Để sinh viên tự hào, góp sức nhiều hơn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu h&agrave;nh tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh, đồng thời mở c&aacute;nh cửa cho chặng đường mới đầy th&aacute;ch thức, cả sự cạnh tranh trong ch&iacute;nh phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n tại TP.HCM.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33117/ch%E1%BB%8B%20phuong.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn tặng hoa ch&uacute;c mừng nữ chủ tịch đầu ti&ecirc;n của Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM Phan Thị Thanh Phương - Ảnh: Q.NG.</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i muốn nhắn từng sinh vi&ecirc;n rằng h&atilde;y tự h&agrave;o về truyền thống, tự tin hội nhập bởi c&aacute;c bạn đang sống giữa l&ograve;ng TP l&agrave; nơi khởi đầu cao tr&agrave;o đấu tranh trước đ&acirc;y, lan tỏa nhiều hoạt động &yacute; nghĩa hiện nay của HSSV cả nước&quot;</span></span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chị PHAN THỊ THANH PHƯƠNG</span></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa trở th&agrave;nh nữ chủ tịch đầu ti&ecirc;n của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n PHAN THỊ THANH PHƯƠNG chia sẻ c&ugrave;ng Tuổi Trẻ: &quot;T&ocirc;i nhận nhiệm vụ trong những ng&agrave;y c&aacute;c hoạt động c&ugrave;ng hướng về 70 năm Ng&agrave;y truyền thống HSSV với cảm x&uacute;c tự h&agrave;o, kh&ocirc;ng kh&iacute; khẩn trương, nhiều bộ phận c&ugrave;ng vận h&agrave;nh cho việc chung, gi&uacute;p t&ocirc;i nhập cuộc tập trung hơn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sinh vi&ecirc;n l&agrave; đồng t&aacute;c giả</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><strong>* Chị c&oacute; bị &aacute;p lực khi trở th&agrave;nh nữ chủ tịch đầu ti&ecirc;n của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM trong thời khắc kh&aacute; đặc biệt n&agrave;y?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&ocirc;i thấy m&igrave;nh kh&aacute; may mắn! Thật ra t&ocirc;i được trở lại mảng c&ocirc;ng t&aacute;c m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m từ thời sinh vi&ecirc;n, chỉ l&agrave; với t&acirc;m thế v&agrave; y&ecirc;u cầu kh&aacute;c th&ocirc;i. Truyền thống v&agrave; nền tảng hoạt động của tổ chức hội sinh vi&ecirc;n tại TP rất to lớn v&agrave; chặt chẽ trong tổ chức, phong ph&uacute;, đa dạng trong phong tr&agrave;o n&ecirc;n lu&ocirc;n đ&ograve;i hỏi bất kỳ ai khi được giao nhiệm vụ phụ tr&aacute;ch đều phải nỗ lực rất nhiều.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giữ g&igrave;n truyền thống v&agrave; lu&ocirc;n lắng nghe g&oacute;p &yacute;, đặt h&agrave;ng của l&atilde;nh đạo TP, c&aacute;c anh chị đi trước; lắng nghe v&agrave; bắt kịp nhu cầu, mong muốn của sinh vi&ecirc;n, ph&aacute;t huy ch&iacute;nh sinh vi&ecirc;n để c&ugrave;ng tổ chức phong tr&agrave;o v&igrave; kh&ocirc;ng ai đủ hiểu, đủ s&aacute;ng tạo như ch&iacute;nh c&aacute;c bạn; x&acirc;y dựng tập thể Hội Sinh vi&ecirc;n của TP đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo... sẽ l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; t&ocirc;i c&ugrave;ng tập thể của m&igrave;nh vận h&agrave;nh, tổ chức hoạt động phong tr&agrave;o với vị tr&iacute; l&agrave; nữ chủ tịch đầu ti&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Thực tế hoạt động, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n hiện đứng trước &aacute;p lực cạnh tranh, chưa kể c&ograve;n nhiệm vụ đ&uacute;c kết m&ocirc; h&igrave;nh chia sẻ cho phong tr&agrave;o chung...