Chung kết hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế về cải cách hành chính năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại hội trường Ủy ban</strong><strong> nh&acirc;n d&acirc;n Quận B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết Hội thi t&igrave;m hiểu, tuy&ecirc;n truyền, hiến kế về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh năm 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ&nbsp;39 đội thi dự thi,&nbsp;Ban tổ chức đ&atilde; chọn ra ba đội thi c&oacute; số điểm cao nhất tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết gồm&nbsp;Đo&agrave;n Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; Quận Đo&agrave;n Quận 12.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội trải qua 4 phần thi đấu: phần 1 tự giới thiệu; phần 2 t&ocirc;i l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức; phần 3 bản lĩnh c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức; phần 4 tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu bế mạc hội thi đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;-&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;chia sẻ, ch&uacute;ng ta h&atilde;y tư duy t&igrave;m ra những phương ph&aacute;p để thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở những s&aacute;ng kiến, những m&ocirc; h&igrave;nh, những cải tiến m&agrave; h&atilde;y suy nghĩ cho những nguyện vọng v&agrave; mong muốn của người d&acirc;n. Đồng thời h&atilde;y nh&acirc;n rộng những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa được đ&uacute;t kết qua phần thi tiểu phẩm m&agrave; c&aacute;c đội thi đ&atilde; mang đến cho hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33030/IMG_6732%20(2).JPG" style="height:387px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết n&agrave;y đơn vị đội đến từ Đo&agrave;n Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc d&agrave;nh giải thưởng cao nhất của hội thi, giải nh&igrave; thuộc về đơn vị Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; giải ba thuộc về Quận Đo&agrave;n 12.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Minh Th&agrave;nh - Đo&agrave;n Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&agrave;o hứng chia sẻ, to&agrave;n thể đội thi đều rất vui mừng, phấn chấn khi đ&atilde; d&agrave;nh được giải thưởng cao nhất của hội thi. Cảm gi&aacute;c như bao mệt mỏi trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị cho hội thi đều tan biến. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; đội cũng đ&atilde; lắng nghe c&aacute;c g&oacute;p &yacute; đến từ ph&iacute;a ban gi&aacute;m khảo v&agrave; trong thời gian tới sẽ r&uacute;t kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc. Sau hội thi n&agrave;y, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n khi trở về với vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c hiện tại sẽ mang theo đ&oacute; l&agrave; tinh thần hăng h&aacute;i, ph&aacute;t huy sức trẻ v&agrave; chủ động thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ trong chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức Hội thi đ&atilde; trao bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho c&aacute;c tập thể đạt giải nhất, nh&igrave;, ba; 6 khuyến kh&iacute;ch v&agrave; giải cho đơn vị c&oacute; lực lượng cổ động vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh nhất.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;TH&Uacute;Y NHI </strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;