4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 24.02.2020, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ban h&agrave;nh Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG&nbsp; về việc triển khai học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33218/hoc%20ly%20luan.jpg" style="height:363px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lớp học c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ nghi&ecirc;n cứu 4 b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, cụ thể như:</span></strong></em></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 1.</strong> Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam.&nbsp;</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 2. </strong>Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, l&atilde;nh đạo mọi thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 3. </strong>Hệ thống ch&iacute;nh trị ở Việt Nam hiện nay.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 4.</strong> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c t&agrave;i liệu sẽ được đăng tải tr&ecirc;n<em> hoclyluan.doanthanhnien.vn.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị gi&uacute;p cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n nắm được những vấn đề l&yacute; luận cơ bản nhất về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị ở nước ta hiện nay, về Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh thế giới quan, phương ph&aacute;p luận khoa học, c&aacute;ch mạng, từ đ&oacute; vận dụng v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị l&agrave; y&ecirc;u cầu bắt buộc, qua đ&oacute; g&oacute;p phần ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i những biểu hiện của &quot;bệnh&quot; lười học ch&iacute;nh trị trong một bộ phận c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Kế hoạch, năm 2020, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n sẽ tổ chức th&agrave;nh đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị rộng lớn trong to&agrave;n Đo&agrave;n học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, đảm bảo đến hết ng&agrave;y 30.11.2020, 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh việc học tập.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>H.T.</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;