Học trực tuyến trong mùa dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>D&ugrave; c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn do dịch&nbsp;COVID-19, song việc học tập của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n vẫn tiếp tục bằng phương ph&aacute;p: &ldquo;Học Online&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong></p> <p style="text-align:justify">Ban Gi&aacute;m hiệu trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức&nbsp;lớp tập huấn B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a 48, lớp Đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội kh&oacute;a D39. Hai lớp n&agrave;y đều được tổ chức dạy v&agrave; học online.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/Thay%20Toan.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Thầy Huỳnh Văn&nbsp;To&agrave;n - Trưởng Khoa c&ocirc;ng t&aacute;c Đội&nbsp;trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng dạy online. Ảnh: Hạnh Phạm.</em></span></p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tham gia giảng&nbsp;dạy trực tuyến lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n cho 80 sinh vi&ecirc;n trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c&nbsp;lớp học diễn ra hiệu quả, thu h&uacute;t sự tập trung học tập của c&aacute;c sinh vi&ecirc;n d&ugrave; kh&ocirc;ng gian học c&oacute; kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align:justify">Gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học vi&ecirc;n tương t&aacute;c tốt tr&ecirc;n nền tảng hỗ trợ của c&aacute;c thiết bị c&ocirc;ng nghệ. Kết th&uacute;c buổi học, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch theo sự hướng dẫn của gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; ban tổ chức lớp.</p> <p style="text-align:justify">Bạn Gi&aacute;p Thị Thu Thủy - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 2, một trong những học vi&ecirc;n của lớp&nbsp;tập huấn B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ: <em>&quot;Việc tổ chức học online gi&uacute;p c&aacute;c bạn đảm bảo an to&agrave;n trong m&ugrave;a dịch, nhưng vẫn đảm bảo tiếp thu kiến thức v&agrave; nghiệp vụ. Ban tổ chức lớp chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m thảo luận, do đ&oacute; việc tương t&aacute;c thảo luận nh&oacute;m, chia sẻ t&agrave;i nguy&ecirc;n học tập được c&aacute;c bạn chia sẻ thường xuy&ecirc;n&quot;.</em></p> <p style="text-align:justify">Thu Thủy cũng cho biết: &quot;<em>Mỗi nh&oacute;m do một thầy, c&ocirc;&nbsp;trường Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch, thường xuy&ecirc;n điện thoại qua c&aacute;c phần mềm trực tuyến trao đổi nghiệp vụ với c&aacute;c bạn trong lớp để gi&uacute;p c&aacute;c bạn đạt th&agrave;nh t&iacute;ch tốt nhất sau lớp học&quot;.&nbsp;</em></p> <p style="text-align:justify">Việc dạy v&agrave; học trực tuyến&nbsp;l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p được nh&agrave; trường được duy tr&igrave; đến khi c&oacute; chỉ đạo mới của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về việc cho ph&eacute;p c&aacute;c trường ch&iacute;nh thức tổ chức lại c&aacute;c lớp học.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đo&agrave;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng</strong></p> <p style="text-align:justify">Lớp&nbsp;t&igrave;m hiểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh của Đo&agrave;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng, bao gồm c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, được bi&ecirc;n soạn dưới h&igrave;nh thức phim&nbsp;giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n trường lần VIII, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2022.</p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt, Đo&agrave;n trường đ&atilde; đến Bảo t&agrave;ng Chứng t&iacute;ch chiến tranh TP. Hồ Ch&iacute; Minh để thực hiện phim tư liệu, giới thiệu chuy&ecirc;n đề &ldquo;Những sự thật lịch sử&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chế độ lao t&ugrave; trong chiến tranh x&acirc;m lược Việt Nam&rdquo;, để gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ&nbsp;hiểu r&otilde; về tinh thần bất khuất, ki&ecirc;n trung của những cộng sản trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p v&agrave; chống&nbsp;Mỹ, cứu nước.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/Image2.