Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -&nbsp;2025 diễn ra từ chiều ng&agrave;y 12/6 đến ng&agrave;y 13/6/2020 tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33510/IMG_8590.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm kỳ 2015 -&nbsp;2020, Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lu&ocirc;n giữ vững vai tr&ograve; hạt nh&acirc;n ch&iacute;nh trị, l&atilde;nh chỉ đạo đảng vi&ecirc;n của đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, lĩnh vực, đặc th&ugrave; của từng đơn vị, qua đ&oacute; g&oacute;p phần trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 -&nbsp;2017, đồng thời g&oacute;p phần thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối D&acirc;n -&nbsp;Ch&iacute;nh -&nbsp;Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 v&agrave; 07 chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của Đảng bộ Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2015 -&nbsp;2020.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33510/IMG_8503.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với việc tập trung đ&aacute;nh gi&aacute; to&agrave;n diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị nhiệm kỳ qua, thảo luận v&agrave; quyết định c&aacute;c nhiệm vụ, mục ti&ecirc;u nhiệm kỳ mới, Đại hội cũng tập trung thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII, văn kiện đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối D&acirc;n -&nbsp;Ch&iacute;nh -&nbsp;Đảng Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33510/IMG_8563.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 gồm 15 đồng ch&iacute;, lấy &yacute; kiến của đại biểu dự Đại hội về nh&acirc;n sự B&iacute; thư &nbsp;Đảng ủy, bầu đo&agrave;n đại biểu của Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n dự Đại hội Đại biểu đảng bộ khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 gồm 11 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 01 đại biểu dự khuyết. Trong phi&ecirc;n họp thứ nhất của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; bầu Ban Thường vụ, ban kiểm tra Đảng ủy. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute;&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;