Học trực tuyến trong mùa dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>D&ugrave; c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn do dịch&nbsp;COVID-19, song việc học tập của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n vẫn tiếp tục bằng phương ph&aacute;p: &ldquo;Học Online&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong></p> <p style="text-align:justify">Ban Gi&aacute;m hiệu trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức&nbsp;lớp tập huấn B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a 48, lớp Đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội kh&oacute;a D39. Hai lớp n&agrave;y đều được tổ chức dạy v&agrave; học online.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/Thay%20Toan.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Thầy Huỳnh Văn&nbsp;To&agrave;n - Trưởng Khoa c&ocirc;ng t&aacute;c Đội&nbsp;trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng dạy online. Ảnh: Hạnh Phạm.</em></span></p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tham gia giảng&nbsp;dạy trực tuyến lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n cho 80 sinh vi&ecirc;n trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c&nbsp;lớp học diễn ra hiệu quả, thu h&uacute;t sự tập trung học tập của c&aacute;c sinh vi&ecirc;n d&ugrave; kh&ocirc;ng gian học c&oacute; kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align:justify">Gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học vi&ecirc;n tương t&aacute;c tốt tr&ecirc;n nền tảng hỗ trợ của c&aacute;c thiết bị c&ocirc;ng nghệ. Kết th&uacute;c buổi học, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch theo sự hướng dẫn của gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; ban tổ chức lớp.</p> <p style="text-align:justify">Bạn Gi&aacute;p Thị Thu Thủy - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 2, một trong những học vi&ecirc;n của lớp&nbsp;tập huấn B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ: <em>&quot;Việc tổ chức học online gi&uacute;p c&aacute;c bạn đảm bảo an to&agrave;n trong m&ugrave;a dịch, nhưng vẫn đảm bảo tiếp thu kiến thức v&agrave; nghiệp vụ. Ban tổ chức lớp chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m thảo luận, do đ&oacute; việc tương t&aacute;c thảo luận nh&oacute;m, chia sẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n học tập được c&aacute;c bạn chia sẻ thường xuy&ecirc;n&quot;.</em></p> <p style="text-align:justify">Thu Thủy cũng cho biết: &quot;<em>Mỗi nh&oacute;m do một thầy, c&ocirc;&nbsp;trường Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch, thường xuy&ecirc;n điện thoại qua c&aacute;c phần mềm trực tuyến trao đổi nghiệp vụ với c&aacute;c bạn trong lớp để gi&uacute;p c&aacute;c bạn đạt th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất sau lớp học&quot;.&nbsp;</em></p> <p style="text-align:justify">Việc dạy v&agrave; học trực tuyến&nbsp;l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p được nh&agrave; trường được duy tr&igrave; đến khi c&oacute; chỉ đạo mới của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về việc cho ph&eacute;p c&aacute;c trường ch&iacute;nh thức tổ chức lại c&aacute;c lớp học.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đo&agrave;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng</strong></p> <p style="text-align:justify">Lớp&nbsp;t&igrave;m hiểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh của Đo&agrave;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng, bao gồm c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, được bi&ecirc;n soạn dưới h&igrave;nh thức phim&nbsp;giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n trường lần VIII, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2022.</p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt, Đo&agrave;n trường đ&atilde; đến Bảo t&agrave;ng Chứng t&iacute;ch chiến tranh TP. Hồ Ch&iacute; Minh để thực hiện phim tư liệu, giới thiệu chuy&ecirc;n đề &ldquo;Những sự thật lịch sử&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chế độ lao t&ugrave; trong chiến tranh x&acirc;m lược Việt Nam&rdquo;, để gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ&nbsp;hiểu r&otilde; về tinh thần bất khuất, ki&ecirc;n trung của những cộng sản trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p v&agrave; chống&nbsp;Mỹ, cứu nước.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/Image2.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Sinh vi&ecirc;n&nbsp;trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng học trực tuyến</em></span></p> <p style="text-align:justify">B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng Đỗ Đức Anh cho biết:&nbsp; &ldquo;<em>Sau khi theo d&otilde;i c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, sinh vi&ecirc;n sẽ l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n chấm trực tiếp tr&ecirc;n hệ thống e-learning của nh&agrave; trường, gi&uacute;p tiết kiệm thời gian cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&quot;.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>&ldquo;Một ưu điểm của hệ thống học trực tuyến, hỗ trợ Ban tổ chức lớp theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia lớp, v&agrave; từng chuy&ecirc;n đề của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n, từ đ&oacute; Ban tổ chức lớp c&oacute; thể th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; nhắc nhở về việc tham gia lớp học&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/Camtinhdoan.jpg" style="height:291px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ban tổ chức thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i việc học online của sinh vi&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify">Với sự chuẩn bị chu đ&aacute;o, đầu tư tư liệu giảng dạy, lớp trực tuyến t&igrave;m hiểu Đo&agrave;n diễn ra từ ng&agrave;y 22 đến ng&agrave;y 26-3-2020, với130 sinh vi&ecirc;n đăng k&iacute; tham gia v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chuy&ecirc;n đề lớp học.</p> <p style="text-align:justify">Dự kiến, Đo&agrave;n trường sẽ tiến th&agrave;nh tổ chức lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n sau khi dịch COVID-19 kết th&uacute;c v&agrave; tiếp tục bi&ecirc;n tập c&aacute;c tư liệu bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c chuy&ecirc;n đề cho lớp trực tuyến t&igrave;m hiểu Đo&agrave;n của trường.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đo&agrave;n trường Đại học Văn Lang</strong></p> <p style="text-align:justify">Tương tự c&aacute;ch thức tr&ecirc;n, Đo&agrave;n trường Đại học Văn Lang cũng triển khai việc học trực tuyến cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n. Đo&agrave;n trường đ&atilde; mời ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng chia sẻ trực tiếp tr&ecirc;n trang cộng đồng của trường.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/chu%206%20trieu.png" style="height:481px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;chuy&ecirc;n đề cho sinh vi&ecirc;n trường Đại học Văn Lang</em></span></p> <p style="text-align:justify">Với h&igrave;nh thức giao lưu, tương t&aacute;c (Reaction) bằng 115 h&igrave;nh ảnh tư liệu giới thiệu với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về truyền thống&nbsp;của Đo&agrave;n, truyền thống phong tr&agrave;o đấu tranh của thanh ni&ecirc;n,&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định v&agrave; c&aacute;c hoạt động của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố hiện nay, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ nhận thức về vị tr&iacute;, vai tr&ograve; v&agrave; l&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n v&agrave; qua phần chia sẻ của ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n đ&atilde;&nbsp;truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn&nbsp;sinh vi&ecirc;n phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Đồng thời, từ&nbsp;chủ đề &quot;C&acirc;u chuyện th&aacute;ng Ba&quot;,&nbsp;Đo&agrave;n trường cũng kết hợp giới thiệu qua đoạn phim về phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n&nbsp;t&igrave;nh nguyện, hoạt động của Đo&agrave;n trường, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m của sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Lớp học&nbsp;c&oacute; gần 8.400 lượt người theo d&otilde;i, c&oacute; hơn 800 người xem trực tiếp tr&ecirc;n trang của Đo&agrave;n trường.</p> <p style="text-align:justify">Để đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả mỗi học vi&ecirc;n sau lớp học, Đo&agrave;n trường đưa ra c&aacute;c c&acirc;u hỏi trắc nghiệm li&ecirc;n quan đến b&agrave;i giảng v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n để sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thu hoạch qua email c&aacute; nh&acirc;n, sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thực hiện b&agrave;i thu hoạch đạt kết quả sẽ được kết nạp Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;