Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh: Hiến máu tình nguyện 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Nằm trong đợt hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020 của Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố, chương tr&igrave;nh Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n trong 03 ng&agrave;y 20, 21, 23/04/2020, mỗi ng&agrave;y gồm c&oacute; 09 ca, mỗi ca c&aacute;ch nhau 30 ph&uacute;t.</strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức.</p> <p>Chương tr&igrave;nh đ&atilde; tiếp nhận khoảng 1.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n đến từ 69 đơn vị trực thuộc Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện.</p> <p>Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Th&agrave;nh phố thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n &nbsp;cho người tham gia hiến m&aacute;u trong m&ugrave;a dịch Covid - 19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423072352_IMG_0059.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423085936_IMG_0096.jpg" style="height:501px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423091621_IMG_0110.jpg" style="height:312px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423072352_IMG_0059.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <table align="center" border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Đợt hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020 với chủ đề: <em>&ldquo;Hiến m&aacute;u an to&agrave;n, chung tay đẩy l&ugrave;i Covid-19&rdquo;</em> do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức diễn ra từ ng&agrave;y 20/4/2020 đến hết năm 2020, cao điểm trong th&aacute;ng 4 v&agrave; th&aacute;ng 5 năm 2020 tại cấp Khối v&agrave; cơ sở.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; đợt hoạt động lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa của nhằm tham gia khắc phục t&igrave;nh trạng thiếu lượng m&aacute;u nghi&ecirc;m trọng trong thời gian ph&ograve;ng chống dịch, bệnh Covid-19. Đồng thời tuy&ecirc;n truyền &yacute; nghĩa cao đẹp của hiến m&aacute;u, giới thi&ecirc;̣u, nh&acirc;n rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n Khối đến người d&acirc;n trong các hoạt đ&ocirc;̣ng xã h&ocirc;̣i, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU AN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;