Khánh thành Góc sẻ chia, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giáo trình miễn phí cho sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">S&aacute;ng ng&agrave;y 19/5/2020, đ&uacute;ng v&agrave;o dịp kỷ niệm 130 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức buổi lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh &quot;G&oacute;c sẻ chia&quot; nhằm hỗ trợ c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n&nbsp;cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33430/IMG_4411.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Nh&agrave; trường tiếp nhận hỗ trợ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33430/111.jpg" style="height:473px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c vật phẩm được bố tr&iacute; tại G&oacute;c sẻ chia.</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">G&oacute;c sẻ chia được bố tr&iacute; tại sảnh tầng 15 t&ograve;a nh&agrave; Y - Nha (217 Hồng B&agrave;ng, Phường 11, Quận 5) được quản l&yacute; trực tiếp bởi Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n Trường. Đến&nbsp;đ&acirc;y, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n sẽ được cung cấp thức ăn, nước uống, quần &aacute;o, nhu yếu phẩm thiết yếu, dụng cụ học tập, gi&aacute;o tr&igrave;nh t&agrave;i liệu,... Tất cả đều được miễn ph&iacute; v&agrave; được vận động đ&oacute;ng g&oacute;p từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, giảng vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ vi&ecirc;n chức, cựu sinh vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong trường.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n kh&aacute;nh th&agrave;nh, G&oacute;c sẻ chia đ&atilde; nhận được sự hỗ trợ của Hội Thầy Thuốc trẻ TP.HCM 500kg gạo; Nh&oacute;m từ thiện BOSSMART 500kg gạo; C&ocirc;ng ty TNHH </span><a href="https://www.facebook.com/YouMedVN/?__tn__=K-R&amp;eid=ARDok580ckraXrBrntdIJMZXageKtAOrRsmtKofNfvNiWB3vHnE69rWoM-1tYjtIxbKqf2W_Q-6zeH1C&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARAp0xTG8E6W2JDfReHv9aNK6f3fbWBt1LOBpg3R7S7nct8tj6dMFtDywV0MlHQPr957TIDRSbuRZQJzLt8Iau__Cd8lGthreiKPY6dx4fHGaxIzEixdf9kfEREx_REYa_RwmpPDVYHF3Ujps0XCvftqq-J3bOwcA3HnXkTvz-ILmuPId7VSC1LD_Bgwy0cILpYvA6FENGEpeSh1c1IF2dKWA3avEI5746j-cpulg-zeosusr3-ceouER9d-H1oAEu5byqABmsleBmxX1VB49bK_WsjAsdsZbEYO2YDlrEOZwLUPgnblE8DZHGcAwOSUu-djSjAgAzW2uBrbQmPUTzRsng" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify; text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(56, 88, 152)">YouMed VN</span></a><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif"> 10 th&ugrave;ng m&igrave; g&oacute;i v&agrave; Đo&agrave;n Cơ sở Vietinbank Chi nh&aacute;nh 5 80 phần nhu yếu phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33430/IMG_4434.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thạc sĩ Trương Văn Đạt - Trưởng Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường trao đổi với sinh vi&ecirc;n tại G&oacute;c sẻ chia</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">L&agrave; người khởi xướng &yacute; tưởng, Thạc sĩ Trương Văn Đạt - Trưởng Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường chia sẻ: &ldquo;Với phương ch&acirc;m &ldquo;ai dư mang đến cho, ai thiếu th&igrave; đến lấy&rdquo;, G&oacute;c sẻ chia kh&ocirc;ng đơn thuần chỉ l&agrave; nơi cung cấp c&aacute;c vật dụng thiết yếu cho sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u thương giữa con người với con người, thể hiện truyền thống &ldquo;l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;. Hy vọng rằng G&oacute;c sẻ chia sẽ l&agrave;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33)"> </span><span style="color:rgb(28, 30, 33)">điểm đến quen thuộc của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n sau mỗi giờ học để tiếp th&ecirc;m động lực vượt qua kh&oacute; khăn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hy vọng rằng ch&iacute;nh c&aacute;c bạn nhận được sự hỗ trợ ng&agrave;y h&ocirc;m nay sau n&agrave;y sẽ quay trở lại c&ugrave;ng chung tay với nh&agrave; trường lan tỏa th&ecirc;m những gi&aacute; trị tốt đẹp m&agrave; G&oacute;c sẻ chia mang lại.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">TẤN LỰC</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;