thư Quận đo&agrave;n 4 (TP.HCM), cho biết: &quot;Thảo l&agrave; một trong c&aacute;c thủ lĩnh năng động, s&aacute;ng tạo, gắn b&oacute; với phong tr&agrave;o v&agrave; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p hỗ trợ thanh ni&ecirc;n trong học tập, học nghề v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m. Tại cơ sở, Thảo đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn th&agrave;nh lập c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m sở th&iacute;ch, kết tập nhiều bạn trẻ đến với tổ chức Đo&agrave;n - Hội&quot;.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh động bằng tr&aacute;i tim</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh. &quot;Khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, chỉ nghĩ m&igrave;nh sinh hoạt phong tr&agrave;o tại phường l&agrave; để r&egrave;n luyện, tốt nghiệp sẽ đi l&agrave;m đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Vậy m&agrave; được quận đo&agrave;n động vi&ecirc;n m&igrave;nh đảm nhận lu&ocirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội đ&atilde; s&aacute;u năm rồi&quot; - Thảo bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện Thảo đang theo học chương tr&igrave;nh cao học n&ecirc;n c&agrave;ng bận rộn hơn. Được sự chia sẻ của người bạn đời v&agrave; gia đ&igrave;nh hai b&ecirc;n n&ecirc;n Thảo vẫn d&agrave;nh nhiều thời gian cho c&aacute;c hoạt động. Nhiều h&ocirc;m Thảo chỉ kịp tranh thủ về nh&agrave; d&ugrave;ng bữa cơm tối rồi lại x&aacute;ch xe chạy đi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ với nhiều nội dung từ cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Thực sự cũng c&oacute; l&uacute;c m&igrave;nh thấy sao m&igrave;nh d&agrave;nh qu&aacute; nhiều thời gian cho c&ocirc;ng việc, như vậy gia đ&igrave;nh, con c&aacute;i m&igrave;nh c&oacute; thiệt th&ograve;i qu&aacute; kh&ocirc;ng. Nhưng sau đ&oacute; m&igrave;nh nghĩ c&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng c&oacute; những trải nghiệm kh&oacute; khăn kh&aacute;c nhau, vấn đề l&agrave; c&acirc;n bằng. N&ecirc;n khi n&agrave;o c&oacute; thời gian cho gia đ&igrave;nh th&igrave; m&igrave;nh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm đ&oacute; thực sự phải l&agrave; khoảng thời gian chất lượng. Thảo suy nghĩ chỉ cần ch&uacute;ng ta thực sự l&agrave;m bằng tr&aacute;i tim của m&igrave;nh th&igrave; mọi người sẽ cảm nhận được bằng tr&aacute;i tim&quot; - Thảo bộc bạch.</span></span></p> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM ANH&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;