Quận 8: Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Cán bộ trẻ năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Chương tr&igrave;nh tạo nguồn quy hoạch c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; trẻ tuổi Quận 8 (đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động C&acirc;u lạc bộ năm 2019. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33200/bc3b860692fe6aa033ef.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:441px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Đỗ Hữu Tr&iacute; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận ủy Quận 8, đồng ch&iacute; H&agrave; Văn Lợi &ndash; UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, thay mặt Ban C</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hủ nhiệm C</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&acirc;u lạc bộ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">, đồng ch&iacute; Đinh Ch&iacute; Th&agrave;nh &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ nhiệm&nbsp;C&acirc;u lạc bộ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o tổng kết hoạt động C&acirc;u lạc bộ năm 2019 v&agrave; dự kiến Kế hoạch hoạt động năm 2020.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; Đinh Ch&iacute; Th&agrave;nh&nbsp;điểm lại những kết quả đạt được của c&acirc;u lạc bộ&nbsp;như tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng, đạo đức lối sống trong đội ngũ th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ; nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ&nbsp;cũng đ&atilde; được điều động bố tr&iacute; giữ c&aacute;c chức vụ l&atilde;nh đạo tại c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể Quận&nbsp;v&agrave; cơ sở, đồng thời được quan t&acirc;m tạo điều kiện tham gia c&aacute;c lớp học n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ l&atilde;nh đạo quản l&iacute;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại diện Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;cũng đ&atilde; n&ecirc;u r&otilde; những mặt hạn chế, thuận lợi của C&acirc;u lạc bộ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> trong thời gian qua đồng thời đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p khắc phục kh&oacute; khăn trong Phương hướng hoạt động năm 2020. Hội nghị cũng đ&atilde; ghi nhận c&aacute;c&nbsp;lượt ph&aacute;t biểu của th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> với c&aacute;c nội dung xoay quanh chương tr&igrave;nh hoạt động của C&acirc;u lạc bộ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu đồng ch&iacute; H&agrave; Văn Lợi &ndash; UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đề nghị mỗi đồng ch&iacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ&nbsp;phải n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm bản th&acirc;n, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Ban Chủ nhiệm trong việc tổ chức c&aacute;c hoạt động của C&acirc;u lạc bộ, đồng thời cần tăng cường học tập, r&egrave;n luyện kỹ năng, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ để tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; c&aacute;n bộ trẻ trong việc ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a x&atilde; hội của Quận. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Ban Thường vụ Quận ủy ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Đỗ Hữu Tr&iacute; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận ủy đ&atilde; ghi nhận v&agrave; biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong việc tổ chức sinh hoạt, hoạt động của Ban chủ nhiệm n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tập thể c&acirc;u lạc bộ&nbsp;n&oacute;i chung. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Quận ủy cũng đề nghị trong thời gian sắp tới, c&acirc;u lạc bộ cần tăng cường đầu tư, đa dạng h&oacute;a nội dung hoạt động để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ&nbsp;tham gia qua đ&oacute; v&agrave; tạo m&ocirc;i trường giao lưu, đo&agrave;n kết, ph&aacute;t huy tối đa sức trẻ v&agrave; tiềm năng s&aacute;ng tạo của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong việc tham gia v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của quận; đồng thời y&ecirc;u cầu mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ&nbsp;cần mạnh dạn tham mưu, đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p để thực hiện c&oacute; hiệu quả những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c của m&igrave;nh; đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay l&agrave; &nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng văn kiện Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33200/IMG_4707.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ph&aacute;t biểu của th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc b&ocirc;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y,&nbsp;&nbsp;Ban Thường vụ Quận ủy đ&atilde; trao Quyết định th&agrave;nh lập Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Chương tr&igrave;nh tạo nguồn quy hoạch c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; trẻ tuổi gồm 07 th&agrave;nh vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 01 chủ nhiệm, 02 ph&oacute; chủ nhiệm, 04 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&Acirc;N NH&Agrave;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;