Thủ Đức: Ra mắt đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân khai báo y tế

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức ra mắt đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thực hiện khai b&aacute;o y tế điện tử bằng thiết bị di động th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện với 120 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được chia th&agrave;nh 12 nh&oacute;m, tương ứng với 12 phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận do B&iacute; thư Đo&agrave;n phường l&agrave;m nh&oacute;m trưởng. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh sẽ tập trung hỗ trợ gia đ&igrave;nh c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, c&ocirc; ch&uacute; cao tuổi đảng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh diện hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o thực hiện khai b&aacute;o y tế; vận động, hướng dẫn người d&acirc;n đến li&ecirc;n hệ c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c trụ sở cơ quan, đơn vị thực hiện khai b&aacute;o y tế; tuy&ecirc;n truyền, vận động đảm bảo 100% đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/1.jpg" style="height:567px; width:850px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n Nguyễn Thị Minh Hồng cho biết, đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người d&acirc;n khai b&aacute;o y tế điện tử nhằm g&oacute;p phần đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận được hiệu quả trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp; với phương ch&acirc;m thực hiện &ldquo;Đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;&rdquo;, thời gian thực hiện 1 tuần v&agrave; đồng loạt ra qu&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n 12 phường, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/2.jpg" style="height:653px; width:870px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ra mắt, đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được triển khai đồng loạt tại 12 phường, tiến h&agrave;nh vận động, hướng dẫn người d&acirc;n thực hiện khai b&aacute;o y tế điện tử tr&ecirc;n ứng dụng NCOVI bằng thiết bị di động th&ocirc;ng minh; đối với người d&acirc;n kh&ocirc;ng sử dụng điện thoại th&ocirc;ng minh sẽ được hỗ trợ khai hộ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội h&igrave;nh đều được trang bị đầy đủ khẩu trang, bao tay, nước&nbsp;rửa tay kh&ocirc; kh&aacute;ng khuẩn để đảm bảo an to&agrave;n trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/3.jpg" style="height:653px; width:870px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">Với phương ch&acirc;m &ldquo;Đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;&rdquo;; mỗi&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện khai b&aacute;o y tế v&agrave; vận động, hỗ trợ người th&acirc;n trong gia đ&igrave;nh khai b&aacute;o y tế&rdquo;;&nbsp;724 hộ d&acirc;n đ&atilde; khai b&aacute;o y tế với 1602 nh&acirc;n khẩu, trong đ&oacute; c&oacute; 210 người diện gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&ocirc; ch&uacute; cao tuổi Đảng v&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng; 221 người diện hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o; 549 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 622 người d&acirc;n kh&aacute;c.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33328/4.jpg" style="height:678px; width:870px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>QUẬN ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;