Côn Đảo - Linh thiêng một mảnh đất anh hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&ldquo;T&ocirc;i lớn l&ecirc;n khi đất nước kh&ocirc;ng c&ograve;n chia Bắc &ndash; Nam</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Chẳng biết chiến tranh l&agrave; g&igrave;, chỉ được nghe trong những c&acirc;u chuyện của Cha&hellip;&rdquo;</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lời b&agrave;i h&aacute;t &ldquo;L&aacute; cờ&rdquo; vốn đ&atilde; g&acirc;y x&uacute;c động mạnh với t&ocirc;i từ l&acirc;u, nhưng khi được trở về với C&ocirc;n Đảo &ndash; v&ugrave;ng đất thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc, những giai điệu của ca kh&uacute;c c&agrave;ng l&agrave;m t&ocirc;i thấm th&iacute;a v&ocirc; c&ugrave;ng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;lần thứ nhất năm 2020 (từ ng&agrave;y 10 đến ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 6 năm 2020) tại th&agrave;nh phố Vũng T&agrave;u v&agrave; huyện C&ocirc;n Đảo (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u)&nbsp;l&agrave; một vinh dự, một dấu mốc trong cuộc đời t&ocirc;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i được tham gia chuỗi hoạt động &yacute; nghĩa như lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương, tham quan di t&iacute;ch lịch sử Nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc&rdquo;; tọa đ&agrave;m &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, l&yacute; luận của Đảng&rdquo;; thăm v&agrave; trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c h&ograve;n, c&aacute;c trạm, tổ kiểm l&acirc;m thuộc hạt kiểm l&acirc;m Vườn Quốc gia C&ocirc;n Đảo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33515/1ee2920170088d56d419.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương (C&ocirc;n Đảo)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>L&ograve;ng son trước mọi thử th&aacute;ch</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chuỗi hoạt động của Li&ecirc;n hoan đ&atilde; c&oacute; bao cung bậc cảm x&uacute;c trong mỗi ch&uacute;ng t&ocirc;i. Từ x&uacute;c động, tự h&agrave;o, cảm phục đến r&ugrave;ng m&igrave;nh, phẫn nộ. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; l&uacute;c bật kh&oacute;c khi nghe những c&acirc;u chuyện, nh&igrave;n cảnh đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; bị tra tấn, giam cầm trong điều kiện v&ocirc; c&ugrave;ng khắc nghiệt, nhất l&agrave; những nữ t&ugrave; ch&iacute;nh trị đ&atilde; phải chịu đựng những trận đ&ograve;n roi d&atilde; th&uacute;, sống trong điều kiện tồi tệ để rồi c&oacute; chị bị ảnh hưởng đến sức khỏe, t&acirc;m l&yacute; thậm ch&iacute; c&oacute; chị bị tước đi thi&ecirc;n chức l&agrave;m mẹ. Thật cảm phục v&agrave; x&oacute;t xa v&ocirc; c&ugrave;ng!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">113 năm tồn tại (1862 &ndash; 1975) của &ldquo;địa ngục trần gian&rdquo; C&ocirc;n Đảo kh&ocirc;ng hề dập tắt được kh&iacute; tiết của con người Việt Nam, người Cộng sản Việt Nam. Ngược lại, cảnh lao t&ugrave; nghiệt ng&atilde; ch&iacute;nh l&agrave; nơi trui r&egrave;n kh&iacute; tiết, l&agrave; trường học c&aacute;ch mạng của những người chiến sĩ c&aacute;ch mạng l&ograve;ng son trước mọi thử th&aacute;chv&agrave; cũng l&agrave; nơi tố c&aacute;o bản chất phi nghĩa, v&ocirc; nh&acirc;n đạo của chủ nghĩa thực d&acirc;n, đế quốc. C&ocirc;n Đảo ch&iacute;nh l&agrave; nơi hun đ&uacute;c &yacute; ch&iacute; cứu nước, cứu d&acirc;n, giải ph&oacute;ng đất nước của những nh&acirc;n vật đ&atilde; đi v&agrave;o trang v&agrave;ng của lịch sử c&aacute;ch mạng Việt Nam như cụ Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, cụ Phan Chu Trinh, c&aacute;c đồng ch&iacute; L&ecirc; Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, T&ocirc;n Đức Thắng, L&ecirc; Duẩn, Phạm H&ugrave;ng, L&ecirc; Đức Thọ, Ng&ocirc; Gia Tự, V&otilde; Thị S&aacute;u, V&otilde; Thị Thắng,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Huyền thoại Việt Nam&rdquo;, &ldquo;tấm gương Việt Nam&rdquo; trong những năm th&aacute;ng kh&oacute;i lửa chiến tranh vốn đ&atilde; được bạn b&egrave; y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới biết đến, nhưng để c&oacute; thể hiểu s&acirc;u sắc v&igrave; sao Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, những chiến sĩ cộng sản Việt Nam lại ki&ecirc;n cường v&agrave; giỏi chịu đựng gian khổ đến thế th&igrave; chỉ khi đến với C&ocirc;n Đảo, nhất l&agrave; tham quan Nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo, ch&uacute;ng ta mới nhận ra một c&aacute;ch thấm th&iacute;a.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33515/20200611152120__MG_2176.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sức mạnh của niềm tin</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i lu&ocirc;n tự hỏi v&igrave; sao đồng b&agrave;o ta v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ cộng sản lại chịu đựng được những h&igrave;nh thức tra tấn man rợ đến thế? Đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; bị t&ugrave; đ&agrave;y nơi C&ocirc;n Đảo lấy đ&acirc;u ra động lực, sức mạnh để chịu đựng, để mạnh mẽ sống, truyền cảm hứng cho nhau về một ng&agrave;y đất nước được h&ograve;a b&igrave;nh, thống nhất giữa &ldquo;địa ngục trần gian&rdquo; n&agrave;y?