</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Đ&uacute;ng l&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng dễ thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n n&ecirc;n phải tiếp cận theo g&oacute;c nh&igrave;n v&agrave; nhu cầu sinh vi&ecirc;n. Hội Sinh vi&ecirc;n TP mong muốn đi đầu trong việc s&aacute;ng tạo hoạt động mới, tạo cơ hội cho sinh vi&ecirc;n học tập v&agrave; r&egrave;n luyện nhiều hơn. V&agrave; t&ocirc;i cho rằng hoạt động phải bắt nguồn từ ch&iacute;nh &yacute; tưởng, mong muốn, đề xuất của sinh vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ hội c&aacute;c cấp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đơn vị sự nghiệp cũng được ph&aacute;t huy tối đa vai tr&ograve; trong việc n&agrave;y. Chẳng hạn Trung t&acirc;m Hỗ trợ HSSV TP thường xuy&ecirc;n thực hiện c&aacute;c khảo s&aacute;t, nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh, nguyện vọng của sinh vi&ecirc;n. Từ nhu cầu muốn c&oacute; s&acirc;n chơi tiếng Anh đ&atilde; ra đời ng&agrave;y hội sinh vi&ecirc;n với ngoại ngữ English Camp v&agrave; đ&atilde; bốn lần tổ chức. Với c&aacute;c bạn th&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu khoa học, khả năng ngoại ngữ tốt đ&atilde; c&oacute; Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế giao lưu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n đến từ nhiều nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i dẫn chứng một v&agrave;i v&iacute; dụ như vậy để thấy t&iacute;nh chủ động, đổi mới để mỗi hoạt động tăng sự hấp dẫn. Dĩ nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta vẫn cần s&aacute;ng tạo v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp hơn nữa để thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n đến với hội nhiều hơn b&ecirc;n cạnh duy tr&igrave; c&aacute;c hoạt động thường ni&ecirc;n như: Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, M&ugrave;a h&egrave; xanh, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện...</span></span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="placement-jofnkekp" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="banner-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="AdAsia" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Giữ vai tr&ograve; người chủ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Tập trung số lượng lớn sinh vi&ecirc;n về đ&acirc;y học l&agrave; một ưu thế kh&ocirc;ng nhỏ của TP, c&aacute;ch n&agrave;o để tận dụng được đội ngũ tr&iacute; thức trẻ n&agrave;y trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng TP?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- L&atilde;nh đạo TP mỗi khi gặp sinh vi&ecirc;n lu&ocirc;n n&oacute;i d&ugrave; l&agrave; bất kỳ ai khi đến TP n&agrave;y học tập, sinh sống, h&atilde;y nghĩ đang giữ vai tr&ograve; người chủ để c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm c&ugrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng TP. Đ&oacute; cũng l&agrave; định hướng m&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n TP lu&ocirc;n &yacute; thức trong mỗi hoạt động, đặc biệt đối với lĩnh vực s&aacute;ng tạo, học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điều cần l&agrave; tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn được chia sẻ &yacute; tưởng, được nghi&ecirc;n cứu. Như cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ TP mỗi năm đều c&oacute; chủ đề cụ thể gắn với định hướng của TP: Chỉnh trang v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị (2016), Giao th&ocirc;ng xanh (2017), V&igrave; TP c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh (2018). Hay như Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế cũng vậy, năm 2017 chủ đề l&agrave; &quot;X&acirc;y dựng TP th&ocirc;ng minh&quot;, c&ograve;n 2018 gắn với &quot;X&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực trẻ&quot;...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong kh&ocirc;ng dừng lại ở &yacute; tưởng m&agrave; đặt h&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm nghi&ecirc;n cứu khoa học c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể. V&agrave; sau mỗi cuộc thi, diễn đ&agrave;n như vậy, ch&uacute;ng t&ocirc;i đều chắt lọc để chuyển đến c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu, &yacute; tưởng l&agrave;m cơ sở ứng dụng về sau.