Nhân lên lòng yêu nước và ý thức giữ gìn chủ quyền biển, đảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vượt t&agrave;u qua 97 hải l&yacute; xa x&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đến thăm C&ocirc;n Đảo &ndash; nơi được mệnh danh l&agrave; &ldquo;Trường học lớn của c&aacute;ch mạng&rdquo; để tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vốn dĩ một số th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n cũng c&oacute; rất nhiều dự định cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh, suy nghĩ sẽ &ldquo;check-in&rdquo; chỗ n&agrave;o, địa danh n&agrave;o để tạo ra những tấm ảnh ưng &yacute; đăng tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n để &ldquo;khoe&rdquo; với bạn b&egrave;. Nhưng rồi khi vừa đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n đảo, ch&uacute;ng t&ocirc;i lại thấy những suy nghĩ đ&oacute; hết sức thiếu s&oacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đi C&ocirc;n Đảo kh&ocirc;ng phải l&agrave; một chuyến du lịch, m&agrave; đ&oacute; l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh học lịch sử để những người trẻ c&ugrave;ng nhau &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của c&aacute;ch mạng, qua Bảo t&agrave;ng C&ocirc;n Đảo, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử nh&agrave; t&ugrave; Ph&uacute; Hải, nh&agrave; t&ugrave; Ph&uacute; Thọ, cầu t&agrave;u 914,... Đ&oacute; l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave;m s&aacute;ng l&ecirc;n t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc, sự hy sinh v&agrave; kh&iacute; tiết c&aacute;ch mạng của bao thế hệ đi trước.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33524/b41b24c4.jpg" style="height:438px; width:665px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Cầu t&agrave;u 914 lịch sử. Ảnh: Đinh Hữu Ngợt, theo tuoitre.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i được đặt ch&acirc;n đến thật gần với lịch sử, được chạm, được nghe v&agrave; được nh&igrave;n thấy sự hy sinh oanh liệt của h&agrave;ng ngh&igrave;n c&aacute;c chiến sĩ, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&agrave;ng th&ecirc;m thấu hiểu c&acirc;u n&oacute;i của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: <em>&ldquo;M&aacute;u đ&agrave;o của c&aacute;c liệt sỹ đ&atilde; nhuộm l&aacute; cờ c&aacute;ch mạng c&agrave;ng th&ecirc;m đỏ ch&oacute;i&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại C&ocirc;n Đảo, ch&uacute;ng t&ocirc;i được tham dự buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với biển đảo Tổ quốc&rdquo;. L&uacute;c n&agrave;y, tất cả đo&agrave;n đều trăn trở những c&acirc;u hỏi: <em>&ldquo;L&agrave;m sao để gi&aacute;o dục truyền thống v&agrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho giới trẻ?&rdquo;, &ldquo;L&agrave;m sao để giới trẻ th&ecirc;m y&ecirc;u nước v&agrave; biến đ&oacute; trở th&agrave;nh h&agrave;nh động cụ thể?&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i c&ograve;n nhớ m&atilde;i lời của Trung tướng Phạm Văn Dĩ &ndash; nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7: &ldquo;<em>Ch&uacute;ng ta ngồi ở đ&acirc;y, n&oacute;i với nhau chuyện y&ecirc;u nước chỉ c&oacute; trăm mấy người nghe, vậy c&ograve;n những người ngo&agrave;i kia th&igrave; sao? Ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m được g&igrave; để họ cũng c&oacute; những suy nghĩ như ch&uacute;ng ta?&rdquo;.</em> Chỉ với một c&acirc;u n&oacute;i ngắn gọn th&ocirc;i nhưng cũng đủ n&oacute;i l&ecirc;n biết trăn trở của ch&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy rằng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; phải h&agrave;nh động cho thật xứng đ&aacute;ng với những kỳ vọng của thế hệ cha anh, chứ kh&ocirc;ng phải chỉ n&oacute;i rồi bắt người kh&aacute;c phải nghe v&agrave; l&agrave;m theo m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung tướng Phạm Văn Dĩ cũng n&oacute;i với ch&uacute;ng t&ocirc;i về vị tr&iacute; chiến lược của C&ocirc;n Đảo về quốc ph&ograve;ng - an ninh, nằm trong v&ugrave;ng biển Đ&ocirc;ng Nam của Tổ quốc, l&agrave; trận địa ph&ograve;ng thủ từ xa của Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; cả nước.&nbsp;C&ocirc;n Đảo hội tụ đầy đủ c&aacute;c yếu tố đặc th&ugrave; về vị tr&iacute; địa l&yacute;, điều kiện tự nhi&ecirc;n, di t&iacute;ch lịch sử, con người v&agrave; được v&iacute; như &ldquo;H&igrave;nh ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; trong h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; v&ugrave;ng đất thi&ecirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i đến viếng, d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương. Nghĩa trang H&agrave;ng Dương với h&agrave;ng ng&agrave;n nấm mộ c&oacute; t&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng t&ecirc;n l&agrave; bằng chứng h&ugrave;ng hồn về tội &aacute;c của đế quốc, thực d&acirc;n đối với d&acirc;n tộc ta. Đ&oacute; l&agrave; nơi y&ecirc;n nghỉ của h&agrave;ng ng&agrave;n người con ưu t&uacute; của d&acirc;n tộc ta, đ&atilde; đối mặt với kẻ th&ugrave; giữa lao t&ugrave;, xiềng x&iacute;ch, trong cuộc đấu trang v&igrave; độc lập, tự do v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội. C&ocirc;n Đảo được v&iacute; như &ldquo;B&agrave;n thờ của Tổ quốc&rdquo;, bởi sự linh thi&ecirc;ng v&agrave; bi h&ugrave;ng như thế!</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những người trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i h&ocirc;m nay sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n khi chiến tranh đ&atilde; l&ugrave;i xa, đất nước đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n thống nhất, Bắc Nam sum họp một nh&agrave;. D&ugrave; kh&ocirc;ng phải đến đ&acirc;y lần đầu, nhưng qua những c&acirc;u chuyện được kể tại C&ocirc;n Đảo, tự đ&aacute;y l&ograve;ng m&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng trang lứa lu&ocirc;n chan chứa một niềm tự h&agrave;o lớn lao, m&atilde;nh liệt về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc ta, về sự nghiệp c&aacute;ch mạng vĩ đại của Nh&acirc;n d&acirc;n ta dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; B&aacute;c Hồ mu&ocirc;n v&agrave;n k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33524/a9b95f0aad2750790936.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lưu lại kỷ niệm tại Bảo t&agrave;ng C&ocirc;n Đảo&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n đại biểu th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đều tr&acirc;n qu&yacute; v&agrave; &yacute; thức được tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n trong bảo vệ v&agrave; giữ g&igrave;n chủ quyền biển, đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc, lu&ocirc;n khắc ghi lời dạy của B&aacute;c Hồ:<em> &ldquo;Ng&agrave;y trước ta chỉ c&oacute; đ&ecirc;m v&agrave; rừng. Ng&agrave;y nay, ta c&oacute; ng&agrave;y, c&oacute; trời, c&oacute; biển. Bờ biển ta d&agrave;i, tươi đẹp, ta phải biết giữ g&igrave;n lấy n&oacute;&rdquo;. </em>Để mỗi ng&agrave;y qua đi đều phải thật xứng đ&aacute;ng với thế hệ cha anh đi trước.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐẶNG NGUYỄN KIỀU VY</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>----</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ &ldquo;Tiếng n&oacute;i Thanh ni&ecirc;n&rdquo; Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;