Người con của đảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chiến sĩ bi&ecirc;n ph&ograve;ng, thượng &uacute;y Nguyễn Quang Trung (Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP.HCM) vừa được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương &quot;Chiến sĩ qu&acirc;n h&agrave;m xanh trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu&quot;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33235/trung.jpg" style="height:424px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Chiến sĩ Nguyễn Quang Trung (phải) tham gia c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Chung tay l&agrave;m sạch biển&rdquo; tại b&atilde;i biển Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: C.K.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với Trung, chọn thi v&agrave;o Học viện Bi&ecirc;n ph&ograve;ng như một lẽ đương nhi&ecirc;n v&igrave; từ nhỏ anh đ&atilde; rất y&ecirc;u th&iacute;ch m&agrave;u &aacute;o của ba mẹ, của những c&ocirc; ch&uacute; c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Đồng Th&aacute;p. &quot;Khi c&ograve;n nhỏ, ba mẹ vẫn thường cho m&igrave;nh v&agrave;o đơn vị&quot; - Trung kể.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tốt nghiệp học viện, Trung được điều động về c&ocirc;ng t&aacute;c tại x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Trong c&ocirc;ng việc tuần tra, Trung c&ugrave;ng đồng đội b&aacute;m s&aacute;t địa b&agrave;n, kịp thời ph&aacute;t hiện những vụ vi phạm về h&agrave;ng h&oacute;a, h&uacute;t c&aacute;t tr&aacute;i ph&eacute;p..., từ đ&oacute; phối hợp c&aacute;c đơn vị chức năng xử l&yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Trung v&agrave; đồng đội c&ograve;n đến gi&uacute;p đỡ b&agrave; con x&atilde; đảo trong c&aacute;c hoạt động như duy tr&igrave; CLB &quot;Tuổi trẻ chung tay l&agrave;m sạch biển&quot;, &quot;N&acirc;ng bước em tới trường&quot;, &quot;Lớp vi t&iacute;nh cho b&agrave; con x&atilde; đảo&quot;, CLB tiếng Anh...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi th&aacute;ng hai lần, mọi người c&ugrave;ng nhặt r&aacute;c tr&ecirc;n b&atilde;i biển, vận động mọi người kh&ocirc;ng xả r&aacute;c bừa b&atilde;i, v&igrave; m&ocirc;i trường sống xanh - sạch - đẹp. V&agrave;o m&ugrave;a mưa b&atilde;o, Trung v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ xắn tay &aacute;o c&ugrave;ng b&agrave; con leo l&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; cột, chằng để giữ m&aacute;i nh&agrave; kh&ocirc;ng bị tốc nếu gi&oacute; giật lớn, đưa t&agrave;u b&egrave; của b&agrave; con v&agrave;o bến b&atilde;i neo đậu v&agrave; cột chặt tr&aacute;nh thiệt hại...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đơn vị c&ograve;n c&oacute; ấp đảo Thiềng Liềng tứ bề l&agrave; nước, rất kh&oacute; khăn trong việc đi lại n&ecirc;n ph&ograve;ng m&aacute;y vi t&iacute;nh ở ấp c&ograve;n được c&aacute;c chiến sĩ trẻ tận dụng dạy tin học cho trẻ em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ hướng dẫn b&agrave; con sử dụng Internet để cập nhật th&ocirc;ng tin v&agrave; hiểu th&ecirc;m kiến thức n&ocirc;ng nghiệp. Đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng nơi đ&acirc;y như một điểm hẹn để b&agrave; con thường xuy&ecirc;n lui tới. Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ, c&aacute;c chiến sĩ trẻ đ&atilde; trở th&agrave;nh người con của x&atilde; đảo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những học sinh c&oacute; gia cảnh kh&oacute; khăn được Trung v&agrave; c&aacute;c đồng đội g&oacute;p quỹ thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;N&acirc;ng bước em tới trường&quot;. Hiện đ&atilde; c&oacute; hơn 50 học sinh được c&aacute;c chiến sĩ tiếp sức cho đến khi c&aacute;c em học xong THPT.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung n&oacute;i: &quot;Mỗi th&aacute;ng c&aacute;c em được hỗ trợ 500.000 đồng. C&aacute;c chiến sĩ thường xuy&ecirc;n đến nh&agrave; động vi&ecirc;n gi&uacute;p c&aacute;c em học tập, chia sẻ với gia đ&igrave;nh, vận động c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực trường học, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động chung tay hỗ trợ&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hằng năm, hội trại &quot;Tuổi trẻ giữ biển&quot; được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM triển khai tại huyện Cần Giờ, khi đ&oacute; Trung v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ hỗ trợ, triển khai nhiều phần việc. Những phần qu&agrave; ấm &aacute;p t&igrave;nh qu&acirc;n d&acirc;n, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh hỗ trợ x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới được thực hiện g&oacute;p phần để c&aacute;c x&atilde; đảo ng&agrave;y c&agrave;ng tươi đẹp hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thượng t&aacute; Nguyễn Thanh Hải, ph&oacute; chủ nhiệm ch&iacute;nh trị Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP.HCM, cho biết: &quot;Thượng &uacute;y Nguyễn Quang Trung l&agrave; c&aacute;n bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, c&oacute; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao, lu&ocirc;n xung k&iacute;ch tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận, xứng đ&aacute;ng l&agrave; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n của bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">KIM ANH (Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;