Tiếp bước theo Bác - sáng mãi màu áo blouse

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Bệnh viện Đại học Y Dược th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; một &quot;đ&oacute;a hoa&quot; rất mực t&agrave;i năng, một tấm gương y đức s&aacute;ng ngời, ti&ecirc;u biểu trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, chị đ&atilde; v&agrave; đang cống hiến tuổi trẻ của m&igrave;nh cho người bệnh: Thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh.</span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/HINH%20TUYEN%20DUONG.jpg" style="height:531px; width:730px" /></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hết l&ograve;ng v&igrave; người bệnh</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại khoa Chấn thương Chỉnh h&igrave;nh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh lu&ocirc;n được bệnh nh&acirc;n v&agrave; đồng nghiệp tin tưởng, y&ecirc;u mến bởi kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, sự tận t&acirc;m, năng động, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; h&ograve;a đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hằng ng&agrave;y ngo&agrave;i việc thăm kh&aacute;m, điều trị cho bệnh nh&acirc;n, b&aacute;c sĩ Nguyệt Anh lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu để đổi mới c&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị. Đến nay chị đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; được nghiệm thu đưa v&agrave;o ứng dụng tại bệnh viện 02 đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu kh&oacute;a học l&agrave; <strong><em>&ldquo;X&aacute;c định gi&aacute; trị ngưỡng v&agrave; t&iacute;nh khả lặp của ph&eacute;p đo mức di lệch m&acirc;m ch&agrave;y ra trước tr&ecirc;n khớp gối b&igrave;nh thường người Việt Nam</em></strong> <strong><em>bằng dụng cụ KT &ndash; 1000</em></strong><strong><em>&rdquo; </em></strong>v&agrave; <strong><em>&ldquo;Phẫu thuật nội soi khớp c&ocirc;̉ ch&acirc;n sử dụng dụng cụ khớp g&ocirc;́i: t&iacute;nh khả thi, an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả&rdquo;</em></strong>.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/Ch%E1%BB%8B%20NA.jpg" style="height:355px; width:729px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&aacute;c sĩ Nguyệt Anh thực hiện thử nghiệm nghi&ecirc;n cứu khoa học</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng với đề t&agrave;i <strong><em>&ldquo;</em></strong><strong><em>X&aacute;c định gi&aacute; trị ngưỡng v&agrave; t&iacute;nh khả lặp của ph&eacute;p đo mức di lệch m&acirc;m ch&agrave;y ra trước tr&ecirc;n khớp gối b&igrave;nh thường người Việt Nam bằng dụng cụ KT &ndash; 1000&rdquo;, </em></strong>đ&acirc;y l&agrave; nghi&ecirc;n cứu đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam x&aacute;c định được mức di lệch m&acirc;m ch&agrave;y ra trước tr&ecirc;n khớp gối khỏe mạnh của người Việt Nam trưởng th&agrave;nh, đồng thời đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;nh khả lặp của ph&eacute;p đo bằng m&aacute;y KT &ndash; 1000. Từ đ&oacute; l&agrave; nền tảng tham chiếu cho thực tế l&acirc;m s&agrave;ng cũng như nhiều nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c về chẩn đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; chọn lựa phương ph&aacute;p điều trị tối ưu nhẩt cho người bệnh tổn thương d&acirc;y chằng ch&eacute;o trước.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Năng động trong hoạt động Đo&agrave;n - Hội</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n được biết đến ai tr&ograve; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM v&agrave; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, ngo&agrave;i những giờ l&agrave;m việc v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, chị thường c&ugrave;ng những đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Bệnh viện tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia như: phối hợp Quận Đo&agrave;n 5 tổ chức thăm kh&aacute;m v&agrave; phụng dưỡng c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng c&aacute;ch mạng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o như Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c hội thao, c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, c&aacute;c chương tr&igrave;nh kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ. Chị c&ograve;n thường xuy&ecirc;n d&agrave;nh thời gian nghỉ cuối tuần để tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute;t thuốc t&igrave;nh nguyện do Hội Thầy Thuốc trẻ tổ chức.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/33434.jpg" style="height:487px; width:730px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Tham gia kh&aacute;m ph&aacute;t thuốc t&igrave;nh nguyện do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM tổ chức.