Tặng bằng khen Thành Đoàn cho các phóng viên đoạt giải báo chí

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 29-6, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&nbsp;để trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho&nbsp;17 t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đoạt c&aacute;c giải thưởng b&aacute;o ch&iacute; to&agrave;n quốc, th&agrave;nh phố năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33566/1.jpg" style="height:413px; width:620px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2020,<em> b&aacute;o Tuổi Trẻ </em>đ&atilde; xuất sắc đạt được hai giải ba, một giải khuyến kh&iacute;ch Giải b&aacute;o ch&iacute; to&agrave;n quốc về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2020 của Trung ương Đo&agrave;n với t&aacute;c phẩm &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của th&agrave;nh phố nghĩa t&igrave;nh&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Quốc Linh), t&aacute;c phẩm &ldquo;Ng&agrave;y khai giảng trong trẻo như cổ t&iacute;ch ở điểm trường Tắk Pổ&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Th&aacute;i B&aacute; Dũng), t&aacute;c phẩm &ldquo;V&agrave;o mặt trận chống dịch&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;n H&agrave; Thanh).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33566/a%20nguyen.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,<em> b&aacute;o Tuổi Trẻ</em> cũng đoạt được bốn giải C giải B&aacute;o ch&iacute; Quốc gia lần thứ 14 với T&aacute;c phẩm &ldquo;Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;nHồng V&acirc;n), T&aacute;c phẩm &ldquo;DK1 - Th&agrave;nh đồng Tổ quốc&rdquo;(Nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n: Đ&ocirc;ng H&agrave;, My Lăng, L&ecirc; Đức Dục), r&aacute;c phẩm &ldquo;Xuất ngoại chui &ndash; H&agrave;nh tr&igrave;nh đẫm nước mắt&rdquo; (Nh&oacute;m t&aacute;c giả B&aacute;o Tuổi Trẻ: Th&aacute;i B&aacute; Dũng, NQuốc Nam, Văn Định, Do&atilde;n H&ograve;a) v&agrave; một giải khuyến kh&iacute;ch ph&oacute;ng vi&ecirc;n C&ocirc;ng Triệu, Uy&ecirc;n Trinh với t&aacute;c phẩm &ldquo;Những chuyến xe y&ecirc;u thương&rdquo;. Vừa qua, trong Giải B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 38, b&aacute;o Tuổi Trẻ cũng vinh dự nhận được t&aacute;m giải b&aacute;o ch&iacute;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tại t&ograve;a soạn B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em>, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o đoạt Giải B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 38 &ndash; năm 2020 với c&aacute;c t&aacute;c phẩm&nbsp;&ldquo;Người trẻ trong m&ugrave;a COVID&rdquo; v&agrave; t&aacute;c phẩm &ldquo;Những tiết học kh&ocirc;ng c&oacute; trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa&rdquo; tr&ecirc;n B&aacute;o Mực T&iacute;m.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33566/3.jpg" style="height:404px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG&nbsp;- Y&Ecirc;N LAM</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;