Biểu diễn kịch phục vụ các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, hơn 350 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham dự chương tr&igrave;nh biểu diễn vở kịch &ldquo;B&uacute;p b&ecirc; kh&ocirc;ng biết kh&oacute;c&rdquo;. Đ&acirc;y vở kịch C&ocirc;ng ty TNHH Giải tr&iacute; Hero Film thực hiện chuẩn bị cho Li&ecirc;n hoan &ldquo;H&igrave;nh tượng người chiến sĩ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo; diễn ra tại H&agrave; Nội v&agrave;o th&aacute;ng 7 năm nay. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33682/IMG_0296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh lần thứ 14 năm 2020, kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y truyền thống C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020),&nbsp;thực hiện chủ đề &ldquo;Năm đẩy mạnh hoạt động văn h&oacute;a v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với t&ecirc;n gọi của vở kịch &ldquo;B&uacute;p b&ecirc; kh&ocirc;ng biết kh&oacute;c&rdquo; c&oacute; lẽ nhiều kh&aacute;n giả sẽ t&ograve; m&ograve;&nbsp; về nội dung vở kịch đang muốn đề cập đến vấn đề g&igrave;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuy nhi&ecirc;n, chỉ với h&igrave;nh tượng một con b&uacute;p b&ecirc; nhưng đ&atilde; l&agrave;m nổi bật được cả c&acirc;u chuyện về những cuộc đời thiếu may mắn, lỡ sa ng&atilde;, rối đi đến cuối của vở kịch ch&iacute;nh con b&uacute;p b&ecirc; đ&atilde; l&agrave; vật gắn kết c&aacute;c mảnh đời v&agrave; l&agrave;m cho vở kịch trở n&ecirc;n c&oacute; hậu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vở kịch xoay quanh hai nh&acirc;n vật ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o Vũ Minh Tiến v&agrave; nữ phạm nh&acirc;n Mi&ecirc;n (NSƯT Ngọc Trinh đảm nhận). Trong vở kịch ma t&uacute;y ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cơn của mọi tội lỗi, ch&uacute;ng đẩy gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Sơn v&agrave; b&agrave; Hải phải sống trong cảnh c&ocirc; quạnh khi mất đi Ki&ecirc;n đứa con duy nhất của &ocirc;ng b&agrave;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng v&igrave; tệ nạn cướp giật m&agrave; Tiến đ&atilde; mất cả vợ v&agrave; đứa con vợ đang mang trong bụng. H&agrave;nh tr&igrave;nh của con b&uacute;p b&ecirc; từ chỗ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; của Tiến tặng vợ đến khi v&ocirc; t&igrave;nh nằm tr&ecirc;n tay Mi&ecirc;n v&agrave; cuối c&ugrave;ng cũng quay trở về với Tiến. H&agrave;nh tr&igrave;nh ấy l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh của những biến cố đau thương khi con người ta lỡ g&acirc;y ra tội lỗi v&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh đi đến sự hạnh ph&uacute;c khi con người ta nhận ra ph&eacute;p m&agrave;u của l&ograve;ng vị tha v&agrave; sự y&ecirc;u thương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thay đổi nhiều n&eacute;t diễn với c&aacute;c biểu cảm trạng th&aacute;i t&acirc;m l&yacute; phức tạp của một người mẹ nghiện ma t&uacute;y, NSƯT Ngọc Trinh đ&atilde; thực sự lột tả được hết những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương ch&acirc;n th&agrave;nh của một người mẹ d&agrave;nh cho con, từ bi kịch của cuộc đời đến những lầm lỗi g&acirc;y ra đề rồi phải v&ocirc; t&ugrave; chịu &aacute;n. Nhưng sau tất cả bằng t&igrave;nh y&ecirc;u của người mẹ v&agrave; sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o Tiến, Mi&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;m thấy tia s&aacute;ng của một tương lai tốt đẹp hơn. Chị đ&atilde; ở lại cải tạo v&agrave; được trở về trong v&ograve;ng