</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i trăn trở, suy tư v&agrave; tự t&igrave;m ra c&acirc;u trả lời: Sức mạnh phi thường ấy, bản lĩnh phi thường ấy chỉ c&oacute; được khi người ta sống c&oacute; l&yacute; tưởng, c&oacute; niềm tin, c&oacute; tổ chức soi đường, dẫn dắt v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&oacute; l&atilde;nh tụ Hồ Ch&iacute; Minh truyền cảm hứng thần kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quả thực, để c&oacute; thể giữ vững được &yacute; ch&iacute; chiến đấu, giữ vững được ho&agrave;i b&atilde;o cứu nước cứu d&acirc;n trong chốn t&ugrave; ngục man rợ, t&agrave;n bạo, khủng khiếp ấy đ&ograve;i hỏi người t&ugrave; phải c&oacute; ch&iacute; lớn, kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng v&agrave; một niềm tin m&atilde;nh liệt v&agrave;o ch&iacute;nh m&igrave;nh, v&agrave;o con đường m&igrave;nh đang đi, v&agrave;o tổ chức v&agrave; l&atilde;nh tụ, v&agrave;o sức mạnh v&ocirc; địch của to&agrave;n thể d&acirc;n tộc Việt Nam, thất bại chỉ l&agrave; tạm thời, ch&iacute;nh nghĩa thuộc về Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, nhất định ch&uacute;ng ta sẽ lấy lại được địa vị xứng đ&aacute;ng của d&acirc;n tộc m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Văng vẳng trong t&ocirc;i l&agrave; kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng trong b&agrave;i thơ &ldquo;Đập đ&aacute; C&ocirc;n L&ocirc;n&rdquo; của nh&agrave; y&ecirc;u nước nổi tiếng Phan Chu Trinh trước uy vũ kẻ th&ugrave;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;L&agrave;m trai đứng giữa đất C&ocirc;n L&ocirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Lừng lẫy l&agrave;m cho lở n&uacute;i non</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>X&aacute;ch b&uacute;a đ&aacute;nh tan năm bảy đống</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Ra tay đập vỡ mấy trăm h&ograve;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Th&aacute;ng ng&agrave;y bao quản th&acirc;n s&agrave;nh sỏi</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Mưa nắng c&agrave;ng bền dạ sắt son</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Những kẻ v&aacute; trời khi lỡ bước</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Gian nan chi kể chuyện con con&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&igrave;nh cảnh người t&ugrave; d&ugrave; c&oacute; khốn đốn, t&iacute;nh mạng d&ugrave; c&oacute; mong manh giữa sự sống v&agrave; c&aacute;i chết, c&agrave;ng bị g&ocirc;ng c&ugrave;m, xiềng x&iacute;ch, người y&ecirc;u nước Việt Nam c&agrave;ng tỏa s&aacute;ng kh&iacute; ph&aacute;ch, bản lĩnh anh h&ugrave;ng, trở th&agrave;nh tấm gương cho lớp lớp thế hệ mai sau soi v&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh bốn ng&agrave;y kh&ocirc;ng qu&aacute; d&agrave;i nhưng đủ để lớp trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận ra nhiều b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; cho qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; cống hiến hiện tại v&agrave; tương lai của m&igrave;nh. Với t&ocirc;i, b&agrave;i học s&acirc;u sắc nhất m&agrave; t&ocirc;i r&uacute;t ra cho m&igrave;nh sau h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với C&ocirc;n Đảo l&agrave; b&agrave;i học về niềm tin sắt son, một l&ograve;ng một dạ với l&yacute; tưởng đ&atilde; chọn. L&yacute; tưởng của ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&iacute;nh l&agrave; kh&aacute;t vọng được đ&oacute;ng g&oacute;p một phần nhỏ b&eacute; v&agrave;o sự nghiệp trồng người, v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc kiến thiết con người Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xin cảm ơn những mất m&aacute;t, đau thương v&agrave; hy sinh v&ocirc; bờ bến của c&aacute;c đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;! Xin khắc ghi v&agrave; nguyện đ&aacute;p đền xứng đ&aacute;ng với sự hy sinh to lớn ấy để ngọn cờ độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; theo đuổi m&atilde;i được giương cao!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tạm biệt C&ocirc;n Đảo, tạm biệt v&ugrave;ng đất thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của d&acirc;n tộc&hellip;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tr&ecirc;n bước đường c&aacute;ch mạng đầy ch&ocirc;ng gai nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nhớ về đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, những tiền bối c&aacute;ch mạng nơi C&ocirc;n Đảo xa x&ocirc;i để được tiếp lửa, truyền th&ecirc;m động lực, niềm tin ch&iacute;nh trị mỗi ng&agrave;y.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>T&Ocirc; THỊ HẠNH NH&Acirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>___</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>* Thạc sĩ, Giảng vi&ecirc;n Khoa Gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ​ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;