Sách hay để nghiên cứu trong các buổi sinh hoạt chính trị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2020), Nh&agrave; xuất bản Trẻ ra mắt hai hộp s&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; T&aacute;c phẩm v&agrave; Đọc Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Đảng Cộng sản. C&aacute;c s&aacute;ch trong hai hộp n&agrave;y đều được in ấn dưới dạng khổ 9 x 12,5 cm, rất gọn nhẹ, in ấn đẹp, sang trọng, th&iacute;ch hợp để mang theo đọc mọi l&uacute;c mọi nơi. </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đ&acirc;y sẽ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; tặng rất ph&ugrave; hợp cho đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị v&agrave; Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ph&ograve;ng Kinh doanh Nh&agrave; xuất bản Trẻ (th&ocirc;ng tin c&oacute; đ&iacute;nh k&egrave;m trong file ảnh).</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33209/BS1.png" style="height:1273px; width:900px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33209/BS2.png" style="height:1273px; width:900px" /></span></em></p> <p style="text-align:right"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Theo Nh&agrave; xuất bản Trẻ</span></em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN