Học sinh Quận 4 được kết nạp Đảng trong dịp 30.4

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 28/4/2020, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i tổ chức Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới cho đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; Ng&ocirc; Tường Vy (sinh năm 2002), học sinh lớp 12A2,&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Trường.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh &ndash; UVBTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thu Nam &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 4, đồng ch&iacute; Trần Phước Đức &ndash; B&iacute; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong thời gian qua,&nbsp;đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Tường Vy đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực phấn đấu vươn l&ecirc;n v&agrave; đạt nhiều kết quả cao trong học tập, lu&ocirc;n giữ vững danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 11 năm liền v&agrave; l&agrave; gương mặt xuất sắc trong c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n trường. Tường Vy từng đạt c&aacute;c Huy chương v&agrave;ng m&ocirc;n Địa l&yacute; khối 10, Huy chương bạc m&ocirc;n Địa l&yacute; khối 11 tại c&aacute;c Kỳ thi Olympic do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức; được c&ocirc;ng nhận c&aacute;c danh hiệu cấp quận &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; năm 2018, danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; năm 2019, c&aacute;c Giấy khen &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, Tường Vy c&ograve;n giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n trường trong năm học 2018 -2019, hiện l&agrave;&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường. Vy lu&ocirc;n t&iacute;ch cực, năng động, s&aacute;ng tạo tổ chức nhiều hoạt động, phong tr&agrave;o Đo&agrave;n s&ocirc;i nổi, thu h&uacute;t nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh nh&agrave; trường tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Phước Đức, B&iacute; thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i đ&atilde; c&ocirc;ng bố v&agrave; trao Quyết định kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n Ng&ocirc; Tường Vy v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng v&agrave; ch&acirc;n dung của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Tường Vy&nbsp;đ&atilde;&nbsp;đọc lời&nbsp; tuy&ecirc;n thệ của&nbsp;đảng vi&ecirc;n mới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd2.jpg" style="height:434px; width:650px" /></span><br /> <span style="font-size:11px">Đồng ch&iacute; Trần Phước Đức, B&iacute; thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i đ&atilde; c&ocirc;ng bố v&agrave; trao Quyết định kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n Ng&ocirc; Tường Vy v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam</span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:inherit"><span style="color:transparent; font-family:inherit">??</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:inherit">Ph&aacute;t biểu tại buổi Lễ, đồng ch&iacute; Trần Phước Đức - B&iacute; thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tr&atilde;i ch&uacute;c mừng đảng vi&ecirc;n mới, đồng thời cho biết đ&acirc;y l&agrave; học sinh&nbsp; được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đảng bộ Quận 4, được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng trong kh&ocirc;ng kh&iacute; to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020) v&agrave; 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2020). </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:inherit">Qua đ&oacute;, đồng ch&iacute; Trần Phước Đức - B&iacute; thư Chi bộ Trường cũng b&agrave;y tỏ mong muốn đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Tường Vy sẽ tiếp tục nỗ lực r&egrave;n luyện, tu dưỡng; phấn đấu học tập tốt, hăng h&aacute;i, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c của chi bộ, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trường; ph&aacute;t huy năng lực nhiều hơn nữa để g&oacute;p phần c&ugrave;ng chi bộ phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd4.jpg" style="height:434px; width:650px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh &ndash; UVBTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng vi&ecirc;n mới.</span></em><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd6.jpg" style="font-family:inherit; font-size:13px; height:434px; opacity:0.9; width:650px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thu Nam &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 4 tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng vi&ecirc;n mới.</span></em><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/knd5.jpg" style="font-family:inherit; height:434px; text-align:justify; width:650px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng Đảng vi&ecirc;n mới.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Minh T&uacute;</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;