Cụm Hành chính - Sự nghiệp: góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Chiều ng&agrave;y 28/5/2020, tại Hội trường Đảng ủy Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, Cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh - Sự nghiệp đ&atilde; tổ chức Hội nghị g&oacute;p &yacute; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Hội nghị c&oacute; Đ/c Trần Thị Th&uacute;y An - Ph&oacute; Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng hơn 30 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong Cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh - Sự nghiệp.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33452/1fe71faa5115ab4bf204.jpg" style="height:417px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Qua hơn 02 tiếng với gần 20 lượt &yacute; kiến ph&aacute;t biểu với hơn 40 &yacute; kiến, c&aacute;c đại biểu đều khẳng định dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 v&agrave; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ban soạn thảo chuẩn bị c&ocirc;ng phu, kỹ lưỡng; bố cục hợp l&yacute;, văn phong s&aacute;ng sủa, ngắn gọn, s&uacute;c t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute; một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan, to&agrave;n diện; đề ra mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p s&aacute;t hợp, mang t&iacute;nh đột ph&aacute;, khả thi, cụ thể: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 <em>(in trong t&agrave;i liệu sử dụng tại Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở gồm: 1. T&oacute;m tắt Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tại Đại hội XIII của Đảng; 2. T&oacute;m tắt Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o tổng kết thực hiện Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 10 năm 2011 - 2020, x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 10 năm 2020 - 2030; 3. T&oacute;m tắt Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 5 năm 2016 - 2020 v&agrave; phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 5 năm 2021 - 2025; 4. T&oacute;m tắt Dự thảo B&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; thi h&agrave;nh Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII). </em>Tr&ecirc;n cơ sở tổng kết một số vấn đề l&yacute; luận - thực tiễn qua 35 năm đổi mới, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; nhiều điểm mới, phản &aacute;nh tư duy mới, tầm nh&igrave;n mới v&agrave; c&aacute;ch tiếp cận mới. C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o được h&igrave;nh th&agrave;nh đ&atilde; dựa tr&ecirc;n nền tảng v&agrave; ki&ecirc;n định với những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; thể hiện sự ki&ecirc;n định đường lối đổi mới v&agrave; những nguy&ecirc;n tắc x&acirc;y dựng Đảng; ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội.</p> <p style="text-align:justify">Chủ đề Đại hội v&agrave; nội dung trong c&aacute;c phần phản &aacute;nh to&agrave;n diện, thống nhất, c&oacute; sự kế thừa, ph&aacute;t triển c&aacute;c văn kiện trong đổi mới, đặc biệt l&agrave; Cương lĩnh x&acirc;y dựng đất nước trong thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội <em>(bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011) </em>v&agrave; Văn kiện Đại hội XII. C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về kinh tế v&agrave; x&acirc;y dựng Đảng thống nhất v&agrave; phản &aacute;nh đ&uacute;ng tinh thần của B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị. Đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; những b&agrave;i học kinh nghiệm ngắn gọn, c&ocirc; đ&uacute;c, đ&uacute;ng mực, đ&uacute;ng thực chất, theo đ&uacute;ng th&aacute;i độ của Đảng trong đổi mới: nh&igrave;n thẳng v&agrave;o sự thật, n&oacute;i r&otilde; sự thật, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng sự thật. B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị c&oacute; 15 mục, tương ứng với 15 nội dung l&agrave; ph&ugrave; hợp. C&aacute;c mục (nội dung) phản &aacute;nh đầy đủ, to&agrave;n diện sự l&atilde;nh đạo của Đảng tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực, c&oacute; những điểm mới. Năm quan điểm cơ bản chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới đ&uacute;ng đắn, ph&ugrave; hợp. <em>Mục XV-&nbsp;X&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo, cầm quyền của Đảng&nbsp;c&oacute; nhiều điểm mới, từ t&ecirc;n gọi đến nội dung.