Nữ thủ lĩnh ngày ngày 'dụ' bạn trẻ đi làm, hướng nghiệp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một trong 24 b&iacute; thư Đo&agrave;n phường x&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương năm 2019, T&ocirc; Phương Thảo (b&iacute; thư Đo&agrave;n phường 5, Q.4, TP.HCM) l&agrave; c&ocirc; thủ lĩnh say m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biết c&oacute; một số bạn trẻ th&iacute;ch tụ tập ban đ&ecirc;m để quậy ph&aacute;, nhậu nhẹt, Thảo t&igrave;m c&aacute;ch l&acirc;n la l&agrave;m quen. &quot;Nếu đ&atilde; l&agrave; bạn của nhau th&igrave; m&igrave;nh rất dễ n&oacute;i để c&aacute;c bạn bỏ đi những th&oacute;i quen xấu. T&igrave;m hiểu mới biết c&aacute;c bạn ai cũng c&oacute; những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&quot; - Thảo cho hay.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32889/n%20(2).jpg" style="height:330px; width:586px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trao bạn một niềm tin</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m bạn với nhau, Thảo đ&atilde; kết nối c&aacute;c bạn đến học nghề hoặc giới thiệu việc l&agrave;m để c&oacute; thu nhập, phụ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh. Như bạn Nguyễn H.M. rất đam m&ecirc; nghệ thuật l&agrave;m đẹp đ&atilde; được giới thiệu học nghề v&agrave; phụ tr&aacute;ch kh&acirc;u trang điểm cho đội văn nghệ của phường đi biểu diễn. &quot;Được mọi người y&ecirc;u mến v&agrave; thấy việc l&agrave;m của m&igrave;nh c&oacute; &iacute;ch, M. thay đổi suy nghĩ t&iacute;ch cực v&agrave; th&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n th&iacute;ch tụ tập v&agrave;o ban đ&ecirc;m nữa&quot; - Thảo chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi biết c&oacute; hai bạn trẻ d&iacute;nh v&agrave;o ma t&uacute;y, Thảo đến nh&agrave; tỉ t&ecirc; với gia đ&igrave;nh đưa hai bạn đi cai nghiện. Sau đ&oacute;, ch&iacute;nh Thảo đ&atilde; l&ecirc;n cơ sở cai nghiện thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&oacute; chia sẻ mới thấu hiểu c&aacute;c bạn đau khổ thế n&agrave;o, m&igrave;nh kh&ocirc;ng kỳ thị, kh&ocirc;ng xa l&aacute;nh m&agrave; lắng nghe, đ&ocirc;i khi chỉ l&agrave; ngồi đ&oacute; nghe họ trải l&ograve;ng&quot; - Thảo n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai trường hợp Thảo đi vận động cai nghiện l&agrave; hai ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c nhau. Một trường hợp l&agrave; nh&agrave; rất kh&aacute; giả nhưng bạn thiếu thốn t&igrave;nh cảm gia đ&igrave;nh, n&ecirc;n theo con đường ma t&uacute;y để &quot;được ba mẹ quan t&acirc;m đến m&igrave;nh hơn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trường hợp c&ograve;n lại l&agrave; gia cảnh kh&oacute; khăn, bạn bị nghiện v&igrave; nghe theo bạn b&egrave; rủ r&ecirc; trong l&uacute;c đang cảm thấy m&igrave;nh bất lực khi kh&ocirc;ng thể thay đổi ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh. Thảo n&oacute;i quan trọng l&agrave; m&igrave;nh biết trao cho c&aacute;c bạn niềm tin, nếu tin bạn thay đổi được th&igrave; đ&oacute; cũng l&agrave; động lực gi&uacute;p c&aacute;c bạn tự tin hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thủ lĩnh nhiều s&aacute;ng tạo</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2018, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 5, quận 4 đ&atilde; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 100 bạn trẻ, trong đ&oacute; gi&uacute;p hơn 20 bạn c&oacute; việc l&agrave;m. C&ocirc; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ograve;n đứng ra t&iacute;n chấp để bạn trẻ vay vốn l&agrave;m ăn, học nghề, khai th&aacute;c hơn 120 triệu đồng cho t&aacute;m bạn trẻ vay v&agrave; hiện Thảo quản l&yacute; hai tổ vay vốn tiết kiệm từ quỹ của Ng&acirc;n h&agrave;ng Ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội với 56 th&agrave;nh