Quận 10: Thi tìm kiếm Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Tối ng&agrave;y 18.10, tại Hội trường UBND Quận 10, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde;&nbsp;&nbsp;tổ chức&nbsp;v&ograve;ng Chung kết Hội thi B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Giỏi Quận 10, lần V năm 2019 đ&atilde; được diễn ra.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="Thí sinh tham gia phần thi Bí thư Chi Đoàn trí tuệ" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32908/IMG_5723.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Hội thi l&agrave; dịp tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tại cơ sở, cũng như tạo s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện giải ph&aacute;p hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align:justify">Đ&ecirc;m chung kết, với sự tham gia của 10 gương mặt xuất sắc nhất, l&agrave; 10 th&iacute; sinh trong 168 th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c Chi đo&agrave;n trực thuộc tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, được chọn th&ocirc;ng qua v&ograve;ng Sơ khảo diễn ra v&agrave;o 15/9 vừa qua.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Thí sinh Băng Tâm đến từ Đoàn Phường 12 trong phần thi Bí thư Chi Đoàn dám nghĩ - biết làm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32908/IMG_5810.png" style="height:416px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Để đi đến Danh hiệu B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Giỏi Quận 10 năm 2019, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 4 v&ograve;ng thi v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn v&agrave; kịch t&iacute;nh gồm: B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n tr&iacute; tuệ; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n bản lĩnh; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n năng động; v&agrave; v&ograve;ng chung kết xếp hạng: B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n d&aacute;m nghĩ - Biết l&agrave;m.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kết thúc 4 vòng thi giải nhất đã thuộc về thí sinh Trần Huyền Trang thuộc Đoàn Phường 12" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32908/IMG_5890.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c c&aacute;c v&ograve;ng thi, th&iacute; sinh Trần Huyền Trang - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Ho&agrave;ng Diệu, Đo&agrave;n Phường 12 đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi năm nay; giải Nh&igrave; thuộc về th&iacute; sinh Phạm Hữu Duy - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 2, Phường 8; giải Ba gi&agrave;nh cho th&iacute; sinh Nguyễn Thị Băng T&acirc;m - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 3, Phường 12; hai giải Khuyến kh&iacute;ch thuộc về th&iacute; sinh Vương Bửu Anh - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 3, Phường 8 v&agrave; Mạc Trọng Nghĩa - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Khu phố 5, Phường 13.</p> <p style="text-align:right"><strong>XU&Acirc;N TRINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;