Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -&nbsp;2025 diễn ra từ chiều ng&agrave;y 12/6 đến ng&agrave;y 13/6/2020 tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33510/IMG_8590.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm kỳ 2015 -&nbsp;2020, Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lu&ocirc;n giữ vững vai tr&ograve; hạt nh&acirc;n ch&iacute;nh trị, l&atilde;nh chỉ đạo đảng vi&ecirc;n của đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, lĩnh vực, đặc th&ugrave; của từng đơn vị, qua đ&oacute; g&oacute;p phần trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 -&nbsp;2017, đồng thời g&oacute;p phần thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối D&acirc;n -&nbsp;Ch&iacute;nh -&nbsp;Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 v&agrave; 07 chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của Đảng bộ Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2015 -&nbsp;2020.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33510/IMG_8503.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với việc tập trung đ&aacute;nh gi&aacute; to&agrave;n diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị nhiệm kỳ qua, thảo luận v&agrave; quyết định c&aacute;c nhiệm vụ, mục ti&ecirc;u nhiệm kỳ mới, Đại hội cũng tập trung thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII, văn kiện đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối D&acirc;n -&nbsp;Ch&iacute;nh -&nbsp;Đảng Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33510/IMG_8563.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 gồm 15 đồng ch&iacute;, lấy &yacute; kiến của đại biểu dự Đại hội về nh&acirc;n sự B&iacute; thư &nbsp;Đảng ủy, bầu đo&agrave;n đại biểu của Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n dự Đại hội Đại biểu đảng bộ khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 gồm 11 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 01 đại biểu dự khuyết. Trong phi&ecirc;n họp thứ nhất của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; bầu Ban Thường vụ, ban kiểm tra Đảng ủy. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n. &nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute;&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;