Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM: Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên "học tập Bác", rèn luyện và trưởng thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từ năm&nbsp;2016, việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW trong hệ thống Đo&agrave;n Trường đ&atilde; trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n v&agrave; gắn với thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của từng nh&oacute;m đối tượng l&agrave; vi&ecirc;n chức trẻ, sinh vi&ecirc;n v&agrave; học sinh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB nam 2015.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Trường ban h&agrave;nh Kế hoạch chỉ đạo, x&aacute;c lập nội dung v&agrave; hệ thống chỉ ti&ecirc;u cho việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh theo giai đoạn v&agrave; từng năm học. Trong đ&oacute;, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường x&aacute;c định c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m như: 100% đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đơn vị c&oacute; &iacute;t nhất 01 phần việc l&agrave;m theo lời B&aacute;c; 100% Đo&agrave;n cơ sở c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c; Tổ chức c&aacute;c chuy&ecirc;n đề Hồ Ch&iacute; Minh trong năm học với sự tham gia của 100% đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; &iacute;t nhất 80% thanh ni&ecirc;n; đổi mới h&igrave;nh thức v&agrave; nội dung hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc; nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; tăng tỉ lệ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; giới thiệu cho đảng xem x&eacute;t kết nạp; tăng tỉ lệ đảng vi&ecirc;n được kết nạp từ nguồn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/hoi thi.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng cho việc&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> được Đo&agrave;n Trường v&agrave; Đo&agrave;n cơ cở đầu tư đa dạng về nội dung, phong ph&uacute; về h&igrave;nh thức đ&atilde; tạo được sư&nbsp; quan t&acirc;m, hưởng ứng t&iacute;ch cực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c hoạt động truyền th&ocirc;ng thực hiện bằng nhiều phương thức kh&aacute;c nhau như truyền th&ocirc;ng trực tuyến tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội, truyền th&ocirc;ng qua hệ thống tivi, hệ thống banner, băng r&ocirc;n tại c&aacute;c khu vực trong trường, hệ thống bản tin Đo&agrave;n - Hội Trường v&agrave; c&aacute;c khoa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Sinh hoạt chuyên đề năm 2019 - 2.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, để việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường định hướng Đo&agrave;n cơ sở thực hiện đa dạng h&igrave;nh thức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề gắn với lời dạy của B&aacute;c theo đặc th&ugrave; từng khối ng&agrave;nh; tổ chức học tập trực tuyến v&agrave; thực hiện kiểm tra tr&ecirc;n ứng dụng YouthHCMUE; tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh về nguồn, h&agrave;nh tr&igrave;nh địa chỉ đỏ gắn với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; đổi mới h&igrave;nh thức triển khai c&aacute;c Hội thi theo hướng gắn kiến thức với thực tế, tận dụng mạng x&atilde; hội để đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng v&agrave; lan toả. Đặc biệt, trong đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), Đo&agrave;n Trường phối hợp với Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức triển l&atilde;m về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chuy&ecirc;n mục &ldquo;B&aacute;c Hồ với Thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/trien lam.jpg" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute;, Đo&agrave;n Trường đ&atilde; x&aacute;c lập hệ thống danh hiệu thi đua cho từng đối tượng. Từ đ&oacute; tạo ra phong tr&agrave;o thi đua s&ocirc;i nổi trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đơn vị như: Học sinh 3 tốt (đối với học sinh Trường Trung học Thực h&agrave;nh), Sinh vi&ecirc;n 5 tốt (đối với sinh vi&ecirc;n c&aacute;c khoa), Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu, Vi&ecirc;n chức trẻ giỏi, th&acirc;n thiện (đối với giảng vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức trẻ), C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/lien hoan.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với việc triển khai b&agrave;i bản, s&acirc;u rộng từ cấp Chi đo&agrave;n đến Đo&agrave;n cơ sở, Đo&agrave;n Trường đ&atilde; tạo được m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Hằng năm việc tổ chức kỷ niệm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890) - Tuy&ecirc;n dương tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c được Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường đầu tư tổ chức đ&atilde; định hướng v&agrave; lan toả những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn trong tuổi trẻ Nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB nam 2016.jpg" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng,&nbsp;Đo&agrave;n Trường lu&ocirc;n l&agrave; đơn vị xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố nhiều năm liền. Đo&agrave;n Trường cũng vinh dự nhận được khen thưởng của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng uỷ khối Đại học - Cao đẳng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cho những đ&oacute;ng g&oacute;p của đơn vị. Đặc biệt, trong năm 2019, Đo&agrave;n Trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng III cho những đ&oacute;ng g&oacute;p trong sự nghiệp x&acirc;y dựng Chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015 - 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB nam 2017.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2020, Đo&agrave;n Trường vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng tuy&ecirc;n dương điển h&igrave;nh Tập thể thực hiện tốt việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33406/Tuyên dương TNTB LTLB năm 2019.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;