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điển h&igrave;nh l&agrave; ứng dụng Busmap được bạn L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh viết từ khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n, sau đ&oacute; đ&atilde; được chuyển giao cho Sở Giao th&ocirc;ng vận tải TP v&agrave; hiện l&agrave; ứng dụng hiệu quả với người sử dụng xe bu&yacute;t của TP.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Sinh vi&ecirc;n sẽ gắn b&oacute; nếu nh&igrave;n thấy h&igrave;nh ảnh của m&igrave;nh nơi TP n&agrave;y, chị c&oacute; nghĩ vậy?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ở g&oacute;c độ Hội Sinh vi&ecirc;n TP, thời gian tới ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tham mưu để l&atilde;nh đạo TP tiếp tục gặp gỡ sinh vi&ecirc;n định kỳ. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; lẽ sẽ gặp sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu từng lĩnh vực, nghe l&atilde;nh đạo TP đặt h&agrave;ng cụ thể li&ecirc;n quan đến chuy&ecirc;n m&ocirc;n lĩnh vực để thuận tiện khi nghi&ecirc;n cứu, cũng l&agrave; ph&aacute;t huy tốt hơn c&aacute;c đề t&agrave;i, &yacute; tưởng c&oacute; t&iacute;nh thực tế cao, giải quyết những vấn đề cụ thể của TP.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với ph&aacute;t huy, Hội Sinh vi&ecirc;n TP lu&ocirc;n &yacute; thức tổ chức nhiều hoạt động chăm lo về đời sống văn h&oacute;a tinh thần để d&ugrave; xa nh&agrave; nhưng khi đến đ&acirc;y học h&agrave;nh, c&aacute;c bạn vẫn cảm nhận như m&igrave;nh đang ở nh&agrave; m&igrave;nh. Khi đ&oacute;, t&ocirc;i tin c&aacute;c bạn sẽ tự &yacute; thức cao c&ugrave;ng gắn b&oacute;, suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động để tham gia ph&aacute;t triển TP.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tiếp cận truyền thống với phương thức mới</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Kh&ocirc;ng phải bạn n&agrave;o cũng thật sự quan t&acirc;m đến lịch sử, l&agrave;m sao để giữ g&igrave;n v&agrave; tiếp nối truyền thống 70 năm được khởi ph&aacute;t từ TP n&agrave;y?</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Tổ chức Đo&agrave;n - Hội lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến gi&aacute;o dục truyền thống, mong muốn truyền tải th&ocirc;ng tin lịch sử đến c&aacute;c bạn với phương thức đổi mới v&agrave; hấp dẫn nhất. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c hơn. Minh chứng l&agrave; qua hệ thống chatbot messenger của mạng x&atilde; hội, cuộc thi t&igrave;m hiểu 70 năm truyền thống HSSV chỉ hơn hai ng&agrave;y đ&atilde; c&oacute; hơn 17.000 lượt thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đợt n&agrave;y c&oacute; ph&aacute;t h&agrave;nh những cuốn s&aacute;ch về lịch sử đấu tranh của thế hệ HSSV ng&agrave;y trước với c&aacute;ch minh họa sinh động hơn do c&aacute;c sinh vi&ecirc;n hiện nay thực hiện. Bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự kiện phong tr&agrave;o HSSV trực tuyến hệ thống h&oacute;a cột mốc lịch sử, sự kiện quan trọng của phong tr&agrave;o cũng vừa ra mắt, l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn viết lịch sử phong tr&agrave;o hiện nay do ch&iacute;nh m&igrave;nh thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn c&ograve;n c&oacute; kh&ocirc;ng gian truyền thống HSSV S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP.HCM đặt tại một số trường từng l&agrave; địa điểm gắn với lịch sử phong tr&agrave;o tranh đấu ng&agrave;y trước. Hai c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, sắp tới sẽ thực hiện tại c&aacute;c địa điểm kh&aacute;c cũng l&agrave; c&aacute;ch kể chuyện lịch sử trực quan sinh động, đưa c&aacute;c bạn đến gần hơn với truyền thống.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">QUỐC NGUY&Ecirc;N (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></span></strong></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;