Hành trình bám trụ trường Y của nam sinh mồ côi cha, nuôi em trầm cảm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Mẹ bỏ đi từ năm hơn 1 tuổi, năm 17 tuổi, L&ecirc; Thanh Truyền (SV năm thứ 5, ĐH Y Dược TP.HCM) lại mồ c&ocirc;i cha. Một m&igrave;nh Truyền vừa đi học vừa đi l&agrave;m nu&ocirc;i em trai bị trầm cảm.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">L&ecirc; Thanh Truyền, l&agrave; một trong những sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh &ldquo;điển h&igrave;nh&rdquo; của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Truyền qu&ecirc; ở th&ocirc;n An Trường, x&atilde; Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ng&atilde;i.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Khi Truyền hơn 1 tuổi, mẹ bỏ đi để lại Truyền v&agrave; em trai mới tr&ograve;n 2 th&aacute;ng. Khi Truyền l&ecirc;n 10, cha em bị bệnh nặng chỉ luẩn quẩn ở nh&agrave;. Đ&atilde; vậy, em trai Truyền cũng mắc bệnh trầm cảm. Ở tuổi ăn, tuổi chơi, Truyền bỗng chốc trở th&agrave;nh lao động ch&iacute;nh khi g&aacute;nh cuộc sống của cả cha v&agrave; em tr&ecirc;n vai. Khi Truyền học lớp 11 th&igrave; cha qua đời.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33494/truyen1.jpg" style="height:419px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">L&ecirc; Thanh Truyền l&agrave; một trong những sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh &quot;điển h&igrave;nh&rdquo; của Trường ĐH Y dược TP.HCM (Ảnh: NVCC)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Gia sản người cha th&acirc;n y&ecirc;u để lại cho hai anh em Truyền l&agrave; một căn nh&agrave; lụp xụp, 1 s&agrave;o ruộng chỉ c&oacute; thể trồng l&uacute;a, con b&ograve;, con heo v&agrave; mấy con g&agrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Mỗi buổi s&aacute;ng, Truyền dậy cho b&ograve;, g&agrave;, heo ăn, lo cho em rồi tới trường. C&oacute; thời gian rảnh, Truyền đi l&agrave;m thu&ecirc;. Nhớ lại thời điểm ấy, Truyền bảo c&oacute; l&uacute;c tuyệt vọng. Nhưng khi b&igrave;nh t&acirc;m lại, em kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p m&igrave;nh nhụt ch&iacute;. Truyền vẫn nu&ocirc;i mơ ước được đi học, phải v&agrave;o đại học bởi chỉ c&oacute; con đường n&agrave;y mới c&oacute; thể lo cho m&igrave;nh v&agrave; em trai.&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ước mơ l&agrave;m b&aacute;c sĩ từ ng&agrave;y cha bị bệnh, cậu học sinh mồ c&ocirc;i c&agrave;ng cố gắng học. Năm đ&oacute;, Truyền l&agrave; một trong số &iacute;t học sinh của Trường THPT Đức Phổ đạt 24,25 điểm v&agrave; tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o ng&agrave;nh y học dự ph&ograve;ng của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33494/truyen%202.jpg" style="height:918px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">Truyền lu&ocirc;n nỗ lực trong học tập (Ảnh: NVCC)</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nếu c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o, sẽ c&oacute; lối ra</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">V&agrave;o TP.HCM nhập học, Truyền mang theo em trai v&agrave; thu&ecirc; một ph&ograve;ng trọ tr&ecirc;n đường Lạc Long Qu&acirc;n (Quận T&acirc;n B&igrave;nh). Truyền bước v&agrave;o đời sinh vi&ecirc;n, vừa học vừa đi l&agrave;m th&ecirc;m nu&ocirc;i m&igrave;nh, nu&ocirc;i em. Sự hỗ trợ từ người th&acirc;n với Truyền l&agrave; một &iacute;t l&uacute;a gạo từ mảnh vườn v&agrave; 1 s&agrave;o ruộng ở qu&ecirc; để lại cho anh họ canh t&aacute;c. Bất cứ việc g&igrave; được thu&ecirc;, từ gia sư, phụ nh&agrave; h&agrave;ng tiệc cưới, b&aacute;n quần &aacute;o đến chạy xe &ocirc;m&hellip;, Truyền đều nhận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ng&agrave;y ấy, c&oacute; một nh&oacute;m anh chị trong trường b&aacute;n &aacute;o blouse. Mỗi lần sinh vi&ecirc;n đi thực tập đều phải mua &aacute;o n&ecirc;n em xin v&agrave;o nh&oacute;m để đi giao h&agrave;ng. Sau n&agrave;y khi đ&atilde; quen biết nhiều thầy c&ocirc;, em xin tham gia lấy mẫu nghi&ecirc;n cứu khoa học&hellip;&rdquo; - Truyền kể.