Tuổi trẻ Nhà Bè hăng hái thực hiện ngày Lao động Cộng sản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 28/12/2019, đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện đ&atilde; hăng h&aacute;i xung k&iacute;ch tham gia thực hiện Ng&agrave;y Lao động Cộng sản to&agrave;n Th&agrave;nh lần 2 với chủ đề <em>&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;.</em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong chuỗi hoạt động &yacute; nghĩa của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Huyện thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020) v&agrave; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thể hiện vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trong việc tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, g&oacute;p phần giải quyết c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương, đơn vị v&agrave; c&aacute;c vấn đề cấp thiết của x&atilde; hội. Từ đ&oacute; khơi gợi niềm tự h&agrave;o, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong việc x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố &ldquo;Văn minh &ndash; Hiện đại &ndash; Nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33089/IMG_0649.JPG" style="height:390px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33089/d23a0be72971d02f8960.jpg" style="height:300px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Huyện đ&atilde; tiếp tục thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa trong hai ng&agrave;y 28 v&agrave; 29/12/2019 như: phối hợp Đo&agrave;n Khu C&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước tổ chức thăm v&agrave; ch&uacute;c sức khỏe c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&agrave; Đảng vi&ecirc;n c&oacute; nhiều tuổi Đảng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện; sơn, sửa lại thiết bị khu vui chơi thiếu nhi ấp 1, x&atilde; Hiệp Phước; Đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&ocirc;ng x&acirc;y dựng Nh&agrave; t&igrave;nh bạn x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n d&agrave;nh tặng đảng vi&ecirc;n trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; lắp đặt hệ thống điện cho gia đ&igrave;nh nhận Nh&agrave; t&igrave;nh thương tại x&atilde; Hiệp Phước.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33089/IMG_0676.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33089/IMG_0686.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả cuộc vận động &ldquo;<em>Người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;</em>, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Huyện đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n thuộc Trung đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t cơ động, C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Ra qu&acirc;n dọn vệ sinh, ph&aacute;t hoang bụi rậm tại k&egrave; chống sạt lở ấp 1, x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n; thu gom r&aacute;c v&agrave; th&aacute;o quảng c&aacute;o rao vặt dọc Rạch Ch&ugrave;a Lớn, x&atilde; Phước Kiển, c&aacute;c tuyến đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Ng&ocirc; Quang Thắm, cũng như tổ chức x&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Phước Lộc, Nhơn Đức...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;&ldquo;<strong>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản&nbsp;</strong>được hiểu l&agrave; ng&agrave;y t&igrave;nh nguyện tham gia giải quyết c&aacute;c vấn đề tồn đọng, cấp thiết của địa phương, đơn vị; tham gia x&acirc;y dựng, thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc hiệu quả, thiết thực c&ugrave;ng cấp ủy, ch&iacute;nh quyền thực hiện thắng lợi vượt chỉ ti&ecirc;u c&aacute;c nội dung, nhiệm vụ đ&atilde; đề ra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><em><strong>MT</strong></em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;