150 thí sinh trúng tuyển Công chức vị trí công tác Đoàn Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>150 th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển C&ocirc;ng chức vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33360/2-ket%20qua%20thi%20cong%20chuc.png" style="height:383px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Top 10 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội đồng tuyển dụng c&ocirc;ng chức khối Đảng, đo&agrave;n thể TPHCM năm 2019, ng&agrave;y 13/4/2020 ra th&ocirc;ng b&aacute;o ph&ecirc; duyệt kết quả thi tuyển c&ocirc;ng chức khối Đảng, đo&agrave;n thể Th&agrave;nh phố năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&ocirc;ng nhận kết quả 324 th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển; trong đ&oacute; c&oacute; 150 vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;<a href="https://images.hcmcpv.org.vn/Uploads/File/130420202DBD2504/Quyet%20dinh%203564.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; outline: none;">(Xem kết quả tại đ&acirc;y)</a>. Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n (B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 10) c&oacute; số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng kết quả thi&nbsp;vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p cấp b&aacute;ch ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, Hội đồng tuyển dụng đề nghị c&aacute;c th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển nộp bổ sung c&aacute;c giấy tờ sau qua&nbsp;<strong>dịch vụ Bưu điện</strong>&nbsp;để l&agrave;m cơ sở xem x&eacute;t tuyển dụng, xếp lương v&agrave; bổ nhiệm ngạch c&ocirc;ng chức:</span></div> <p><span style="font-size:14px">Hợp đồng lao động,</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&aacute;c quyết định lương (nếu c&oacute;),</span></p> <p><span style="font-size:14px">Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động,</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hợp đồng l&agrave;m việc hoặc quyết định giải quyết th&ocirc;i việc,</span></p> <p><span style="font-size:14px">Bản sao Sổ bảo hiểm x&atilde; hội c&oacute; ghi nhận qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c,</span></p> <p><span style="font-size:14px">L&yacute; lịch mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ,</span>..</p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Địa chỉ nhận hồ sơ</strong>: Ph&ograve;ng C&aacute;n bộ (Ph&ograve;ng 2.06) Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy,&nbsp;127 Trương Định, Phường 7, Quận 3.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Li&ecirc;n hệ chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tiếp nhận hồ sơ</strong>: Nguyễn Văn T&agrave;i, điện thoại: 0931501491.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hội đồng tuyển dụng th&ocirc;ng b&aacute;o, trong thời hạn 30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y ra th&ocirc;ng b&aacute;o, qu&aacute; thời hạn n&ecirc;u tr&ecirc;n, th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển kh&ocirc;ng nộp bổ sung hồ sơ theo th&ocirc;ng b&aacute;o, Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy kết quả tr&uacute;ng tuyển.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><a href="https://images.hcmcpv.org.vn/Uploads/File/130420202DBD2504/Thong%20bao%20so%208.pdf" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; outline: none;">Xem chi tiết th&ocirc;ng b&aacute;o tại đ&acirc;y.</a></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px">Theo Website Th&agrave;nh ủy</span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;