Hành trình bám trụ trường Y của nam sinh mồ côi cha, nuôi em trầm cảm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Mẹ bỏ đi từ năm hơn 1 tuổi, năm 17 tuổi, L&ecirc; Thanh Truyền (SV năm thứ 5, ĐH Y Dược TP.HCM) lại mồ c&ocirc;i cha. Một m&igrave;nh Truyền vừa đi học vừa đi l&agrave;m nu&ocirc;i em trai bị trầm cảm.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">L&ecirc; Thanh Truyền, l&agrave; một trong những sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh &ldquo;điển h&igrave;nh&rdquo; của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Truyền qu&ecirc; ở th&ocirc;n An Trường, x&atilde; Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ng&atilde;i.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Khi Truyền hơn 1 tuổi, mẹ bỏ đi để lại Truyền v&agrave; em trai mới tr&ograve;n 2 th&aacute;ng. Khi Truyền l&ecirc;n 10, cha em bị bệnh nặng chỉ luẩn quẩn ở nh&agrave;. Đ&atilde; vậy, em trai Truyền cũng mắc bệnh trầm cảm. Ở tuổi ăn, tuổi chơi, Truyền bỗng chốc trở th&agrave;nh lao động ch&iacute;nh khi g&aacute;nh cuộc sống của cả cha v&agrave; em tr&ecirc;n vai. Khi Truyền học lớp 11 th&igrave; cha qua đời.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33494/truyen1.jpg" style="height:419px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">L&ecirc; Thanh Truyền l&agrave; một trong những sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh &quot;điển h&igrave;nh&rdquo; của Trường ĐH Y dược TP.HCM (Ảnh: NVCC)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Gia sản người cha th&acirc;n y&ecirc;u để lại cho hai anh em Truyền l&agrave; một căn nh&agrave; lụp xụp, 1 s&agrave;o ruộng chỉ c&oacute; thể trồng l&uacute;a, con b&ograve;, con heo v&agrave; mấy con g&agrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Mỗi buổi s&aacute;ng, Truyền dậy cho b&ograve;, g&agrave;, heo ăn, lo cho em rồi tới trường. C&oacute; thời gian rảnh, Truyền đi l&agrave;m thu&ecirc;. Nhớ lại thời điểm ấy, Truyền bảo c&oacute; l&uacute;c tuyệt vọng. Nhưng khi b&igrave;nh t&acirc;m lại, em kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p m&igrave;nh nhụt ch&iacute;. Truyền vẫn nu&ocirc;i mơ ước được đi học, phải v&agrave;o đại học bởi chỉ c&oacute; con đường n&agrave;y mới c&oacute; thể lo cho m&igrave;nh v&agrave; em trai.&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ước mơ l&agrave;m b&aacute;c sĩ từ ng&agrave;y cha bị bệnh, cậu học sinh mồ c&ocirc;i c&agrave;ng cố gắng học. Năm đ&oacute;, Truyền l&agrave; một trong số &iacute;t học sinh của Trường THPT Đức Phổ đạt 24,25 điểm v&agrave; tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o ng&agrave;nh y học dự ph&ograve;ng của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33494/truyen%202.jpg" style="height:918px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">Truyền lu&ocirc;n nỗ lực trong học tập (Ảnh: NVCC)</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nếu c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o, sẽ c&oacute; lối ra</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">V&agrave;o TP.HCM nhập học, Truyền mang theo em trai v&agrave; thu&ecirc; một ph&ograve;ng trọ tr&ecirc;n đường Lạc Long Qu&acirc;n (Quận T&acirc;n B&igrave;nh). Truyền bước v&agrave;o đời sinh vi&ecirc;n, vừa học vừa đi l&agrave;m th&ecirc;m nu&ocirc;i m&igrave;nh, nu&ocirc;i em. Sự hỗ trợ từ người th&acirc;n với Truyền l&agrave; một &iacute;t l&uacute;a gạo từ mảnh vườn v&agrave; 1 s&agrave;o ruộng ở qu&ecirc; để lại cho anh họ canh t&aacute;c. Bất cứ việc g&igrave; được thu&ecirc;, từ gia sư, phụ nh&agrave; h&agrave;ng tiệc cưới, b&aacute;n quần &aacute;o đến chạy xe &ocirc;m&hellip;, Truyền đều nhận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ng&agrave;y ấy, c&oacute; một nh&oacute;m anh chị trong trường b&aacute;n &aacute;o blouse. Mỗi lần sinh vi&ecirc;n đi thực tập đều phải mua &aacute;o n&ecirc;n em xin v&agrave;o nh&oacute;m để đi giao h&agrave;ng. Sau n&agrave;y khi đ&atilde; quen biết nhiều thầy c&ocirc;, em xin tham gia lấy mẫu nghi&ecirc;n cứu khoa học&hellip;&rdquo; - Truyền kể.