tay y&ecirc;u thương của &ocirc;ng Sơn v&agrave; b&agrave; Hải, đặc biệt chị được đo&agrave;n tụ với đứa con th&acirc;n y&ecirc;u của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Con b&uacute;p b&ecirc; như một sợi d&acirc;y kết nối những con người kh&ocirc;ng quen biết để rồi ho&agrave;n cảnh đưa đẩy họ v&ocirc; t&igrave;nh gặp nhau v&agrave; cuối c&ugrave;ng họ nhận ra rằng sau bao chuyện xảy ra tr&ecirc;n đời điều duy nhất c&ograve;n lại l&agrave; t&igrave;nh thương giữa những con người với nhau. D&ugrave; ở những ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau, d&ugrave; trong l&ograve;ng c&oacute; những mối hận th&ugrave; với đối phương. Nhưng bằng t&igrave;nh thương, sự đồng cảm, c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o Vũ Minh Tiến đ&atilde; chấp nhận tha thứ cho Mi&ecirc;n, anh đ&atilde; đưa tay ra để cứu lấy cuộc đời chị để chị vẫn được sống tiếp những th&aacute;ng ng&agrave;y ph&iacute;a trước v&agrave; nh&acirc;n văn hơn l&agrave; con của chị vẫn c&ograve;n c&oacute; mẹ ở b&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở ph&iacute;a c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o, anh đ&atilde; mở l&ograve;ng bỏ qua hết những th&ugrave; hằn mang nặng bao năm trong m&igrave;nh để nh&igrave;n về những điều t&iacute;ch cực hơn v&agrave; anh cũng hiểu ra rằng khi ta gửi đi những y&ecirc;u thương trong l&ograve;ng ta cũng nở ra những b&ocirc;ng hoa của sự hạnh ph&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&ocirc;ng điệp ch&iacute;nh m&agrave; vở kịch gửi đến kh&aacute;n giả l&agrave; mọi người n&ecirc;n c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n cởi mở&nbsp; hơn với những phạm nh&acirc;n lỡ sa ch&acirc;n v&agrave;o&nbsp; chốn lao t&ugrave;, h&atilde;y tha thứ v&agrave; tạo cho họ những cơ hội được cải tạo v&agrave; l&agrave;m lại cuộc đời.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vở kịch thực sự đ&atilde; chạm được đến cảm x&uacute;c của người xem, đ&atilde; c&oacute; những giọt nước mắt x&oacute;t thương cho số phận của những nh&acirc;n vật c&oacute; cảnh đời trớ tr&ecirc;u, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; cả những tiếng cười d&iacute; dỏm l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi kịch trở n&ecirc;n thoải m&aacute;i hơn.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33682/1.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh theo d&otilde;i vở kịch</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong xuy&ecirc;n suốt vở diễn c&aacute;c hoạt cảnh li&ecirc;n tục được thanh đổi từ hiện tại trở về qu&aacute; khứ,... với nhiều đạo cụ được đầu tư c&ocirc;ng phu cho thấy sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong l&agrave;m nghề v&agrave; cả sự cống hiến hết m&igrave;nh cho những vai diễn tr&ecirc;n s&acirc;n khấu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;B&uacute;p b&ecirc; kh&ocirc;ng biết kh&oacute;c&quot; (t&aacute;c giả L&ecirc; Thanh Tăng) l&agrave; kịch bản đoạt giải về đề t&agrave;i V&igrave; an ninh Tổ quốc v&agrave; b&igrave;nh y&ecirc;n cuộc sống. Vở diễn c&oacute; sự tham gia của NSƯT Ngọc Trinh, c&aacute;c diễn vi&ecirc;n:&nbsp;Đ&igrave;nh To&agrave;n, Quang Thảo, Phi Nga, Thanh H&agrave;, Nghinh Lộc, Việt Trang, Ch&iacute; Nam, Dao Chi, Kiết Ngọc,...</span></p> <p style="text-align:center"><em><strong><span style="font-size:16px"><a href="https://streamable.com/v2oju7">Xem đoạn phỏng vấn NSƯT Ngọc Trinh</a></span></strong></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TIẾN DƯƠNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;