Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh: Hiến máu tình nguyện 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Nằm trong đợt hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020 của Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố, chương tr&igrave;nh Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n trong 03 ng&agrave;y 20, 21, 23/04/2020, mỗi ng&agrave;y gồm c&oacute; 09 ca, mỗi ca c&aacute;ch nhau 30 ph&uacute;t.</strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức.</p> <p>Chương tr&igrave;nh đ&atilde; tiếp nhận khoảng 1.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n đến từ 69 đơn vị trực thuộc Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện.</p> <p>Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Th&agrave;nh phố thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n &nbsp;cho người tham gia hiến m&aacute;u trong m&ugrave;a dịch Covid - 19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423072352_IMG_0059.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423085936_IMG_0096.jpg" style="height:501px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423091621_IMG_0110.jpg" style="height:312px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423072352_IMG_0059.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <table align="center" border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Đợt hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020 với chủ đề: <em>&ldquo;Hiến m&aacute;u an to&agrave;n, chung tay đẩy l&ugrave;i Covid-19&rdquo;</em> do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức diễn ra từ ng&agrave;y 20/4/2020 đến hết năm 2020, cao điểm trong th&aacute;ng 4 v&agrave; th&aacute;ng 5 năm 2020 tại cấp Khối v&agrave; cơ sở.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; đợt hoạt động lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa của nhằm tham gia khắc phục t&igrave;nh trạng thiếu lượng m&aacute;u nghi&ecirc;m trọng trong thời gian ph&ograve;ng chống dịch, bệnh Covid-19. Đồng thời tuy&ecirc;n truyền &yacute; nghĩa cao đẹp của hiến m&aacute;u, giới thi&ecirc;̣u, nh&acirc;n rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n Khối đến người d&acirc;n trong các hoạt đ&ocirc;̣ng xã h&ocirc;̣i, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU AN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;