Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>Thực hiện chương tr&igrave;nh&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố&nbsp;năm 2020 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đo&agrave;n kết, chăm ngoan&rdquo; cũng như tuy&ecirc;n truyền, hướng dẫn c&aacute;c em tham gia c&aacute;c hoạt động bổ &iacute;ch, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nh&agrave;, nhất l&agrave; khoảng thời gian nghỉ học d&agrave;i để ph&ograve;ng tr&aacute;nh dịch vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội thi &ldquo;Em vui, khỏe mỗi ng&agrave;y&rdquo; cho tất cả c&aacute;c em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.</strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Hội thi diễn ra từ ng&agrave;y 18 đến 29.02, dự kiến trao giải v&agrave;o th&aacute;ng 3.2020.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33203/1.png" style="height:1131px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33203/2.png" style="height:1131px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33203/3.png" style="height:1131px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33203/4.png" style="height:1131px; width:800px" /></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px"><em>Theo th&ocirc;ng tin từ fanpage &quot;Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;</em></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN