Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 18/5/2020, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh long trọng tổ chức Lễ khai mạc triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề &ldquo;Hồ Ch&iacute; Minh đẹp nhất t&ecirc;n Người&rdquo; để mở đầu cho c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi trong Tuần lễ Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề l&agrave; một hoạt động thường ni&ecirc;n của Đo&agrave;n trường phối hợp c&ugrave;ng Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nh&acirc;n dịp kỷ niệm Ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh 19/5 h&agrave;ng năm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Văn nghệ mở màn qua phần trình bày của các bạn Cán bộ Đoàn - Hội trường" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/2.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động g&oacute;p phần đưa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đi v&agrave;o nề nếp, g&oacute;p phần thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n, nh&agrave; trường; tạo sự chuyển biến về &yacute; thức tu dưỡng, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao đạo đức c&aacute;ch mạng, t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, gương mẫu của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09354.JPG"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09354.JPG" /></a></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề năm 2020, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường sẽ được t&igrave;m hiểu về những cột mốc đ&aacute;ng nhớ gắn liền với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Anh h&ugrave;ng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, Danh nh&acirc;n văn h&oacute;a thế giới. Sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Người kh&ocirc;ng chỉ đem lại độc lập, tự do cho d&acirc;n tộc Việt Nam m&agrave; c&ograve;n đem lại niềm tin cho tất cả c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09398.JPG(2 mb)" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09398.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, sau khi kết th&uacute;c Lễ khai mạc triển l&atilde;m c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường c&ograve;n được nghe phần thuyết minh về bộ triển l&atilde;m cũng như tham gia Cuộc thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n thế hệ B&aacute;c Hồ&rdquo; để t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh dưới dạng c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, tự luận, audio, h&igrave;nh ảnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Cuộc thi Rung Chuông Vàng &quot;Thanh niên thế hệ Bác Hồ&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09458.JPG" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="Cuộc thi Rung Chuông Vàng &quot;Thanh niên thế hệ Bác Hồ&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09524.JPG" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">YOUTH HUFLIT</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;