Phú Nhuận: Khởi động chiến dịch tình nguyện hè năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm tạo phong tr&agrave;o, kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n hưởng ứng đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025, s&aacute;ng 12-7, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Do&atilde;n Trường Quang &ndash; UVBTV,&nbsp;Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trần Trọng Kim &ndash; UVTV &ndash; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy &ndash; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, L&ecirc; Ph&uacute; Cường &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n,. Đồng thời c&ograve;n c&oacute; sự tham gia đặc biệt của c&aacute;c Đại sứ c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Th&agrave;nh phố: diễn vi&ecirc;n B&igrave;nh Minh, diễn vi&ecirc;n Dương Gia Mỹ, ca sĩ Ho&agrave;ng B&aacute;ch, ca sĩ &Aacute;i Phương, hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33589/ANH 1 - KHANH THANH DIEN NANG LUONG MAT TROI.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm nay, quận Ph&uacute; Nhuận x&aacute;c lập c&aacute;c nội dung, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc theo ti&ecirc;u ch&iacute; 3 chung &ldquo;Chung chỉ ti&ecirc;u, chung c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chung ng&agrave;y cao điểm&rdquo;, với c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u cụ thể: Tổ chức s&acirc;n chơi, hoạt động tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường cho thanh thiếu nhi; Vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất 500 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến; Tổ chức chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng, tư vấn sức khỏe người d&acirc;n v&agrave; trao tặng c&aacute;c tủ thuốc y tế th&ocirc;ng dụng cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; Chăm lo c&aacute;c gia đ&igrave;nh mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, ba m&aacute; phong tr&agrave;o, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; Tổ chức chương tr&igrave;nh chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. X&aacute;c lập thực hiện 02 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n: C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng 15 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n&rdquo; v&agrave; thực hiện sơn, vẽ tuyến hẻm; C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng, n&acirc;ng cấp 04 kh&ocirc;ng gian xanh từ c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c v&agrave; khu vui chơi thiếu nhi, trồng mới 500 x&acirc;y xanh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33589/ANH 4 - TAP HUAN PCCC.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh lễ ra qu&acirc;n, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Cổ phần Thương mại X&acirc;y dựng C&ocirc;ng nghệ Việt Long đ&atilde; trao tặng Nh&agrave; thiếu nhi Quận Ph&uacute; Nhuận c&ocirc;ng tr&igrave;nh hệ thống điện năng lượng mặt trời với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 65 triệu đồng, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n trao tặng 02 bồn rửa tay d&agrave;nh cho thiếu nhi được lắp đặt tại trường Tiểu học Ch&iacute; Linh v&agrave; trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 40 triệu đồng. Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, đồng loạt 4 chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c tuyến hoạt động cụ thể: ra qu&acirc;n dọn dẹp vệ sinh đường sắt với kết quả thu dọn được hơn 500kg r&aacute;c thải c&aacute;c loại, thực hiện sơn 40 nắp hố ga tr&ecirc;n tuyến đường Nguyễn Trọng Tuyển, Trần Huy Liệu; tổ chức s&acirc;n chơi khoa học vui, hướng dẫn xếp hoa giấy, hướng dẫn bắn t&ecirc;n lửa nước, bong b&oacute;ng tạo h&igrave;nh thu h&uacute;t hơn 200 lượt thiếu nhi tham gia; tổ chức tập huấn kỹ năng v&otilde; tự vệ, kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, cứu hộ cứu nạn cho hơn 150 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn vẽ tranh tường với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi bảo vệ m&ocirc;i trường&rdquo; tại phường 7 với tổng diện t&iacute;ch bức tranh l&agrave; 45 m&eacute;t vu&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33589/ANH 3 - SON VE TRANH TUONG 0.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với 04 chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;: Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh, mỗi chiến dịch l&agrave; một sắc m&agrave;u kh&aacute;c nhau hứa hẹn sẽ tạo n&ecirc;n một m&ugrave;a h&egrave; đầy m&agrave;u sắc với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể, thiết thực, mang lại lợi &iacute;ch cho cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội, đồng thời tạo n&ecirc;n h&igrave;nh ảnh, m&agrave;u &aacute;o người chiến sĩ t&igrave;nh nguyện quận Ph&uacute; Nhuận &ldquo;T&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo v&igrave; cộng đồng&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;