Tuổi trẻ quận Thủ Đức: Mỗi ngọn nến thắp sáng - Vạn tấm lòng tri ân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="form-group row static-info" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; border-radius: 0px !important;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tối ng&agrave;y 26/7/2020, hơn 1000 ngọn nến tuổi trẻ tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ được thắp s&aacute;ng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức nh&acirc;n kỷ niệm 73 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).</span>&nbsp;</div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/1.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp nối đạo l&yacute; &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo; của d&acirc;n tộc, Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương v&agrave; thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ được Quận Đo&agrave;n Thủ Đức tổ chức nhằm thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ Quận nh&agrave; đối với thế hệ cha anh, c&aacute;c bậc tiền bối c&aacute;ch mạng, thương binh, bệnh binh, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/3.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự Lễ thắp nến tri &acirc;n c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy; đồng ch&iacute; Phạm Văn Linh &ndash; UV.BTV, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Thọ Truyền &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng ch&iacute; Phan Thị Kinh Sinh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy; đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền &ndash; Ph&oacute; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Tr&iacute; Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Phạm Ho&agrave;i Minh T&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy; đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Luận &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận; đồng ch&iacute; Chu Hồng Ki&ecirc;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại cổ phần Qu&acirc;n Đội chi nh&aacute;nh Thủ Đức; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; Quận uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thường vụ, Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n, Tổng phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; hơn 800 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, đơn vị phối hợp trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/5.jpg" style="height:1128px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m, th&agrave;nh k&iacute;nh, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; k&iacute;nh cẩn đặt v&ograve;ng hoa, d&acirc;ng n&eacute;n hương thơm tưởng nhớ c&ocirc;ng lao to lớn của c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ &ndash; những người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Thủ Đức anh h&ugrave;ng đ&atilde; anh dũng hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng, bảo vệ tổ quốc. V&agrave; cũng trong khoảnh khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng ấy, đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy đ&atilde; thắp s&aacute;ng ngọn lửa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng để tưởng nhớ đến c&aacute;c đồng ch&iacute;, đồng b&agrave;o đ&atilde; chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng v&igrave; nền độc lập tự do của Tổ quốc v&agrave; truyền ngọn lửa truyền thống cho thế hệ trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/6.jpg" style="height:500px; width:751px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại diện cho thế hệ trẻ Quận nh&agrave; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; Quận uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện ti&ecirc;u biểu l&agrave; h&igrave;nh ảnh đại diện cho c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n quận Thủ Đức đ&atilde; c&ugrave;ng tiếp nhận ngọn lửa truyền thống ấy v&agrave; nguyện một l&ograve;ng vững tin đi theo con đường m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn, lu&ocirc;n rực ch&aacute;y ngọn lửa tinh thần kh&aacute;t khao, cống hiến, sẵn s&aacute;ng đi đến bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; Tổ quốc cần, mang nhiệt huyết, sức khỏe t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/7.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; cũng tại buổi lễ, bạn B&ugrave;i Thị Minh Ch&acirc;u l&agrave; đảng vi&ecirc;n vừa được kết nạp ở tuổi 18 thay mặt tuổi trẻ Thủ Đức ph&aacute;t biểu tưởng niệm v&agrave; tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ như một lời hứa quyết t&acirc;m tiếp bước truyền thống cha anh, tuổi trẻ Thủ Đức đ&atilde; v&agrave; đang ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong quận kh&ocirc;ng ngừng tổ chức c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/8.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ngọn nến tri &acirc;n thể hiện l&ograve;ng biết ơn, t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ với những chiến sỹ đ&atilde; ng&atilde; xuống, tất cả l&agrave; nguồn động lực, sức mạnh trao truyền cho thế hệ mai sau vươn l&ecirc;n, cống hiến, x&acirc;y dựng, bảo vệ qu&ecirc; hương, đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>QUẬN ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;