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&aacute;c với nhiều sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c, những ng&agrave;y nghỉ h&egrave; l&agrave; l&uacute;c Truyền l&agrave;m việc cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống v&agrave; t&iacute;ch lũy. C&ograve;n v&agrave;o năm học, Truyền học thật quyết liệt để xin học bổng. Nhờ th&agrave;nh t&iacute;ch tốt, Truyền được học bổng của trường, của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; một số tổ chức kh&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Học bổng gi&uacute;p em trang trải học ph&iacute; v&agrave; mua một số dụng cụ học tập. Nh&agrave; trường cũng c&oacute; quỹ học bổng cho sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt v&agrave; những sinh vi&ecirc;n học tập ưu t&uacute; nhất, mỗi học kỳ c&oacute; 10% sinh vi&ecirc;n được x&eacute;t nhận&rdquo; - Truyền cho biết.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ đi l&agrave;m th&ecirc;m, Truyền c&ograve;n l&agrave;m thủ tục vay ng&acirc;n h&agrave;ng theo ti&ecirc;u chuẩn hộ ngh&egrave;o, được 18 triệu đồng/năm.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng t&agrave;i liệu học tập, ngo&agrave;i những thứ bắt buộc phải mua th&igrave; Truyền tận dụng mượn bạn b&egrave;, nh&agrave; trường, c&aacute;c anh chị kh&oacute;a tr&ecirc;n. Truyền cũng l&agrave;m Chủ nhiệm CLB Sinh vi&ecirc;n 5 tốt. C&acirc;u lạc bộ nhận s&aacute;ch cũ từ sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a trước, l&agrave; cơ hội để Truyền v&agrave; những sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o tiếp cận.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33494/truyen%203.jpg" style="height:453px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">Truyền hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo (Ảnh: NVCC)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hiện tại, L&ecirc; Thanh Truyền đ&atilde; học năm thứ 5 ở Trường ĐH Y Dược TP.HCM, h&agrave;nh tr&igrave;nh để tốt nghiệp chỉ c&ograve;n hơn 1 năm nữa. Với mức học ph&iacute; 13 triệu đồng/năm, Truyền bảo d&ugrave; lo lắng, kh&oacute; khăn nhưng em kh&ocirc;ng ch&ugrave;n bước.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;So với bạn b&egrave;, chắc chắn em c&oacute; nhiều mối lo nhất. Em lo nhưng cũng t&igrave;m hiểu kỹ c&aacute;c nguồn lực, ai c&oacute; thể gi&uacute;p m&igrave;nh v&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m thể n&agrave;o để trụ được với cuộc sống n&agrave;y. Nhiều anh chị đi trước kh&oacute; khăn nhưng đ&atilde; vượt qua l&agrave; kinh nghiệm để em đi theo. Trường cũng tạo điều kiện đ&oacute;ng học ph&iacute; khi kh&ocirc;ng bắt đ&oacute;ng ngay v&agrave; chỉ y&ecirc;u cầu đ&oacute;ng trong năm, thậm ch&iacute; c&oacute; thể xin nợ sang năm sau&rdquo; &ndash; Truyền chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">5 năm qua, kh&ocirc;ng &iacute;t l&uacute;c Truyền rơi v&agrave;o trường hợp rỗng t&uacute;i. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c đi l&agrave;m th&ecirc;m chưa được nhận lương, khi đau ốm hay phải về qu&ecirc; c&oacute; việc. Những l&uacute;c n&agrave;y, Truyền xoay xở từ việc vay mượn bạn b&egrave;, tr&igrave;nh b&agrave;y ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với nơi l&agrave;m th&ecirc;m, xin ứng trước.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Em nghĩ sẽ c&oacute; một cảnh cổng lu&ocirc;n mở ra với những bạn muốn học ng&agrave;nh y như em. Em tin mỗi bạn nếu c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o đều c&oacute; lối ra cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh&rdquo; &ndash; Truyền đ&uacute;c kết.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; HUYỀN - VIETNAM.NET</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;