Tự hào “Người Cộng Sản trẻ” tri thức, kiên định và bản lĩnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chương tr&igrave;nh giao lưu &quot;Tự h&agrave;o Người Cộng sản trẻ&quot; v&agrave; tuy&ecirc;n dương </strong><strong>55 </strong><strong>B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2019 đ&atilde; diễn ra tại khu di t&iacute;ch địa đạo Tam Gi&aacute;c Sắt (Bến C&aacute;t, B&igrave;nh Dương).</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33027/2%20(6).jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa&nbsp;giao lưu&nbsp;truyền lửa c&ugrave;ng c&aacute;c B&iacute; thư Chi đo&agrave;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung Ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh Phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33027/IMG_8180.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh Phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ tại lễ tuy&ecirc;n dương, bạn Nguyễn Minh Thiện, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khối Y học cổ truyền 18, Đo&agrave;n Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận thấy việc quan trọng nhất khi học ng&agrave;nh y l&agrave; thực h&agrave;nh. Do đ&oacute;, Thiện đề xuất c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng kết hợp với Hội Chữ thập đỏ phường 8, Quận Ph&uacute; Nhuận để mở c&aacute;c lớp tập huấn về sơ cấp cứu, về c&ocirc;ng t&aacute;c hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, vệ sinh ph&ograve;ng bệnh,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n cũng như Thiện được trau dồi, t&ocirc;i luyện bản th&acirc;n, gi&uacute;p &iacute;ch cho cộng đồng. Đồng thời nh&igrave;n nhận một c&aacute;ch r&otilde; n&eacute;t hơn bản th&acirc;n l&agrave; người b&iacute; thư chi đo&agrave;n phải nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, Nguyễn Minh Thiện chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một trong 55 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Ti&ecirc;u biểu, đồng ch&iacute; Thượng &uacute;y B&ugrave;i Đức Sang, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Đo&agrave;n Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thạnh An, Đo&agrave;n Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến với m&ocirc; h&igrave;nh Lớp đ&agrave;o tạo nghề cắt t&oacute;c d&agrave;nh cho 35 học vi&ecirc;n l&agrave; người d&acirc;n, chiến sỹ tr&ecirc;n đảo. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; Thạnh An l&agrave; một x&atilde; đảo nằm xa trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn nhất định trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n nhưng theo đồng ch&iacute; B&ugrave;i Đức Sang chia sẻ, bản th&acirc;n sẽ biến kh&oacute; khăn v&agrave; gian khổ th&agrave;nh động lực v&agrave; ph&aacute;t huy khả năng của m&igrave;nh. Như c&acirc;u n&oacute;i anh vẫn thường t&acirc;m niệm: &ldquo;D&ugrave; đi bất cứ nơi đ&acirc;u, nhận bất cứ nhiệm vụ g&igrave; cũng phải ho&agrave;n th&agrave;nh tốt những g&igrave; m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; thế hệ đi trước, đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung Ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước kỳ vọng thanh ni&ecirc;n trong thế hệ mới phải l&agrave;m được hai điều quan trọng. &ldquo;Một l&agrave; ki&ecirc;n định với con đường ch&uacute;ng ta đ&atilde; chọn, với l&yacute; tưởng của những người cộng sản trẻ tuổi. Ch&uacute;ng ta phải chấp nhận hy sinh khi đi tr&ecirc;n con đường đ&oacute;, nếu thước đo hy sinh của người chiến sỹ trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến l&agrave; giữa sự sống v&agrave; c&aacute;i chết th&igrave; trong thời kỳ h&ograve;a b&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; lợi &iacute;ch chung của tổ quốc v&agrave; của ri&ecirc;ng mỗi người, l&agrave;m sao để lựa chọn v&agrave; đặt đ&uacute;ng chỗ. Đặc biệt, &ldquo;Người Cộng Sản trẻ&rdquo; trong thời kỳ 4.0 phải c&oacute; tri thức, tr&iacute; tuệ, biết vươn l&ecirc;n để bắt kịp tư duy chung của thế giới&rdquo;, đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng quan điểm, đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh Phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho rằng: &ldquo;C&aacute;c b&iacute; thư chi đo&agrave;n trẻ đ&atilde; chọn cho m&igrave;nh con đường n&agrave;y th&igrave; phải ki&ecirc;n định, ph&aacute;t huy v&agrave; thực hiện cho đến thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n. Con đường c&aacute;c bạn đi c&ograve;n rất d&agrave;i, phải l&agrave;m sao giữ được nhiệt huyết để thực hiện l&yacute; tưởng của người cộng sản trẻ trong thế hệ mới.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33027/IMG_8263.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh Bia lưu niệm V&ugrave;ng Căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng Việt Nam Khu đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định. Hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần V năm 2019 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 &ndash; 3/2/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nguyễn Xuân Hiếu (sinh năm 1996, sinh viên năm 4 trường Đại học An ninh Nhân dân) được mọi người biết đến là một chàng trai kỷ luật, nhiệt huyết trong công việc và các hoạt động tình nguyện. Hiếu còn có một niềm đam mê rất đặc biệt với bộ môn Lịch sử.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 13/9/2020, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường tổ chức lớp tập huấn Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt lần 1, năm 2020 - 2021 cho gần 100 đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn, Hội trường, Bí thư Đoàn cơ sơ, Liên chi Hội Trưởng, Chủ nhiệm, đội, nhóm trưởng các Câu lạc bộ, đội, nhóm cấp Trường.

Agile Việt Nam
;