vi&ecirc;n, dư nợ hơn 1,5 tỉ đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo cũng th&uacute;c đẩy việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o hoạt động phong tr&agrave;o, kết nối nhiều b&egrave; bạn qua mạng x&atilde; hội v&agrave; cũng nhờ đ&oacute; m&agrave; c&aacute;c bạn trong cộng đồng tham gia chương tr&igrave;nh b&aacute;n t&aacute;o g&acirc;y quỹ x&acirc;y được hai căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn tặng hai hộ kh&oacute; khăn ở phường. T&aacute;m tấn t&aacute;o đ&atilde; được b&aacute;n ra trong năm 2018 v&agrave; năm nay Thảo đang c&ugrave;ng cộng đồng mạng x&atilde; hội vận động mọi người tham gia chia sẻ th&ocirc;ng tin để c&ugrave;ng b&aacute;n t&aacute;o g&acirc;y quỹ chăm lo những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo cổ vũ mọi người sống l&agrave;nh mạnh v&agrave; khoa học, v&iacute; dụ thực hiện thử th&aacute;ch dậy sớm đọc s&aacute;ch, học tiếng Anh, tập thể dục... &quot;Tuổi trẻ, thanh xu&acirc;n của ch&uacute;ng ta l&agrave; chuỗi ng&agrave;y học hỏi v&agrave; trải nghiệm, c&oacute; gian nan, c&oacute; thử th&aacute;ch mới c&oacute; quả ngọt, c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot; - Thảo n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Mai Ch&iacute;, b&iacute; thư Quận đo&agrave;n 4 (TP.HCM), cho biết: &quot;Thảo l&agrave; một trong c&aacute;c thủ lĩnh năng động, s&aacute;ng tạo, gắn b&oacute; với phong tr&agrave;o v&agrave; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p hỗ trợ thanh ni&ecirc;n trong học tập, học nghề v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m. Tại cơ sở, Thảo đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn th&agrave;nh lập c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m sở th&iacute;ch, kết tập nhiều bạn trẻ đến với tổ chức Đo&agrave;n - Hội&quot;.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh động bằng tr&aacute;i tim</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh. &quot;Khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, chỉ nghĩ m&igrave;nh sinh hoạt phong tr&agrave;o tại phường l&agrave; để r&egrave;n luyện, tốt nghiệp sẽ đi l&agrave;m đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Vậy m&agrave; được quận đo&agrave;n động vi&ecirc;n m&igrave;nh đảm nhận lu&ocirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội đ&atilde; s&aacute;u năm rồi&quot; - Thảo bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện Thảo đang theo học chương tr&igrave;nh cao học n&ecirc;n c&agrave;ng bận rộn hơn. Được sự chia sẻ của người bạn đời v&agrave; gia đ&igrave;nh hai b&ecirc;n n&ecirc;n Thảo vẫn d&agrave;nh nhiều thời gian cho c&aacute;c hoạt động. Nhiều h&ocirc;m Thảo chỉ kịp tranh thủ về nh&agrave; d&ugrave;ng bữa cơm tối rồi lại x&aacute;ch xe chạy đi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ với nhiều nội dung từ cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Thực sự cũng c&oacute; l&uacute;c m&igrave;nh thấy sao m&igrave;nh d&agrave;nh qu&aacute; nhiều thời gian cho c&ocirc;ng việc, như vậy gia đ&igrave;nh, con c&aacute;i m&igrave;nh c&oacute; thiệt th&ograve;i qu&aacute; kh&ocirc;ng. Nhưng sau đ&oacute; m&igrave;nh nghĩ c&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng c&oacute; những trải nghiệm kh&oacute; khăn kh&aacute;c nhau, vấn đề l&agrave; c&acirc;n bằng. N&ecirc;n khi n&agrave;o c&oacute; thời gian cho gia đ&igrave;nh th&igrave; m&igrave;nh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm đ&oacute; thực sự phải l&agrave; khoảng thời gian chất lượng. Thảo suy nghĩ chỉ cần ch&uacute;ng ta thực sự l&agrave;m bằng tr&aacute;i tim của m&igrave;nh th&igrave; mọi người sẽ cảm nhận được bằng tr&aacute;i tim&quot; - Thảo bộc bạch.</span></span></p> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM ANH&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;