Học sinh Quận 4 được kết nạp Đảng trong dịp 30.4

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 28/4/2020, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i tổ chức Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới cho đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; Ng&ocirc; Tường Vy (sinh năm 2002), học sinh lớp 12A2,&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Trường.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh &ndash; UVBTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thu Nam &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 4, đồng ch&iacute; Trần Phước Đức &ndash; B&iacute; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong thời gian qua,&nbsp;đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Tường Vy đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực phấn đấu vươn l&ecirc;n v&agrave; đạt nhiều kết quả cao trong học tập, lu&ocirc;n giữ vững danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 11 năm liền v&agrave; l&agrave; gương mặt xuất sắc trong c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n trường. Tường Vy từng đạt c&aacute;c Huy chương v&agrave;ng m&ocirc;n Địa l&yacute; khối 10, Huy chương bạc m&ocirc;n Địa l&yacute; khối 11 tại c&aacute;c Kỳ thi Olympic do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức; được c&ocirc;ng nhận c&aacute;c danh hiệu cấp quận &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; năm 2018, danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; năm 2019, c&aacute;c Giấy khen &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, Tường Vy c&ograve;n giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n trường trong năm học 2018 -2019, hiện l&agrave;&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường. Vy lu&ocirc;n t&iacute;ch cực, năng động, s&aacute;ng tạo tổ chức nhiều hoạt động, phong tr&agrave;o Đo&agrave;n s&ocirc;i nổi, thu h&uacute;t nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh nh&agrave; trường tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Phước Đức, B&iacute; thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i đ&atilde; c&ocirc;ng bố v&agrave; trao Quyết định kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n Ng&ocirc; Tường Vy v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng v&agrave; ch&acirc;n dung của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Tường Vy&nbsp;đ&atilde;&nbsp;đọc lời&nbsp; tuy&ecirc;n thệ của&nbsp;đảng vi&ecirc;n mới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd2.jpg" style="height:434px; width:650px" /></span><br /> <span style="font-size:11px">Đồng ch&iacute; Trần Phước Đức, B&iacute; thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i đ&atilde; c&ocirc;ng bố v&agrave; trao Quyết định kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n Ng&ocirc; Tường Vy v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam</span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:inherit"><span style="color:transparent; font-family:inherit">??</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:inherit">Ph&aacute;t biểu tại buổi Lễ, đồng ch&iacute; Trần Phước Đức - B&iacute; thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i ch&uacute;c mừng đảng vi&ecirc;n mới, đồng thời cho biết đ&acirc;y l&agrave; học sinh&nbsp; được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đảng bộ Quận 4, được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng trong kh&ocirc;ng kh&iacute; to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020) v&agrave; 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2020). </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:inherit">Qua đ&oacute;, đồng ch&iacute; Trần Phước Đức - B&iacute; thư Chi bộ Trường cũng b&agrave;y tỏ mong muốn đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Tường Vy sẽ tiếp tục nỗ lực r&egrave;n luyện, tu dưỡng; phấn đấu học tập tốt, hăng h&aacute;i, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c của chi bộ, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trường; ph&aacute;t huy năng lực nhiều hơn nữa để g&oacute;p phần c&ugrave;ng chi bộ phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd4.jpg" style="height:434px; width:650px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh &ndash; UVBTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng vi&ecirc;n mới.</span></em><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd6.jpg" style="font-family:inherit; font-size:13px; height:434px; opacity:0.9; width:650px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thu Nam &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 4 tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng vi&ecirc;n mới.</span></em><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd5.jpg" style="font-family:inherit; height:434px; text-align:justify; width:650px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng Đảng vi&ecirc;n mới.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Minh T&uacute;</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;