</em> C&aacute;i mới trong t&ecirc;n gọi lần n&agrave;y l&agrave; th&ecirc;m cụm từ &ldquo;cầm quyền của Đảng&rdquo;. Điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng đắn, ph&ugrave; hợp với c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Bởi v&igrave; x&eacute;t đến c&ugrave;ng, để cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh th&igrave; một trong những điều quan trọng nhất l&agrave; xử l&yacute; vấn đề quyền lực của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. Nội dung XV đề cập 5 mặt, phản &aacute;nh đầy đủ, to&agrave;n diện c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. <em>B&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; thi h&agrave;nh Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII&nbsp;</em>đ&atilde; đề cập, phản &aacute;nh to&agrave;n diện tất cả c&aacute;c mặt tr&ecirc;n cả hai phương diện: ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm v&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Từ c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, b&aacute;o c&aacute;o r&uacute;t ra năm b&agrave;i học kinh nghiệm l&agrave; ph&ugrave; hợp, phản &aacute;nh được những điều cốt yếu trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng n&oacute;i chung, trong nhiệm kỳ Đại hội XII n&oacute;i ri&ecirc;ng. Về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, b&aacute;o c&aacute;o đề cập phương hướng chung, mười nhiệm vụ, giải ph&aacute;p, trong đ&oacute; nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng t&acirc;m v&agrave; ba giải ph&aacute;p đột ph&aacute;. Đ&acirc;y l&agrave; sự kế thừa, ph&aacute;t triển c&aacute;ch tiếp cận của nhiệm kỳ Đại hội XII, c&oacute; những bổ sung cần thiết, đặc biệt l&agrave; giải ph&aacute;p đột ph&aacute;. Nh&igrave;n một c&aacute;ch kh&aacute;i qu&aacute;t, tổng thể B&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng như vậy l&agrave; ph&ugrave; hợp, vừa c&oacute; sự kế thừa c&aacute;c nhiệm kỳ Đại hội trước, đặc biệt l&agrave; Đại hội XII, vừa c&oacute; những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, một số đại biểu g&oacute;p &yacute; về tầm nh&igrave;n v&agrave; định hướng ph&aacute;t triển, cụ thể dự thảo tr&igrave;nh b&agrave;y &ldquo;3 ki&ecirc;n định&rdquo;, một số đại biểu đề suất bổ sung th&ecirc;m &ldquo;một ki&ecirc;n định&rdquo; l&agrave;&nbsp;ki&ecirc;n định c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc x&acirc;y dựng Đảng. Như vậy sẽ l&agrave; (4 &ldquo;ki&ecirc;n định&rdquo;): Ki&ecirc;n định v&agrave; vận dụng, ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội; ki&ecirc;n định đường lối đổi mới của Đảng; ki&ecirc;n định c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc x&acirc;y dựng Đảng, để x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam X&atilde; hội Chủ nghĩa. Một số đại biểu g&oacute;p &yacute; về <em>mục V&nbsp;về gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, n&acirc;ng cao chất lượng nguồn nh&acirc;n lực.</em> Trong dự thảo đưa cả vấn đề &ldquo;Ph&aacute;t triển con người&rdquo; v&agrave;o gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng sai, c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; đ&uacute;ng, nhưng đ&atilde; thật sự ph&ugrave; hợp, khoa học chưa? Bởi v&igrave;, một l&agrave; vấn đề con người lu&ocirc;n lu&ocirc;n gắn với văn h&oacute;a như văn kiện Đại hội XII đề cập; hai l&agrave; phần n&agrave;y đ&atilde; đề cập đến nguồn nh&acirc;n lực, thế l&agrave; đủ, ph&ugrave; hợp với gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo; ba l&agrave; phần VII trong Dự thảo lại đề cập vấn đề con người. V&igrave; vậy, đề nghị kh&ocirc;ng đưa cụm từ &ldquo;ph&aacute;t triển con người&rdquo; v&agrave;o mục V.</p> <p style="text-align:justify">Đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đa số c&aacute;c &yacute; kiến đề nghị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, c&aacute;c đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo văn kiện cần c&oacute; những giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp; th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; c&oacute; những cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp ph&aacute;t triển đa dạng c&aacute;c loại h&igrave;nh doanh nghiệp, th&uacute;c đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhiều đại biểu đề nghị đưa v&agrave;o Nghị quyết c&aacute;c nội dung ph&aacute;t triển giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng như tiến độ thực hiện c&aacute;c tuyến Metro số 1, Metro số 2&hellip; cũng như c&aacute;c nội dung gắn với x&acirc;y dựng Văn minh đ&ocirc; thị, c&aacute;i c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh,&hellip;</p> <p style="text-align:right"><strong>Văn Linh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;