Hội thu sản phẩm công nghệ tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Thực hiện Kế hoạch số 233-KH/TĐTN-BQT ng&agrave;y 25/6/2020 về việc tổ chức c&aacute;c lớp học tiếng Anh miễn ph&iacute; cho thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;th&ocirc;ng tin về việc vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c thiết bị điện tử điện tử th&ocirc;ng minh để hỗ trợ Chương tr&igrave;nh học tiếng Anh miễn ph&iacute; cho thanh thiếu nhi năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33701/1.jpg" style="height:849px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Thời gian: chương tr&igrave;nh chia th&agrave;nh 4 đợt:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Đợt 1: Từ ng&agrave;y 01/8 đến ng&agrave;y 09/8/2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Đợt 2: Từ ng&agrave;y 10/8 đến ng&agrave;y 16/8/2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Đợt 3: Từ ng&agrave;y 17/8 đến ng&agrave;y 30/8/2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Đợt 4: Từ ng&agrave;y 01/9 đến hết năm 2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Sản phẩm hội thu:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- C&aacute;c trang thiết bị điện tử th&ocirc;ng minh: điện thoại di động, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, laptop,&hellip; (c&oacute; thể l&agrave; những thiết bị cũ nhưng c&oacute; khả năng sử dụng được).<br /> :office: Phương thức đ&oacute;ng g&oacute;p:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố: Đ&oacute;ng g&oacute;p sản phẩm trực tiếp th&ocirc;ng qua c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, cơ sở Hội, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; gửi sản phẩm về Văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">- Đối với c&aacute;c du học sinh, sinh vi&ecirc;n quốc tế, c&ocirc;ng d&acirc;n tự do, c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội, c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n: Đ&oacute;ng g&oacute;p sản phẩm trực tiếp về Văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>&nbsp;Mọi đ&oacute;ng g&oacute;p vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp;</strong>Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh phố (lầu 3) - Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Điện thoại: 028.38.233363 - 035.095.930 (Đ/c Bảo).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Mọi sản phẩm đ&oacute;ng g&oacute;p sẽ được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh gửi tặng đến c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố để c&aacute;c em c&oacute; điều kiện tham gia c&aacute;c lớp học tiếng Anh trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">BAN TỔ CHỨC&nbsp;CHƯƠNG TR&Igrave;NH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;