Đảng viên trẻ phải chiến thắng bản thân mình trong mọi hoàn cảnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;<em>Đảng vi&ecirc;n trẻ n&ecirc;n tu dưỡng r&egrave;n luyện, phải chiến thắng bản th&acirc;n m&igrave;nh trong mọi ho&agrave;n cảnh&quot;,&nbsp;&nbsp;&quot;Người trẻ l&agrave;m việc g&igrave; cũng phải c&oacute; &yacute; ch&iacute;, quyết t&acirc;m, đừng hỏi Tổ quốc đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; cho ta, m&agrave; điều quan trọng l&agrave; ta đ&atilde; l&agrave;m được g&igrave; cho Tổ quốc</em>&quot; - nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33695/IMG_7379.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 73 năm ng&agrave;y Thương binh &ndash; liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 &ndash; 27/7/2020) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025, s&aacute;ng 21/7/2020, tại Hội trường CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Quận 10, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Quận 10, Ban Li&ecirc;n lạc Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị v&agrave; t&ugrave; binh Quận 10, Quỹ m&atilde;i m&atilde;i tuổi 20 ph&iacute;a Nam đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;Một thời tuổi trẻ&rdquo; v&agrave; tặng qu&agrave; cho hội vi&ecirc;n cựu t&ugrave; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Kh&aacute;nh - nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Ủy, Ph&oacute; chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Bắc Nam - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Xu&acirc;n - Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến hưu tr&iacute; Quận 10, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Phương - Trưởng Ban Li&ecirc;n lạc Cựu t&ugrave; ch&iacute;nh trị v&agrave; t&ugrave; binh Quận 10, đồng ch&iacute; Nguyễn Kim Thọ - Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn, đại diện Quỹ M&atilde;i m&atilde;i tuổi 20 ph&iacute;a Nam c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n trực thuộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi giao lưu, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhắn gửi: &ldquo;Người trẻ l&agrave;m việc g&igrave; cũng phải c&oacute; &yacute; ch&iacute;, quyết t&acirc;m, đừng hỏi Tổ quốc đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; cho ta m&agrave; điều quan trọng l&agrave; ta đ&atilde; l&agrave;m được g&igrave; cho Tổ quốc...&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;B&iacute; thư đo&agrave;n Phường 4, Quận 10 Lương Tuấn Th&agrave;nh, cho biết: &quot;Phải l&agrave;m sao cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n nhận thấy lợi &iacute;ch từ những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đ&atilde; thực hiện l&agrave; lợi &iacute;ch mang t&iacute;nh chất cộng đồng, v&igrave; x&atilde; hội, từ đ&oacute; mới duy tr&igrave; được ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ...&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng tại buổi giao lưu, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa c&ograve;n chia sẻ: &quot;Đối với những bạn Đảng vi&ecirc;n trẻ n&ecirc;n tu dưỡng r&egrave;n luyện, phải chiến thắng bản th&acirc;n m&igrave;nh trong mọi ho&agrave;n cảnh, cụ thể hơn những việc m&igrave;nh suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động&rdquo;. C&ocirc; Trương Mỹ Hoa mong rằng t&ocirc;i trẻ lu&ocirc;n phải học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Lu&ocirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đầy đủ hơn nữa, thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m theo d&otilde;i vấn đề biển đảo của nước ta trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Ng&agrave;y xưa cuộc chiến đấu bảo vệ đất liền đ&atilde; kh&oacute;, ng&agrave;y nay cuộc chiến đấu tr&ecirc;n biển để bảo vệ Tổ quốc c&agrave;ng kh&oacute; hơn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33695/IMG_7425.JPG" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức đ&atilde; trao tặng 20 phần qu&agrave; chăm lo với mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 1.000.000 đồng cho c&aacute;c hội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Cựu t&ugrave; quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">MINH TIẾN</span></span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;