Bình chọn ‘Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM’ năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nữ tuyển thủ Huỳnh Như, đội trưởng b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam vừa gi&agrave;nh huy chương v&agrave;ng SEA Games 30, l&agrave; một trong những ứng vi&ecirc;n cho giải thưởng &#39;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&#39; năm 2019.</strong></span></h2> <h2 style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33043/cdt.png" style="height:490px; width:980px" /></strong></h2> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c ứng vi&ecirc;n &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&quot; 2019</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/le-duc-anh-15760420602751744617305.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/ngo-quoc-anh-1576042767713634721593.png'" /><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/ngo-quoc-anh-1576042767713634721593.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/tran-le-bao-15760420964771675668916.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/nguyen-thi-thu-diem-15760421189762115550358.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/hoang-trung-hieu-15760421432061721093443.png" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/nguyen-ngoc-huong-15760421594811666354025.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/pham-tuong-van-khanh-1576042182184158590411.png" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/dao-nguyen-khoi-1576042226216100911670.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/huynh-nhu-157604177194150341359.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/pham-quang-thong-15760422511321602708750.png" style="height:490px; width:980px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/980/2019/12/11/nguyen-thi-hoa-tchiu-hien-phuoc-1576042271610570784189.png" /></em></p> <p><span style="font-size:20px"><em><strong>Theo bạn, ai xứng đ&aacute;ng l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM 2019? </strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tuoitre.vn/nu-cau-thu-huynh-nhu-la-ung-vien-cong-dan-tre-tieu-bieu-tphcm-20191211123624262.htm"><span style="font-size:24px">H&Atilde;Y B&Igrave;NH CHỌN TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN