Thủ tướng phê chuẩn PGS,TS Dương Anh Đức làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PGS,TS Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n,&nbsp;Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, được ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33361/mhx.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"> <p><em><span style="font-size:12px">PGS.TS Dương Anh Đức tặng qu&agrave;, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh,&nbsp;Ảnh: L&ecirc; Tuyết, theo vnuhcm.edu.vn</span></em></p> </div> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo b&aacute;o Tuổi Trẻ, s&aacute;ng 16-4, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đ&atilde; trao Quyết định của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng ch&iacute;&nbsp;Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ, B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n chia sẻ, kể từ giờ ph&uacute;t n&agrave;y c&oacute; một người gi&uacute;p việc cho Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave;&nbsp;mong muốn thời gian tới, &ocirc;ng Đức tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Nh&acirc;n Nh&acirc;n cho biết thời gian qua, Ban c&aacute;n sự Đảng Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;d&ugrave; thiếu một ph&oacute; chủ tịch nhưng lu&ocirc;n gồng g&aacute;nh l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ được giao, kinh tế - x&atilde; hội tăng trưởng kh&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;l&agrave; trung t&acirc;m kinh tế lớn nhất cả nước v&agrave; cũng l&agrave; một trong hai trung t&acirc;m khoa học - c&ocirc;ng nghệ lớn nhất cả nước.&nbsp;Nhiều năm qua, nhiều ứng dụng khoa học - c&ocirc;ng nghệ lu&ocirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Nh&acirc;n cho rằng &ocirc;ng Đức nhận nhiệm vụ trong giai đoạn đặc biệt, khi th&agrave;nh phố&nbsp;quyết liệt triển khai đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh.&nbsp;Trước đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Dương Anh&nbsp;Đức gi&uacute;p chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh, chỉ đạo gi&aacute;m s&aacute;t, nay phải trực tiếp chỉ đạo v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm nhiều hơn, cả khối đ&ocirc; thị, cả khối văn x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong m&ugrave;a dịch COVID-19, B&iacute; thư Nh&acirc;n cho rằng đồng ch&iacute; Đức c&ograve;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nặng nề hơn nhưng cũng rất vẻ vang. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n&nbsp;mong với nhiệm vụ mới đồng ch&iacute; Dương Anh Đức&nbsp;sẽ c&oacute; sức mạnh mới, quyết t&acirc;m mới để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, &ocirc;ng Dương Anh Đức cảm ơn&nbsp;sự t&iacute;n nhiệm của Th&agrave;nh ủy, của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; hứa bằng tất cả tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh cố gắng đo&agrave;n kết với tập thể UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;thực hiện tốt chức tr&aacute;ch nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;kh&oacute;a IX, ng&agrave;y 27-3 đ&atilde; bầu đồng ch&iacute;&nbsp;Dương Anh Đức l&agrave;m Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS,TS Dương Anh Đức sinh năm 1968, từng kinh qua c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Hiệu trưởng trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin&nbsp;- ĐHQG-HCM, Ph&oacute;&nbsp;Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM,,..</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L.D (Tổng hợp</span></span></strong>)</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo Tuoitre.vn</span></em></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;