Phú Nhuận: Khởi động chiến dịch tình nguyện hè năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm tạo phong tr&agrave;o, kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n hưởng ứng đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025, s&aacute;ng 12-7, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Do&atilde;n Trường Quang &ndash; UVBTV,&nbsp;Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trần Trọng Kim &ndash; UVTV &ndash; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy &ndash; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, L&ecirc; Ph&uacute; Cường &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n,. Đồng thời c&ograve;n c&oacute; sự tham gia đặc biệt của c&aacute;c Đại sứ c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; Th&agrave;nh phố: diễn vi&ecirc;n B&igrave;nh Minh, diễn vi&ecirc;n Dương Gia Mỹ, ca sĩ Ho&agrave;ng B&aacute;ch, ca sĩ &Aacute;i Phương, hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33589/ANH 1 - KHANH THANH DIEN NANG LUONG MAT TROI.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm nay, quận Ph&uacute; Nhuận x&aacute;c lập c&aacute;c nội dung, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc theo ti&ecirc;u ch&iacute; 3 chung &ldquo;Chung chỉ ti&ecirc;u, chung c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chung ng&agrave;y cao điểm&rdquo;, với c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u cụ thể: Tổ chức s&acirc;n chơi, hoạt động tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường cho thanh thiếu nhi; Vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất 500 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến; Tổ chức chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng, tư vấn sức khỏe người d&acirc;n v&agrave; trao tặng c&aacute;c tủ thuốc y tế th&ocirc;ng dụng cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; Chăm lo c&aacute;c gia đ&igrave;nh mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, ba m&aacute; phong tr&agrave;o, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; Tổ chức chương tr&igrave;nh chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. X&aacute;c lập thực hiện 02 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n: C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng 15 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an to&agrave;n&rdquo; v&agrave; thực hiện sơn, vẽ tuyến hẻm; C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng, n&acirc;ng cấp 04 kh&ocirc;ng gian xanh từ c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c v&agrave; khu vui chơi thiếu nhi, trồng mới 500 x&acirc;y xanh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33589/ANH 4 - TAP HUAN PCCC.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh lễ ra qu&acirc;n, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Cổ phần Thương mại X&acirc;y dựng C&ocirc;ng nghệ Việt Long đ&atilde; trao tặng Nh&agrave; thiếu nhi Quận Ph&uacute; Nhuận c&ocirc;ng tr&igrave;nh hệ thống điện năng lượng mặt trời với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 65 triệu đồng, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n trao tặng 02 bồn rửa tay d&agrave;nh cho thiếu nhi được lắp đặt tại trường Tiểu học Ch&iacute; Linh v&agrave; trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch với tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 40 triệu đồng. Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, đồng loạt 4 chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; s&ocirc;i nổi tham gia c&aacute;c tuyến hoạt động cụ thể: ra qu&acirc;n dọn dẹp vệ sinh đường sắt với kết quả thu dọn được hơn 500kg r&aacute;c thải c&aacute;c loại, thực hiện sơn 40 nắp hố ga tr&ecirc;n tuyến đường Nguyễn Trọng Tuyển, Trần Huy Liệu; tổ chức s&acirc;n chơi khoa học vui, hướng dẫn xếp hoa giấy, hướng dẫn bắn t&ecirc;n lửa nước, bong b&oacute;ng tạo h&igrave;nh thu h&uacute;t hơn 200 lượt thiếu nhi tham gia; tổ chức tập huấn kỹ năng v&otilde; tự vệ, kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, cứu hộ cứu nạn cho hơn 150 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn vẽ tranh tường với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi bảo vệ m&ocirc;i trường&rdquo; tại phường 7 với tổng diện t&iacute;ch bức tranh l&agrave; 45 m&eacute;t vu&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33589/ANH 3 - SON VE TRANH TUONG 0.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với 04 chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;: Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh, mỗi chiến dịch l&agrave; một sắc m&agrave;u kh&aacute;c nhau hứa hẹn sẽ tạo n&ecirc;n một m&ugrave;a h&egrave; đầy m&agrave;u sắc với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể, thiết thực, mang lại lợi &iacute;ch cho cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội, đồng thời tạo n&ecirc;n h&igrave;nh ảnh, m&agrave;u &aacute;o người chiến sĩ t&igrave;nh nguyện quận Ph&uacute; Nhuận &ldquo;T&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo v&igrave; cộng đồng&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;