Sinh viên Lào, Campuchia trong màu áo xanh tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm chung tay uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội v&agrave; Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&quot;,&nbsp;Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với X&atilde; Đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động&nbsp;an sinh x&atilde; hội v&agrave; Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ tại Khu di t&iacute;ch L&aacute;ng Le - B&agrave;u C&ograve;, X&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33681/me%20vhnah.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh với sự tham gia của hơn 100 c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng của Đo&agrave;n Cơ quan, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ của địa phương. Đặc biệt hơn cả l&agrave; sự tham gia của 3 bạn sinh vi&ecirc;n Campuchia, 10 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang sinh sống v&agrave; học tập tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; d&acirc;ng hương v&agrave; sinh hoạt, giao lưu truyền thống với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; tại khu di t&iacute;ch lịch sử L&aacute;ng Le - B&agrave;u C&ograve;; trao tặng 10 suất học bổng cho thiếu nhi; tặng 30 phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; ba gia đ&igrave;nh Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng (2.000.000đ/ gia đ&igrave;nh) v&agrave; 01 đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; bộ đội xuất ngũ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt (10.000.000đ), c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Campuchia v&agrave; L&agrave;o được biết th&ecirc;m về lịch sử đấu tranh h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc ta, hiểu th&ecirc;m về truyền th&ocirc;ng v&agrave; phong tục của người Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33681/luu%20niem.jpg" style="height:414px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">MỸ HUY&Ecirc;N</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;