CLB Truyền thống Thành Đoàn tham quan Khu đô thị ĐHQG-HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 28.02.2020, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tổ chức cho 32 cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tham quan Khu đ&ocirc; thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; dự buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư&rdquo;. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33229/P2280438.JPG" style="font-size:14px; height:362px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng s&aacute;ch cho Ban Gi&aacute;m đốc ĐHQG-HCM</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a XHCN Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: GS.TS Trần Hồng Qu&acirc;n - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo; PGS.TS Nguyễn Tấn Ph&aacute;t - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Thứ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Phạm Ch&aacute;nh Trực - nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND Th&agrave;nh phố, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trương Mỹ Lệ - Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n được PGS.TS Huỳnh Th&agrave;nh Đạt, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ugrave;ng Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố tiếp đ&oacute;n v&agrave; hướng dẫn tham quan c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm Viện Tế b&agrave;o gốc trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo của trường Đại học Quốc tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ buổi l&agrave;m việc, đo&agrave;n đ&atilde; tham dự buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề về &ldquo;C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư&rdquo; với c&aacute;c nội dung: &ldquo;Giới thiệu qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute;c cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp của lo&agrave;i người đến cuộc C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0&rdquo; (PGS, TS Huỳnh Th&agrave;nh Đạt), &ldquo;Th&agrave;nh tựu của&nbsp;Mimosatex &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 n&acirc;ng cao năng suất, chất lượng v&agrave; hiệu quả kinh tế cho c&aacute;c trang trại n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao&rdquo; (CEO C&ocirc;ng ty TNHH Mimosa Technology Nguyễn Khắc Minh Tr&iacute;); &ldquo;B&agrave;n về C&aacute;ch mạng 4.0&rdquo; (CEO&amp;Co-founder iFactory Tạ Văn To&agrave;n); &quot;Robots, AL v&agrave; thực tiễn ứng dụng v&agrave;o ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp Việt Nam một c&aacute;ch hiệu quả nhất&quot; (TS. L&ecirc; Ho&agrave;nh Sử,&nbsp;trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM); &ldquo;Định h&igrave;nh C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư v&agrave; cơ hội cho Việt Nam&rdquo; (PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản l&yacute; Khu C&ocirc;ng nghệ cao TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c diễn giả cũng nhận định Việt Nam đ&atilde; sớm tiếp cận với cuộc C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư v&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; tập trung chỉ đạo qua Nghị quyết số 52-NQ/TW ng&agrave;y 27/9/2019 &ldquo;về một số chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch chủ động tham gia cuộc C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư&rdquo;; ph&acirc;n t&iacute;ch những t&aacute;c động, thời cơ v&agrave; th&aacute;ch thức của cuộc c&aacute;ch mạng đến với con người, ph&acirc;n t&iacute;ch sự tương t&aacute;c giữa khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn cần quan t&acirc;m khi hoạch định chiến lược ph&aacute;t triển đất nước, định hướng x&acirc;y dựng thế hệ mới, thế hệ 4.0.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33229/1-dqg.jpg" style="height:289px; text-align:center; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde;&nbsp;trao tặng cho Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c diễn giả v&agrave; đại biểu 10 đầu s&aacute;ch truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n được Nh&agrave; xuất bản Trẻ xuất bản: &ldquo;Lược sử Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Ch&uacute;ng ta đ&atilde; đứng dậy&rdquo; (Tập 1 v&agrave; 2), &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;&hellip;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 18-5, tại Đường sách Thành phố diễn ra chương trình giao lưu cùng người sáng lập và tác giả các tác phẩm trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;