Đại hội VIII: Nơi hội tụ trí tuệ của thanh niên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng nay, 400 đại biểu đại diện cho hơn 2,9 triệu thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c đ&atilde; hội tụ tại Hội trường Th&agrave;nh phố, bắt đầu phi&ecirc;n thảo luận đầu ti&ecirc;n của&nbsp;Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="325" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthanhdoanthanhphohochiminh%2Fvideos%2F833007223782005%2F&amp;show_text=0&amp;width=700" style="border:none;overflow:hidden" width="700"></iframe></p> <p><span style="font-size:16px">Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, tiếp tục khẳng định m&igrave;nh l&agrave; người bạn tin cậy, th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/1.jpg" style="height:470px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/930b33191df7fba9a2e6.jpg" style="height:427px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một&nbsp;số khoảnh khắc của c&aacute;c đại biểu tham gia Đại hội</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội diễn ra trong hai ng&agrave;y 02, 03.11.2019, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 2,9 triệu thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; đại diện tr&iacute; thức trẻ, nh&agrave; khoa học trẻ, diễn vi&ecirc;n, ca sĩ trẻ, vận động vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số, thanh ni&ecirc;n l&agrave; t&iacute;n đồ t&ocirc;n gi&aacute;o, c&aacute;c anh, chị l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan c&oacute; chức năng li&ecirc;n quan đến thanh ni&ecirc;n,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/h.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Đại biểu điểm danh khi tham gia Đại hội</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/c23346746b9a8dc4d48b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/DSC_0097.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/IMG_2449.jpg" style="height:385px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/IMG_2472.jpg" style="height:361px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; Đại hội</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/IMG_2475.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/logo.png" style="height:172px; width:200px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc s&aacute;ng nay, c&aacute;c đại biểu sẽ thảo luận tại năm&nbsp;tổ thảo luận:&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề:&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố khởi nghiệp - s&aacute;ng tạo&rdquo;</em>&nbsp;tại Trung t&acirc;m Hỗ trợ Khởi nghiệp v&agrave; Đổi mới S&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh (SIHUB).</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i kh&ocirc;ng với tệ nạn x&atilde; hội</em>&rdquo; tại Khu vực Triển l&atilde;m tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y - Nh&agrave; Văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố với m&ocirc;i trường xanh, nếp sống xanh&rdquo;</em>&nbsp;tại X&iacute; nghiệp m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị Gia Định.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề&nbsp;<em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch</em>&rdquo; gắn với chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo;, hoạt động chăm lo cho em thiếu nhi l&agrave; bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32850/gps_glyph_convert-512.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); font-size:14px; height:30px; margin:1px 2px; text-align:justify; width:30px" /><span style="font-size:16px">Chuy&ecirc;n đề<em>&nbsp;&ldquo;4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em>&nbsp;tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Đại sứ trẻ (Yeah1).</span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của thanh ni&ecirc;n, l&agrave; diễn đ&agrave;n quan trọng để thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&ugrave;ng thảo luận, đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p mới, hiệu quả nhằm tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước; cổ vũ lối sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; phấn đấu thi đua học tập, lao động, s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32945/DSC_0035.jpg" style="height:424px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội&nbsp;c&ograve;n l&agrave; &quot;cầu nối&quot; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế, khởi nghiệp; chung tay x&acirc;y dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo tham gia x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;