Đảng viên trẻ phải chiến thắng bản thân mình trong mọi hoàn cảnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;<em>Đảng vi&ecirc;n trẻ n&ecirc;n tu dưỡng r&egrave;n luyện, phải chiến thắng bản th&acirc;n m&igrave;nh trong mọi ho&agrave;n cảnh&quot;,&nbsp;&nbsp;&quot;Người trẻ l&agrave;m việc g&igrave; cũng phải c&oacute; &yacute; ch&iacute;, quyết t&acirc;m, đừng hỏi Tổ quốc đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; cho ta, m&agrave; điều quan trọng l&agrave; ta đ&atilde; l&agrave;m được g&igrave; cho Tổ quốc</em>&quot; - nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33695/IMG_7379.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 73 năm ng&agrave;y Thương binh &ndash; liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 &ndash; 27/7/2020) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025, s&aacute;ng 21/7/2020, tại Hội trường CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Quận 10, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Quận 10, Ban Li&ecirc;n lạc Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị v&agrave; t&ugrave; binh Quận 10, Quỹ m&atilde;i m&atilde;i tuổi 20 ph&iacute;a Nam đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;Một thời tuổi trẻ&rdquo; v&agrave; tặng qu&agrave; cho hội vi&ecirc;n cựu t&ugrave; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Kh&aacute;nh - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Ủy, Ph&oacute; chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Bắc Nam - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Xu&acirc;n - Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Quận 10, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Phương - Trưởng Ban Li&ecirc;n lạc Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị v&agrave; t&ugrave; binh Quận 10, đồng ch&iacute; Nguyễn Kim Thọ - Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn, đại diện Quỹ M&atilde;i m&atilde;i tuổi 20 ph&iacute;a Nam c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n trực thuộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi giao lưu, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhắn gửi: &ldquo;Người trẻ l&agrave;m việc g&igrave; cũng phải c&oacute; &yacute; ch&iacute;, quyết t&acirc;m, đừng hỏi Tổ quốc đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; cho ta m&agrave; điều quan trọng l&agrave; ta đ&atilde; l&agrave;m được g&igrave; cho Tổ quốc...&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;B&iacute; thư đo&agrave;n Phường 4, Quận 10 Lương Tuấn Th&agrave;nh, cho biết: &quot;Phải l&agrave;m sao cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n nhận thấy lợi &iacute;ch từ những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đ&atilde; thực hiện l&agrave; lợi &iacute;ch mang t&iacute;nh chất cộng đồng, v&igrave; x&atilde; hội, từ đ&oacute; mới duy tr&igrave; được ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ...&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng tại buổi giao lưu, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa c&ograve;n chia sẻ: &quot;Đối với những bạn Đảng vi&ecirc;n trẻ n&ecirc;n tu dưỡng r&egrave;n luyện, phải chiến thắng bản th&acirc;n m&igrave;nh trong mọi ho&agrave;n cảnh, cụ thể hơn những việc m&igrave;nh suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động&rdquo;. C&ocirc; Trương Mỹ Hoa mong rằng t&ocirc;i trẻ lu&ocirc;n phải học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Lu&ocirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đầy đủ hơn nữa, thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m theo d&otilde;i vấn đề biển đảo của nước ta trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Ng&agrave;y xưa cuộc chiến đấu bảo vệ đất liền đ&atilde; kh&oacute;, ng&agrave;y nay cuộc chiến đấu tr&ecirc;n biển để bảo vệ Tổ quốc c&agrave;ng kh&oacute; hơn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33695/IMG_7425.JPG" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức đ&atilde; trao tặng 20 phần qu&agrave; chăm lo với mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 1.000.000 đồng cho c&aacute;c hội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Cựu t&ugrave; quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">MINH TIẾN</span></span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;