Giới thiệu phim "Văn minh giao thông - An toàn vui Tết"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giới thiệu phim &quot;VĂN MINH GIAO TH&Ocirc;NG - AN TO&Agrave;N VUI TẾT&quot;, &quot;v&igrave; Tết n&agrave;y nh&agrave; nh&agrave; đều sum vầy&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn c&oacute; một năm mới lưu th&ocirc;ng an to&agrave;n để đ&oacute;n Tết cổ truyền trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, sum vầy.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đừng qu&ecirc;n lan tỏa th&ocirc;ng điệp v&agrave; sản phẩm n&agrave;y đến mọi người nh&eacute;.</span><br /> <a href="https://www.facebook.com/hashtag/vanminhgiaothong?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD71k_ejF4WHBj2EapxMl8eNPr86Ccm8vcHq63fh3pNAeWeUo-kxbvExUBVkvqC1xBKJeukHCA1Dc3sgs6TSKGiFwF_gXFZU6w5iNQZqJyWbR-fOZrG0WEbbQMktH-aqkz9L4ft9l3_rO3rpgKmf2KJVPeXhl0b1pJHeoVxZ4mmucl1VXFC-WCTYZ1nUmoDWorBNL7Pk7ItxkIZv3mymckxygTCAXvQoFnBa3hldHbZL0Ma8vmWQ_Pko0g-yiDbmgDYmGeVuOxrbLEiBmkSH82FmByKnja_A9lv16gEqfYeGiFAezyqHci6cPZneP_JuXeDONL7p8VGY4Zx7iN1LfuVyJjh&amp;__tn__=%2ANK-R" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">#Vanminhgiaothong</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/hashtag/antoanvuitet?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD71k_ejF4WHBj2EapxMl8eNPr86Ccm8vcHq63fh3pNAeWeUo-kxbvExUBVkvqC1xBKJeukHCA1Dc3sgs6TSKGiFwF_gXFZU6w5iNQZqJyWbR-fOZrG0WEbbQMktH-aqkz9L4ft9l3_rO3rpgKmf2KJVPeXhl0b1pJHeoVxZ4mmucl1VXFC-WCTYZ1nUmoDWorBNL7Pk7ItxkIZv3mymckxygTCAXvQoFnBa3hldHbZL0Ma8vmWQ_Pko0g-yiDbmgDYmGeVuOxrbLEiBmkSH82FmByKnja_A9lv16gEqfYeGiFAezyqHci6cPZneP_JuXeDONL7p8VGY4Zx7iN1LfuVyJjh&amp;__tn__=%2ANK-R" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">#AntoanvuiTet</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/hashtag/tet2020?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD71k_ejF4WHBj2EapxMl8eNPr86Ccm8vcHq63fh3pNAeWeUo-kxbvExUBVkvqC1xBKJeukHCA1Dc3sgs6TSKGiFwF_gXFZU6w5iNQZqJyWbR-fOZrG0WEbbQMktH-aqkz9L4ft9l3_rO3rpgKmf2KJVPeXhl0b1pJHeoVxZ4mmucl1VXFC-WCTYZ1nUmoDWorBNL7Pk7ItxkIZv3mymckxygTCAXvQoFnBa3hldHbZL0Ma8vmWQ_Pko0g-yiDbmgDYmGeVuOxrbLEiBmkSH82FmByKnja_A9lv16gEqfYeGiFAezyqHci6cPZneP_JuXeDONL7p8VGY4Zx7iN1LfuVyJjh&amp;__tn__=%2ANK-R" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">#Tet2020</a></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33124/Untitled.png" style="height:335px; width:600px" /></span></span></p> <p><strong>Link phim:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1hyRzxpn8kg&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR39VCI5UC9lzER9vTOEI3HIT7AUOwzIU9pQKZD_tcU5NvhLRnbRkudDRLo">https://www.youtube.com/watch?v=1hyRzxpn8kg&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR39VCI5UC9lzER9vTOEI3HIT7AUOwzIU9pQKZD_tcU5NvhLRnbRkudDRLo</a></span></span></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đơn vị sản xuất: Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh<br /> Sử dụng b&agrave;i h&aacute;t: Văn minh giao th&ocirc;ng - An to&agrave;n vui Tết<br /> S&aacute;ng t&aacute;c: nhạc sĩ Mai Tr&acirc;m</span></span></em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;