Đảng bộ Cơ quan Thành Đoàn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 06.02, tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Đảng bộ Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 &ndash; 03.02.2020).</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33163/KN%20chuong%20Dang.jpg" style="height:352px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Dương Th&agrave;nh Truyền - Đảng ủy vi&ecirc;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch HĐTV C&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ trao Kỷ niệm chương cho c&aacute;c đồng ch&iacute; tr&ograve;n tuổi Đảng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; H&agrave;ng Thị Thu Nga - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy vi&ecirc;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối phong tr&agrave;o Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Nguyễn Thị Hồng Yến &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Ngọn lửa c&aacute;ch mạng</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; &ocirc;n lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; nhấn mạnh: &nbsp;&ldquo;Lịch sử c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố chứng minh rằng, cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; với những c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n ki&ecirc;n trung, gi&agrave;u nhiệt huyết v&agrave; s&aacute;ng tạo, ch&iacute;nh l&agrave; những chất&nbsp;g&acirc;y men cho phong tr&agrave;o, l&agrave; động lực thổi b&ugrave;ng ngọn lửa c&aacute;ch mạng trong l&ograve;ng tuổi trẻ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;T&ocirc;i tin rằng đối với c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n h&ocirc;m nay v&agrave; mai sau sẽ lu&ocirc;n tự h&agrave;o về truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đ&oacute; cũng l&agrave; nguy&ecirc;n l&yacute; để định hướng suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động của mỗi c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n h&ocirc;m nay. Tất cả để cho phong tr&agrave;o, tổ chức, lực lượng của Đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, những dấu ấn của Đo&agrave;n ng&agrave;y một s&acirc;u đậm trong thanh ni&ecirc;n, Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Đảng bộ th&agrave;nh phố&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33163/kn%20chuong%20tuoi%20dang.jpg" style="height:292px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;Đồng ch&iacute; H&agrave;ng Thị Thu Nga - UV.BTV, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố&nbsp;trao Kỷ niệm chương cho c&aacute;c đồng ch&iacute; tr&ograve;n tuổi Đảng</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33163/kn%20chuong%20dang%202.jpg" style="height:321px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy vi&ecirc;n Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối phong tr&agrave;o&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Đảng ủy vi&ecirc;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng trao kỷ niệm chương cho c&aacute;c đồng ch&iacute; tr&ograve;n tuổi Đảng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>N&oacute;i đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh động</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một trong 77 đảng vi&ecirc;n nhận kỷ niệm chương nh&acirc;n dịp tr&ograve;n năm tuổi Đảng, đồng ch&iacute; Huỳnh Thanh Nh&atilde; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ Trường học, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o (hiện&nbsp;đồng ch&iacute; Nh&atilde; đang l&agrave; Thượng &uacute;y Sỹ quan dự bị, ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n của một đơn vị dự bị động vi&ecirc;n, Lữ đo&agrave;n 434) đ&atilde; b&agrave;y tỏ niềm tự h&agrave;o về tự h&agrave;o về Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng rất v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o về Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o về Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Huỳnh Thanh Nh&atilde; cho biết, với nhiệm vụ hiện gắn b&oacute;, chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho lưu học sinh L&agrave;o, Campuchia. &ldquo;T&ocirc;i lu&ocirc;n nhận thức rằng trong thế giới mở hiện nay, c&ocirc;ng t&aacute;c đối ngoại Nh&acirc;n d&acirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới lu&ocirc;n l&agrave; th&agrave;nh tố quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c đối ngoại chung&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Bản th&acirc;n xem những dấu mốc đ&oacute; l&agrave; một chặng đường để c&ugrave;ng kết nối, đồng h&agrave;nh, gắn b&oacute; lưu học sinh L&agrave;o v&agrave; Campuchia, tạo nhiều hoạt động &yacute; nghĩa để c&aacute;c bạn hiểu th&ecirc;m về đất nước, con người Việt Nam v&agrave; hiểu th&ecirc;m về th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nơi c&aacute;c bạn đang sinh sống v&agrave; học tập&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33163/A%20Quang%20trao.jpg" style="font-size:16px; height:387px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, C&ocirc;ng Đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng v&agrave; trao danh s&aacute;ch C&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33163/tiet%20muc%20VN.jpg" style="height:292px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;