Lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tổ chức tập huấn cho hơn 120 c&aacute;n bộ Hội chủ chốt, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội sinh vi&ecirc;n, Trưởng &ndash; Ph&oacute; Ban Vận động th&agrave;nh lập Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33008/01.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ tại Lễ Khai mạc, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố mong muốn c&aacute;c đồng ch&iacute; tham dự lớp tập huấn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những kiến thức m&agrave; m&igrave;nh học được cho c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tại đơn vị m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện tham dự lớp tập huấn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng cũng hy vọng rằng, th&ocirc;ng qua lớp tập huấn, kh&ocirc;ng chỉ trang bị cho c&aacute;c đồng ch&iacute; học vi&ecirc;n những kiến thức, kỹ năng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, m&agrave; c&ograve;n củng cố th&ecirc;m t&igrave;nh đo&agrave;n kết, sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ nhau trong c&ocirc;ng t&aacute;c giữa c&aacute;c đồng ch&iacute; học vi&ecirc;n với nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;