Thủ Đức: Ra mắt đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân khai báo y tế

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức ra mắt đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thực hiện khai b&aacute;o y tế điện tử bằng thiết bị di động th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện với 120 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được chia th&agrave;nh 12 nh&oacute;m, tương ứng với 12 phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận do B&iacute; thư Đo&agrave;n phường l&agrave;m nh&oacute;m trưởng. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh sẽ tập trung hỗ trợ gia đ&igrave;nh c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, c&ocirc; ch&uacute; cao tuổi đảng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh diện hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o thực hiện khai b&aacute;o y tế; vận động, hướng dẫn người d&acirc;n đến li&ecirc;n hệ c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c trụ sở cơ quan, đơn vị thực hiện khai b&aacute;o y tế; tuy&ecirc;n truyền, vận động đảm bảo 100% đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/1.jpg" style="height:567px; width:850px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n Nguyễn Thị Minh Hồng cho biết, đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người d&acirc;n khai b&aacute;o y tế điện tử nhằm g&oacute;p phần đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận được hiệu quả trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp; với phương ch&acirc;m thực hiện &ldquo;Đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;&rdquo;, thời gian thực hiện 1 tuần v&agrave; đồng loạt ra qu&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n 12 phường, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/2.jpg" style="height:653px; width:870px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ra mắt, đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được triển khai đồng loạt tại 12 phường, tiến h&agrave;nh vận động, hướng dẫn người d&acirc;n thực hiện khai b&aacute;o y tế điện tử tr&ecirc;n ứng dụng NCOVI bằng thiết bị di động th&ocirc;ng minh; đối với người d&acirc;n kh&ocirc;ng sử dụng điện thoại th&ocirc;ng minh sẽ được hỗ trợ khai hộ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội h&igrave;nh đều được trang bị đầy đủ khẩu trang, bao tay, nước&nbsp;rửa tay kh&ocirc; kh&aacute;ng khuẩn để đảm bảo an to&agrave;n trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/3.jpg" style="height:653px; width:870px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">Với phương ch&acirc;m &ldquo;Đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;&rdquo;; mỗi&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện khai b&aacute;o y tế v&agrave; vận động, hỗ trợ người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh khai b&aacute;o y tế&rdquo;;&nbsp;724 hộ d&acirc;n đ&atilde; khai b&aacute;o y tế với 1602 nh&acirc;n khẩu, trong đ&oacute; c&oacute; 210 người diện gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&ocirc; ch&uacute; cao tuổi Đảng v&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng; 221 người diện hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o; 549 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 622 người d&acirc;n kh&aacute;c.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/4.jpg" style="height:678px; width:870px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>QUẬN ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;