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>&ldquo;</em><span style="font-size:14px"><em>Tham gia hội, m&igrave;nh đi c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc từ thiện cho b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, tư vấn gi&aacute;o dục sức khỏe cộng đồng. Trong một lần tư vấn v&agrave; hướng dẫn xử tr&iacute; khi bị g&atilde;y xương cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n năm 2016, m&igrave;nh ph&aacute;t hiện một điều l&agrave; phần lớn t&igrave;nh huống xảy ra c&aacute;c bạn đều đ&atilde; gặp nhưng kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch xử tr&iacute;, c&oacute; khi muốn gi&uacute;p người kh&aacute;c nhưng l&agrave;m sai n&ecirc;n đ&acirc;m ra hại người ta. Những t&igrave;nh huống như vậy l&agrave;m m&igrave;nh c&agrave;ng t&acirc;m huyết với c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n hội hơn, v&agrave; l&agrave;m nhiều việc c&oacute; &iacute;ch cho mọi người. Vậy l&agrave; m&igrave;nh vui rồi&rdquo;</em> - chị Nguyệt Anh chia sẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nữ b&aacute;c sĩ v&agrave; giấc mơ quả b&oacute;ng tr&ograve;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&igrave;n th&acirc;n h&igrave;nh nhỏ nhắn trong chiếc &aacute;o Blouse, &iacute;t ai c&oacute; thể nghĩ rằng chị Nguyệt Anh lại c&oacute; niềm đam m&ecirc; với m&ocirc;n Futsal (B&oacute;ng đ&aacute; trong nh&agrave;). Từ khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n đến khi ra trường về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bệnh viện Đại học Y Dược th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;c sĩ Nguyệt Anh đ&atilde; tham gia nhiều giải Futsal của th&agrave;nh phố v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể. Ti&ecirc;u biểu nhất chị v&agrave; đồng đội đ&atilde; d&agrave;nh được huy chương đồng tại Đại hội Thể dục thể thao th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018. Hiện tại b&aacute;c sĩ Nguyệt Anh vẫn đang l&agrave; trụ cột dẫn dắt đội b&oacute;ng đ&aacute; nữ Bệnh viện tham tha c&aacute;c giải đấu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cầm tr&ecirc;n tay chiếc huy chương đặt trang trọng tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc chị n&oacute;i: <em>&ldquo;C&oacute; thể n&oacute;i b&oacute;ng đ&aacute; l&agrave; liều thuốc gi&uacute;p m&igrave;nh c&acirc;n bằng cuộc sống. Cảm gi&aacute;c chạy theo đường lăn của quả b&oacute;ng gi&uacute;p m&igrave;nh x&oacute;a đi hết mệt mỏi v&agrave; &aacute;p lực trong c&ocirc;ng việc&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/60619562_162551048094661_5340228985701793792_n.jpg" style="height:487px; width:730px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&aacute;c sĩ Nguyệt Anh (H&agrave;ng ph&iacute;a sau, đứng thứ 2 b&ecirc;n phải sang) c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội tuyển Bệnh viện.</em></p> <p><span style="font-size:14px">Với sự nỗ lực trong c&ocirc;ng việc v&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh đ&atilde; c&oacute; cho m&igrave;nh một bảng th&agrave;nh t&iacute;ch kh&aacute; đ&aacute;ng nể như Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2019, 2020 d&agrave;nh cho thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu; danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c Th&agrave;nh phố năm 2020 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng; huy chương Đồng đồng đội giải Futsal nữ Đại hội Thể dục thể thao TP. HCM lần VIII năm 2018; giấy khen C&ocirc;ng đo&agrave;n khối cơ sở Bộ Y tế: hạng Nhất (năm 2019), hạng Nh&igrave; (năm 2018) m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute; nữ hội thao c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức lao động; giấy khen của Đo&agrave;n ĐH Y Dược TP.HCM năm 2018, 2019 đạt danh hiệu &ldquo;Blouse trắng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;....</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33469/8.jpg" style="height:431px; width:730px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>B&aacute;c sĩ Nguyệt Anh (H&agrave;ng đầu ti&ecirc;n, thứ 5 b&ecirc;n tr&aacute;i sang) được nhận tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2020.</em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 9 năm hoạt động trong ng&agrave;nh y tế, thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh đ&atilde; v&agrave; đang cống hiến kh&ocirc;ng ngừng, lu&ocirc;n lu&ocirc;n nỗ lực để xứng đ&aacute;ng với l&ograve;ng tin của người bệnh, xứng đ&aacute;ng với sự ủng hộ, sự tin tưởng v&agrave; tự h&agrave;o của Ban Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. C&aacute;c danh hiệu, giải thưởng đạt được l&agrave; &ldquo;hoa thơm quả ngọt&rdquo; m&agrave; chị đ&atilde; gặt h&aacute;t được sau một qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực phấn đấu, đồng thời chị cũng g&oacute;p phần mang h&igrave;nh ảnh người thầy thuốc trẻ &ldquo;đủ t&agrave;i đức - vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n&rdquo; &nbsp;đến gần hơn với người bệnh, cộng đồng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TẤN LỰC - TH&Ugrave;Y LINH</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;