Phó Bí thư Chi đoàn luôn năng nổ trong hoạt động phong trào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh Trần Văn Cang hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty TNHH Việt Nam Paiho, l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty, đo&agrave;n cơ sở khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo. Bằng sự nỗ lực, t&igrave;m t&ograve;i s&aacute;ng tạo, anh đ&atilde; g&oacute;p phần đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o tại đơn vị ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận thấy tại C&ocirc;ng ty Paiho m&agrave; m&igrave;nh đang c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; rất đ&ocirc;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; trải đều ở c&aacute;c ph&ograve;ng ban, trong thời gian l&agrave;m việc Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty rất kh&oacute; tiếp x&uacute;c lực lượng trẻ n&agrave;y v&igrave; thời gian l&agrave;m việc theo ca v&agrave; mỗi ph&ograve;ng ban ở những nơi kh&aacute;c nhau. Anh Cang nhận thấy việc thu h&uacute;t c&aacute;c bạn tham gia tổ chức đo&agrave;n sẽ được thực hiện bằng một hoạt động phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa, uy t&iacute;n v&agrave; hơn hết l&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do đ&oacute; năm 2017 anh đ&atilde; mạnh dạn đề xuất l&ecirc;n với Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty về giải ph&aacute;p m&agrave; b&agrave;n th&acirc;n đ&atilde; nghĩ ra đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Tập hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện&rdquo; v&agrave; được sự chỉ đạo của Đo&agrave;n khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo. Với anh Cang giải ph&aacute;p n&agrave;y nhằm mang lại t&iacute;nh đo&agrave;n kết, giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống v&agrave; tương lai. Với vai tr&ograve; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Paiho, anh lu&ocirc;n t&igrave;m hiểu v&agrave; nắm bắt những nhu cầu, sở th&iacute;ch của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n để từ đ&oacute; t&igrave;m ra những giải ph&aacute;p gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n h&ograve;a nhập tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32895/123eca863b34dc6a8525.jpg" style="height:667px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Văn Cang</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Mới đầu cũng kh&oacute; khăn v&igrave; t&ocirc;i chưa tự tin để vận động c&aacute;c bạn, hay những c&acirc;u hỏi của c&aacute;c bạn như v&agrave;o Đo&agrave;n rồi c&oacute; được g&igrave; kh&ocirc;ng? Sau một thời gian, t&ocirc;i c&oacute; tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đơn vị. Từ đ&oacute; t&ocirc;i được mọi người tin tưởng, hưởng ứng, t&ocirc;i cũng khuyến kh&iacute;ch mọi người tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n nhiều hơn&rdquo; &ndash; </em>anh Cang chia sẻ<em>. </em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về niềm vui khi thấy sự hiệu quả của giải ph&aacute;p, anh Cang chia sẻ: <em>&ldquo;T&ocirc;i rất vui khi thấy bạn b&egrave;, đồng nghiệp tin tưởng v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động. </em><em>Sau mỗi hoạt động, t&ocirc;i được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm từ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo;</em>. Với anh Cang, để c&aacute;c bạn đặt niềm tin về m&igrave;nh trước ti&ecirc;n bản th&acirc;n phải đặt 3T l&ecirc;n đầu tức l&agrave; tr&iacute;, t&agrave;i v&agrave; t&acirc;m, c&oacute; như vậy mới lay chuyển được c&aacute;c bạn đến với tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian tiến h&agrave;nh c&aacute;c giải ph&aacute;p, tập hợp lực lượng tham gia tổ chức Đo&agrave;n, số lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Paiho năm 2015 l&agrave; 35 đo&agrave;n vi&ecirc;n đến nay đ&atilde; tăng đến 154 đo&agrave;n vi&ecirc;n. Trước kia, mỗi ph&ograve;ng ban tự ai lo việc đ&oacute;, nhưng giờ đ&acirc;y, mọi người quan t&acirc;m, th&acirc;n thiết v&agrave; hỗ trợ nhau trong c&ocirc;ng việc nhiều hơn.</span></span></p> <div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Văn Cang đ&atilde; xuất sắc được nhận&nbsp;giấy khen của Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;đo&agrave;n cơ sở Khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2016, 2017 v&agrave; năm 2018; giấy khen của Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;đo&agrave;n c&aacute;c khu chế xuất v&agrave; khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2017, 2019.</span></span></p> </div> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;