Chung kết hội thi tìm hiểu, tuyên truyền, hiến kế về cải cách hành chính năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại hội trường Ủy ban</strong><strong> nh&acirc;n d&acirc;n Quận B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết Hội thi t&igrave;m hiểu, tuy&ecirc;n truyền, hiến kế về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh năm 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ&nbsp;39 đội thi dự thi,&nbsp;Ban tổ chức đ&atilde; chọn ra ba đội thi c&oacute; số điểm cao nhất tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết gồm&nbsp;Đo&agrave;n Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; Quận Đo&agrave;n Quận 12.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội trải qua 4 phần thi đấu: phần 1 tự giới thiệu; phần 2 t&ocirc;i l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức; phần 3 bản lĩnh c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức; phần 4 tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu bế mạc hội thi đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;-&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;chia sẻ, ch&uacute;ng ta h&atilde;y tư duy t&igrave;m ra những phương ph&aacute;p để thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở những s&aacute;ng kiến, những m&ocirc; h&igrave;nh, những cải tiến m&agrave; h&atilde;y suy nghĩ cho những nguyện vọng v&agrave; mong muốn của người d&acirc;n. Đồng thời h&atilde;y nh&acirc;n rộng những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa được đ&uacute;t kết qua phần thi tiểu phẩm m&agrave; c&aacute;c đội thi đ&atilde; mang đến cho hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33030/IMG_6732%20(2).JPG" style="height:387px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết n&agrave;y đơn vị đội đến từ Đo&agrave;n Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc d&agrave;nh giải thưởng cao nhất của hội thi, giải nh&igrave; thuộc về đơn vị Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; giải ba thuộc về Quận Đo&agrave;n 12.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Minh Th&agrave;nh - Đo&agrave;n Sở Tư ph&aacute;p Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&agrave;o hứng chia sẻ, to&agrave;n thể đội thi đều rất vui mừng, phấn chấn khi đ&atilde; d&agrave;nh được giải thưởng cao nhất của hội thi. Cảm gi&aacute;c như bao mệt mỏi trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị cho hội thi đều tan biến. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; đội cũng đ&atilde; lắng nghe c&aacute;c g&oacute;p &yacute; đến từ ph&iacute;a ban gi&aacute;m khảo v&agrave; trong thời gian tới sẽ r&uacute;t kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc. Sau hội thi n&agrave;y, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n khi trở về với vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c hiện tại sẽ mang theo đ&oacute; l&agrave; tinh thần hăng h&aacute;i, ph&aacute;t huy sức trẻ v&agrave; chủ động thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ trong chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Tổ chức Hội thi đ&atilde; trao bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho c&aacute;c tập thể đạt giải nhất, nh&igrave;, ba; 6 khuyến kh&iacute;ch v&agrave; giải cho đơn vị c&oacute; lực lượng cổ động vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh nhất.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;TH&Uacute;Y NHI </strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;