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&aacute;c với nhiều sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c, những ng&agrave;y nghỉ h&egrave; l&agrave; l&uacute;c Truyền l&agrave;m việc cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống v&agrave; t&iacute;ch lũy. C&ograve;n v&agrave;o năm học, Truyền học thật quyết liệt để xin học bổng. Nhờ th&agrave;nh t&iacute;ch tốt, Truyền được học bổng của trường, của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM v&agrave; một số tổ chức kh&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Học bổng gi&uacute;p em trang trải học ph&iacute; v&agrave; mua một số dụng cụ học tập. Nh&agrave; trường cũng c&oacute; quỹ học bổng cho sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt v&agrave; những sinh vi&ecirc;n học tập ưu t&uacute; nhất, mỗi học kỳ c&oacute; 10% sinh vi&ecirc;n được x&eacute;t nhận&rdquo; - Truyền cho biết.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ đi l&agrave;m th&ecirc;m, Truyền c&ograve;n l&agrave;m thủ tục vay ng&acirc;n h&agrave;ng theo ti&ecirc;u chuẩn hộ ngh&egrave;o, được 18 triệu đồng/năm.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng t&agrave;i liệu học tập, ngo&agrave;i những thứ bắt buộc phải mua th&igrave; Truyền tận dụng mượn bạn b&egrave;, nh&agrave; trường, c&aacute;c anh chị kh&oacute;a tr&ecirc;n. Truyền cũng l&agrave;m Chủ nhiệm CLB Sinh vi&ecirc;n 5 tốt. C&acirc;u lạc bộ nhận s&aacute;ch cũ từ sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a trước, l&agrave; cơ hội để Truyền v&agrave; những sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o tiếp cận.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33494/truyen%203.jpg" style="height:453px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">Truyền hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo (Ảnh: NVCC)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hiện tại, L&ecirc; Thanh Truyền đ&atilde; học năm thứ 5 ở Trường ĐH Y Dược TP.HCM, h&agrave;nh tr&igrave;nh để tốt nghiệp chỉ c&ograve;n hơn 1 năm nữa. Với mức học ph&iacute; 13 triệu đồng/năm, Truyền bảo d&ugrave; lo lắng, kh&oacute; khăn nhưng em kh&ocirc;ng ch&ugrave;n bước.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;So với bạn b&egrave;, chắc chắn em c&oacute; nhiều mối lo nhất. Em lo nhưng cũng t&igrave;m hiểu kỹ c&aacute;c nguồn lực, ai c&oacute; thể gi&uacute;p m&igrave;nh v&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m thể n&agrave;o để trụ được với cuộc sống n&agrave;y. Nhiều anh chị đi trước kh&oacute; khăn nhưng đ&atilde; vượt qua l&agrave; kinh nghiệm để em đi theo. Trường cũng tạo điều kiện đ&oacute;ng học ph&iacute; khi kh&ocirc;ng bắt đ&oacute;ng ngay v&agrave; chỉ y&ecirc;u cầu đ&oacute;ng trong năm, thậm ch&iacute; c&oacute; thể xin nợ sang năm sau&rdquo; &ndash; Truyền chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">5 năm qua, kh&ocirc;ng &iacute;t l&uacute;c Truyền rơi v&agrave;o trường hợp rỗng t&uacute;i. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c đi l&agrave;m th&ecirc;m chưa được nhận lương, khi đau ốm hay phải về qu&ecirc; c&oacute; việc. Những l&uacute;c n&agrave;y, Truyền xoay xở từ việc vay mượn bạn b&egrave;, tr&igrave;nh b&agrave;y ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với nơi l&agrave;m th&ecirc;m, xin ứng trước.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Em nghĩ sẽ c&oacute; một cảnh cổng lu&ocirc;n mở ra với những bạn muốn học ng&agrave;nh y như em. Em tin mỗi bạn nếu c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o đều c&oacute; lối ra cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh&rdquo; &ndash; Truyền đ&uacute;c kết.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; HUYỀN - VIETNAM.NET</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;