Sinh viên Đại học Mở với Nghệ thuật truyền thống dân tộc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 30 năm th&agrave;nh lập Trường Đại học Mở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/06/1990 &ndash; 15/06/2020), với mong muốn mang văn h&oacute;a, nghệ thuật, &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc đến với sinh vi&ecirc;n, Đo&agrave;n trường Đại học Mở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu nghệ thuật truyền thống, chủ đề: Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương với Sinh vi&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh được cụm thi đua số 1 gồm Đo&agrave;n khoa T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Ng&acirc;n h&agrave;ng, Đo&agrave;n khoa Kế to&aacute;n &ndash; Kiểm to&aacute;n v&agrave; Đo&agrave;n khoa Luật đăng cai tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/4.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gần 400 bạn sinh vi&ecirc;n tham gia trong chương tr&igrave;nh giao lưu</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu nghệ thuật truyền thống, chủ đề: Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương với Sinh vi&ecirc;n được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 13/06/2020 tại Hội trường lầu 4 cơ sở Nguyễn Kiệm. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động mang nghệ thuật truyền thống, &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc đến với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &ldquo;Văn h&oacute;a thưởng thức&rdquo; về &acirc;m nhạc, nhạc cụ truyền thống của d&acirc;n tộc cho c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n. Nội dung chương tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh, những n&eacute;t đặc sắc của Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương, tại sao cần phải bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy Đờn ca t&agrave;i tử - Cải lương?</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/3.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện Ban tổ chức chương tr&igrave;nh tặng hoa v&agrave; thư cảm ơn đến Nghệ sĩ ưu t&uacute; Văn Hai, Nghệ nh&acirc;n Nguyệt Thu, Đạo diễn &ndash; Nghệ sĩ Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Nghệ sĩ H&agrave; Mỹ Xu&acirc;n, Nghệ nh&acirc;n Thiện Nh&acirc;n v&agrave; TS. L&ecirc; Hồng Phước (từ tr&aacute;i qua).</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/2.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghệ sĩ H&agrave; Mỹ Xu&acirc;n nổi tiếng với vai Trưng Nhị trong vở Tiếng trống M&ecirc; Linh đ&atilde; biểu diễn tr&iacute;ch đoạn Th&aacute;i hậu Dương Văn Nga.</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33536/1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiến Sĩ L&ecirc; Hồng Phước, tr&igrave;nh b&agrave;y một bản đờn ca t&agrave;i tử giao lưu trong chương tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng với sự tham gia của hơn 300 bạn sinh vi&ecirc;n. Trong suốt chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n được thưởng thức c&aacute;c tr&iacute;ch đoạn cải lương v&agrave; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c nhạc cụ như đ&agrave;n k&igrave;m, đ&agrave;n c&ograve;, đ&agrave;n tranh v&agrave; đ&agrave;n bầu (gọi l&agrave; tứ tuyệt).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o giảng đường l&agrave; một trong những hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa nhằm hướng Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đến gần hơn với những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của d&acirc;n tộc. Bằng nghệ thuật, sự truyền lửa từ những người nghệ nh&acirc;n, nghệ sĩ gi&uacute;p lay động những rung cảm của những người trẻ, biết thấu hiểu những gi&aacute; trị cổ truyền, bồi đắp th&ecirc;m niềm tự h&agrave;o, t&igrave;nh y&ecirc;u con người, th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương, y&ecirc;u đất nước. Đ&oacute; cũng l&agrave; mong muốn của ban tổ chức, những người l&agrave;m chương tr&igrave;nh. Trong thời gian tới, Đo&agrave;n trường cũng như Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&ugrave;ng c&aacute;c khoa vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những chương tr&igrave;nh đưa nghệ thuật truyền thống đến với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, đ&aacute;p ứng được nhu cầu của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;