Tặng bằng khen Thành Đoàn cho các phóng viên đoạt giải báo chí

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 29-6, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&nbsp;để trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho&nbsp;17 t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đoạt c&aacute;c giải thưởng b&aacute;o ch&iacute; to&agrave;n quốc, th&agrave;nh phố năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33566/1.jpg" style="height:413px; width:620px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2020,<em> b&aacute;o Tuổi Trẻ </em>đ&atilde; xuất sắc đạt được hai giải ba, một giải khuyến kh&iacute;ch Giải b&aacute;o ch&iacute; to&agrave;n quốc về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2020 của Trung ương Đo&agrave;n với t&aacute;c phẩm &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của th&agrave;nh phố nghĩa t&igrave;nh&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Quốc Linh), t&aacute;c phẩm &ldquo;Ng&agrave;y khai giảng trong trẻo như cổ t&iacute;ch ở điểm trường Tắk Pổ&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Th&aacute;i B&aacute; Dũng), t&aacute;c phẩm &ldquo;V&agrave;o mặt trận chống dịch&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;n H&agrave; Thanh).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33566/a%20nguyen.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,<em> b&aacute;o Tuổi Trẻ</em> cũng đoạt được bốn giải C giải B&aacute;o ch&iacute; Quốc gia lần thứ 14 với T&aacute;c phẩm &ldquo;Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan&rdquo; (Ph&oacute;ng vi&ecirc;nHồng V&acirc;n), T&aacute;c phẩm &ldquo;DK1 - Th&agrave;nh đồng Tổ quốc&rdquo;(Nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n: Đ&ocirc;ng H&agrave;, My Lăng, L&ecirc; Đức Dục), r&aacute;c phẩm &ldquo;Xuất ngoại chui &ndash; H&agrave;nh tr&igrave;nh đẫm nước mắt&rdquo; (Nh&oacute;m t&aacute;c giả B&aacute;o Tuổi Trẻ: Th&aacute;i B&aacute; Dũng, NQuốc Nam, Văn Định, Do&atilde;n H&ograve;a) v&agrave; một giải khuyến kh&iacute;ch ph&oacute;ng vi&ecirc;n C&ocirc;ng Triệu, Uy&ecirc;n Trinh với t&aacute;c phẩm &ldquo;Những chuyến xe y&ecirc;u thương&rdquo;. Vừa qua, trong Giải B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 38, b&aacute;o Tuổi Trẻ cũng vinh dự nhận được t&aacute;m giải b&aacute;o ch&iacute;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tại t&ograve;a soạn B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em>, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o đoạt Giải B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 38 &ndash; năm 2020 với c&aacute;c t&aacute;c phẩm&nbsp;&ldquo;Người trẻ trong m&ugrave;a COVID&rdquo; v&agrave; t&aacute;c phẩm &ldquo;Những tiết học kh&ocirc;ng c&oacute; trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa&rdquo; tr&ecirc;n B&aacute;o Mực T&iacute;m.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33566/3.jpg" style="height:404px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG&nbsp;- Y&Ecirc;N LAM</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;