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Sinh vi&ecirc;n&nbsp;trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng học trực tuyến</em></span></p> <p style="text-align:justify">B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng Đỗ Đức Anh cho biết:&nbsp; &ldquo;<em>Sau khi theo d&otilde;i c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, sinh vi&ecirc;n sẽ l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n chấm trực tiếp tr&ecirc;n hệ thống e-learning của nh&agrave; trường, gi&uacute;p tiết kiệm thời gian cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n&quot;.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>&ldquo;Một ưu điểm của hệ thống học trực tuyến, hỗ trợ Ban tổ chức lớp theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia lớp, v&agrave; từng chuy&ecirc;n đề của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n, từ đ&oacute; Ban tổ chức lớp c&oacute; thể th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; nhắc nhở về việc tham gia lớp học&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/Camtinhdoan.jpg" style="height:291px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ban tổ chức thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i việc học online của sinh vi&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify">Với sự chuẩn bị chu đ&aacute;o, đầu tư tư liệu giảng dạy, lớp trực tuyến t&igrave;m hiểu Đo&agrave;n diễn ra từ ng&agrave;y 22 đến ng&agrave;y 26-3-2020, với130 sinh vi&ecirc;n đăng k&iacute; tham gia v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chuy&ecirc;n đề lớp học.</p> <p style="text-align:justify">Dự kiến, Đo&agrave;n trường sẽ tiến th&agrave;nh tổ chức lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n sau khi dịch COVID-19 kết th&uacute;c v&agrave; tiếp tục bi&ecirc;n tập c&aacute;c tư liệu bổ sung th&ecirc;m c&aacute;c chuy&ecirc;n đề cho lớp trực tuyến t&igrave;m hiểu Đo&agrave;n của trường.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đo&agrave;n trường Đại học Văn Lang</strong></p> <p style="text-align:justify">Tương tự c&aacute;ch thức tr&ecirc;n, Đo&agrave;n trường Đại học Văn Lang cũng triển khai việc học trực tuyến cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n. Đo&agrave;n trường đ&atilde; mời ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng chia sẻ trực tiếp tr&ecirc;n trang cộng đồng của trường.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33364/chu%206%20trieu.png" style="height:481px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;chuy&ecirc;n đề cho sinh vi&ecirc;n trường Đại học Văn Lang</em></span></p> <p style="text-align:justify">Với h&igrave;nh thức giao lưu, tương t&aacute;c (Reaction) bằng 115 h&igrave;nh ảnh tư liệu giới thiệu với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về truyền thống&nbsp;của Đo&agrave;n, truyền thống phong tr&agrave;o đấu tranh của thanh ni&ecirc;n,&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định v&agrave; c&aacute;c hoạt động của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố hiện nay, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ nhận thức về vị tr&iacute;, vai tr&ograve; v&agrave; l&yacute; tưởng của thanh ni&ecirc;n v&agrave; qua phần chia sẻ của ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n đ&atilde;&nbsp;truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn&nbsp;sinh vi&ecirc;n phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Đồng thời, từ&nbsp;chủ đề &quot;C&acirc;u chuyện th&aacute;ng Ba&quot;,&nbsp;Đo&agrave;n trường cũng kết hợp giới thiệu qua đoạn phim về phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n&nbsp;t&igrave;nh nguyện, hoạt động của Đo&agrave;n trường, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m của sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Lớp học&nbsp;c&oacute; gần 8.400 lượt người theo d&otilde;i, c&oacute; hơn 800 người xem trực tiếp tr&ecirc;n trang của Đo&agrave;n trường.</p> <p style="text-align:justify">Để đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả mỗi học vi&ecirc;n sau lớp học, Đo&agrave;n trường đưa ra c&aacute;c c&acirc;u hỏi trắc nghiệm li&ecirc;n quan đến b&agrave;i giảng v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n để sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thu hoạch qua email c&aacute; nh&acirc;n, sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thực hiện b&agrave;i thu hoạch đạt kết quả sẽ được kết nạp Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;