500 bạn nhỏ hòa nhịp tại Liên hoan Nhạc kèn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;tổ chức Li&ecirc;n hoan &ldquo;Biểu diễn Nhạc k&egrave;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh&rdquo; năm 2019. Li&ecirc;n hoan năm nay thu h&uacute;t sự tham gia của 15 đội Nghi lễ - Trống k&egrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33036/2%20(4).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan được tổ chức với mục đ&iacute;ch tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em thiếu nhi được giao lưu, học hỏi về bộ m&ocirc;n trống k&egrave;n Đội. Đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c đơn vị cọ x&aacute;t, r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan Biểu diễn Nhạc k&egrave;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh năm 2019 thu h&uacute;t gần 500 em đội vi&ecirc;n v&agrave; phụ tr&aacute;ch của 15 đội nghi lễ - nhạc k&egrave;n của c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi quận/huyện TP.HCM tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33036/4%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Li&ecirc;n hoan, 15 đội nghi lễ - nhạc k&egrave;n đ&atilde; lần lượt biểu diễn c&aacute;c tiết mục nhạc k&egrave;n kết hợp với duy chuyển đội h&igrave;nh. C&aacute;c tiết mục được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu,&nbsp; chuy&ecirc;n nghiệp, hấp dẫn, mang đến sự th&iacute;ch th&uacute; cho kh&aacute;n giả thưởng thức.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&Ecirc; VĨNH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;