Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM: Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên "học tập Bác", rèn luyện và trưởng thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từ năm&nbsp;2016, việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW trong hệ thống Đo&agrave;n Trường đ&atilde; trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n v&agrave; gắn với thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của từng nh&oacute;m đối tượng l&agrave; vi&ecirc;n chức trẻ, sinh vi&ecirc;n v&agrave; học sinh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB nam 2015.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Trường ban h&agrave;nh Kế hoạch chỉ đạo, x&aacute;c lập nội dung v&agrave; hệ thống chỉ ti&ecirc;u cho việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh theo giai đoạn v&agrave; từng năm học. Trong đ&oacute;, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường x&aacute;c định c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m như: 100% đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đơn vị c&oacute; &iacute;t nhất 01 phần việc l&agrave;m theo lời B&aacute;c; 100% Đo&agrave;n cơ sở c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c; Tổ chức c&aacute;c chuy&ecirc;n đề Hồ Ch&iacute; Minh trong năm học với sự tham gia của 100% đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; &iacute;t nhất 80% thanh ni&ecirc;n; đổi mới h&igrave;nh thức v&agrave; nội dung hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc; nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; tăng tỉ lệ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; giới thiệu cho đảng xem x&eacute;t kết nạp; tăng tỉ lệ đảng vi&ecirc;n được kết nạp từ nguồn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/hoi thi.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng cho việc&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> được Đo&agrave;n Trường v&agrave; Đo&agrave;n cơ cở đầu tư đa dạng về nội dung, phong ph&uacute; về h&igrave;nh thức đ&atilde; tạo được sư&nbsp; quan t&acirc;m, hưởng ứng t&iacute;ch cực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c hoạt động truyền th&ocirc;ng thực hiện bằng nhiều phương thức kh&aacute;c nhau như truyền th&ocirc;ng trực tuyến tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội, truyền th&ocirc;ng qua hệ thống tivi, hệ thống banner, băng r&ocirc;n tại c&aacute;c khu vực trong trường, hệ thống bản tin Đo&agrave;n - Hội Trường v&agrave; c&aacute;c khoa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Sinh hoạt chuyên đề năm 2019 - 2.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, để việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường định hướng Đo&agrave;n cơ sở thực hiện đa dạng h&igrave;nh thức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề gắn với lời dạy của B&aacute;c theo đặc th&ugrave; từng khối ng&agrave;nh; tổ chức học tập trực tuyến v&agrave; thực hiện kiểm tra tr&ecirc;n ứng dụng YouthHCMUE; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh về nguồn, h&agrave;nh tr&igrave;nh địa chỉ đỏ gắn với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; đổi mới h&igrave;nh thức triển khai c&aacute;c Hội thi theo hướng gắn kiến thức với thực tế, tận dụng mạng x&atilde; hội để đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng v&agrave; lan toả. Đặc biệt, trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), Đo&agrave;n Trường phối hợp với Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức triển l&atilde;m về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chuy&ecirc;n mục &ldquo;B&aacute;c Hồ với Thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/trien lam.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute;, Đo&agrave;n Trường đ&atilde; x&aacute;c lập hệ thống danh hiệu thi đua cho từng đối tượng. Từ đ&oacute; tạo ra phong tr&agrave;o thi đua s&ocirc;i nổi trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đơn vị như: Học sinh 3 tốt (đối với học sinh Trường Trung học Thực h&agrave;nh), Sinh vi&ecirc;n 5 tốt (đối với sinh vi&ecirc;n c&aacute;c khoa), Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu, Vi&ecirc;n chức trẻ giỏi, th&acirc;n thiện (đối với giảng vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức trẻ), C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/lien hoan.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với việc triển khai b&agrave;i bản, s&acirc;u rộng từ cấp Chi đo&agrave;n đến Đo&agrave;n cơ sở, Đo&agrave;n Trường đ&atilde; tạo được m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Hằng năm việc tổ chức kỷ niệm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890) - Tuy&ecirc;n dương tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c được Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường đầu tư tổ chức đ&atilde; định hướng v&agrave; lan toả những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn trong tuổi trẻ Nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB nam 2016.jpg" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng,&nbsp;Đo&agrave;n Trường lu&ocirc;n l&agrave; đơn vị xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố nhiều năm liền. Đo&agrave;n Trường cũng vinh dự nhận được khen thưởng của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng uỷ khối Đại học - Cao đẳng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cho những đ&oacute;ng g&oacute;p của đơn vị. Đặc biệt, trong năm 2019, Đo&agrave;n Trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng III cho những đ&oacute;ng g&oacute;p trong sự nghiệp x&acirc;y dựng Chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB nam 2017.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2020, Đo&agrave;n Trường vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng tuy&ecirc;n dương điển h&igrave;nh Tập thể thực hiện tốt việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB năm 2019.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;