Thủ tướng phê chuẩn PGS,TS Dương Anh Đức làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PGS,TS Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n,&nbsp;Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, được ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33361/mhx.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center;"> <p><em><span style="font-size:12px">PGS.TS Dương Anh Đức tặng qu&agrave;, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh,&nbsp;Ảnh: L&ecirc; Tuyết, theo vnuhcm.edu.vn</span></em></p> </div> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo b&aacute;o Tuổi Trẻ, s&aacute;ng 16-4, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đ&atilde; trao Quyết định của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng ch&iacute;&nbsp;Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ, B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n chia sẻ, kể từ giờ ph&uacute;t n&agrave;y c&oacute; một người gi&uacute;p việc cho Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave;&nbsp;mong muốn thời gian tới, &ocirc;ng Đức tiếp tục phối hợp, hỗ trợ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Nh&acirc;n Nh&acirc;n cho biết thời gian qua, Ban c&aacute;n sự Đảng Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;d&ugrave; thiếu một ph&oacute; chủ tịch nhưng lu&ocirc;n gồng g&aacute;nh l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ được giao, kinh tế - x&atilde; hội tăng trưởng kh&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;l&agrave; trung t&acirc;m kinh tế lớn nhất cả nước v&agrave; cũng l&agrave; một trong hai trung t&acirc;m khoa học - c&ocirc;ng nghệ lớn nhất cả nước.&nbsp;Nhiều năm qua, nhiều ứng dụng khoa học - c&ocirc;ng nghệ lu&ocirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Nh&acirc;n cho rằng &ocirc;ng Đức nhận nhiệm vụ trong giai đoạn đặc biệt, khi th&agrave;nh phố&nbsp;quyết liệt triển khai đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh.&nbsp;Trước đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Dương Anh&nbsp;Đức gi&uacute;p chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh, chỉ đạo gi&aacute;m s&aacute;t, nay phải trực tiếp chỉ đạo v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm nhiều hơn, cả khối đ&ocirc; thị, cả khối văn x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong m&ugrave;a dịch COVID-19, B&iacute; thư Nh&acirc;n cho rằng đồng ch&iacute; Đức c&ograve;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nặng nề hơn nhưng cũng rất vẻ vang. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n&nbsp;mong với nhiệm vụ mới đồng ch&iacute; Dương Anh Đức&nbsp;sẽ c&oacute; sức mạnh mới, quyết t&acirc;m mới để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, &ocirc;ng Dương Anh Đức cảm ơn&nbsp;sự t&iacute;n nhiệm của Th&agrave;nh ủy, của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; hứa bằng tất cả tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh cố gắng đo&agrave;n kết với tập thể UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;thực hiện tốt chức tr&aacute;ch nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;kh&oacute;a IX, ng&agrave;y 27-3 đ&atilde; bầu đồng ch&iacute;&nbsp;Dương Anh Đức l&agrave;m Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS,TS Dương Anh Đức sinh năm 1968, từng kinh qua c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Hiệu trưởng trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin&nbsp;- ĐHQG-HCM, Ph&oacute;&nbsp;Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM,,..</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L.D (Tổng hợp</span></span></strong>)</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo Tuoitre.vn</span></em></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;