Quận 4: Cán bộ Đoàn góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <div class="_5pbx userContent _3576" id="js_dlx" style="font-size: 14px; line-height: 1.38; margin-top: 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);"> <div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_5e4cb473a740d9d88970694" style="display: inline; font-family: inherit;"> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 18/02,&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n&nbsp;4 đ&atilde; tổ chức Hội nghị lần thứ 14 kho&aacute; XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (mở rộng).&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33206/mai%20tri.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Trần Mai Ch&iacute; - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 4 ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:inherit">Chủ tr&igrave; cuộc họp, đồng ch&iacute; Trần Mai Ch&iacute; - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n đ&atilde; định hướng c&aacute;c nội dung cần tập trung thảo luận, g&oacute;p &yacute; c</span><span style="font-family:inherit">ho văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:inherit">Hội nghị đ&atilde; ghi nhận 20 lượt &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đ&oacute; tập trung g&oacute;p &yacute; mặt được v&agrave; hạn chế về c&aacute;c lĩnh vực văn ho&aacute; - x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng an ninh, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, về x&acirc;y dựng Đảng, hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c vận động Nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:inherit">Từ đ&oacute;, đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p khắc phục trong nhiệm kỳ mới, đồng thời cũng g&oacute;p &yacute; về c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m v&agrave; chủ đề Đại hội, đề xuất c&aacute;c nội dung cần l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp quan t&acirc;m về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ mới.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;"> <p style="text-align:justify">Cũng trong Hội nghị đ&atilde; triển khai v&agrave; tổ chức thảo luận g&oacute;p &yacute; cho dự thảo Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi Quận 4 năm 2020 - chủ đề &quot;Tuổi trẻ Quận 4 tự h&agrave;o tiến bước dưới cờ Đảng&quot;, dự thảo Kế hoạch Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, nhấn mạnh một số chỉ ti&ecirc;u, nội dung trọng t&acirc;m cần tập trung thực hiện trong năm 2020.</p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y, Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; trao thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt giải trong Hội thi &quot;Thiết kế v&agrave; viết thiệp tặng chiến sĩ&quot; năm 2020.</p> <p style="text-align:right"><strong>QĐ</strong></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;