Khánh thành tuyến hẻm nông thôn mới tại huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua,&nbsp;Ban chỉ huy chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Hiệp Phước tổ chức lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh do c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của đội h&igrave;nh Thường trực Nh&agrave; B&egrave; của Trường ĐH Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n địa phương thực hiện trong 20 ng&agrave;y, từ ng&agrave;y 11/7 đến ng&agrave;y 31/7/2020. Tuyến hẻm c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của lực lượng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Trường Cao Đẳng Giao Th&ocirc;ng Vận Tải Trung ương 3. Tuyến hẻm với chiều d&agrave;i 450m, ngang 1,2 m tại tổ 6, ấp 4, x&atilde; Hiệp Phước. C&ocirc;ng tr&igrave;nh với 660 ng&agrave;y c&ocirc;ng của chiến sĩ của trường c&ugrave;ng b&agrave; con v&agrave; thanh ni&ecirc;n địa phương c&ugrave;ng hỗ trợ ho&agrave;n th&agrave;nh. Tổng kinh ph&iacute; trường hỗ trợ thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm l&agrave; 20.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/4.jpg" style="height:573px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh thường trực Nh&agrave; B&egrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm Tổ 6, ấp 4, x&atilde; Hiệp Phước.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/9.jpg" style="height:302px; width:538px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh tuyến hẻm khang trang, sạch đẹp sau 20 ng&agrave;y thi c&ocirc;ng c&ugrave;ng sự hỗ trợ của b&agrave; con xung quanh tuyến hẻm v&agrave; thanh ni&ecirc;n địa phương.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/2.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh thường trực Nh&agrave; B&egrave; thực hiện dọn vệ sinh tuyến hẻm, chuẩn bị lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/3.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&iacute; &ndash; UV BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Chỉ huy trưởng chiến dịch nhận hoa v&agrave; Thư cảm ơn của l&atilde;nh đạo địa phương.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/6.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave;&nbsp;đại diện Đo&agrave;n trường&nbsp;tiến h&agrave;nh nghi thức cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/8.jpg" style="height:420px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh với hơn 600 ng&agrave;y c&ocirc;ng của lực lượng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện m&agrave;u h&egrave; xanh của trường ĐH Mở TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n địa phương, c&aacute;c đơn vị thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/5.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh thường trực huyện Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm tại X&atilde; Hiệp Phước, đội h&igrave;nh Thường trực tại tỉnh Kon Tum của trường c&ograve;n thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh như: hỗ trợ x&acirc;y dựng 01 s&acirc;n trường tiểu học rộng 40m2, tại x&atilde; Đăk Na, huy&ecirc;̣n Tu Mơ Rong với kinh ph&iacute; 20 triệu đồng; thực hiện x&acirc;y dựng v&agrave; mở rộng tuyến đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n 2km tại x&atilde; Đăk Na, huyện Tu Mơ R&ocirc;ng. Tại tỉnh Tiền Giang, chiến dịch thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 2 tuyến đường tại x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a Đ&ocirc;ng v&agrave; X&atilde; Hưng Thạnh, Huyện T&acirc;n Phước, Tiền Giang tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 20 triệu đồng. Thực hiện x&acirc;y mới 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương tại Tiền Giang với kinh ph&iacute; 40.000.000 đồng v&agrave; 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn ở quận G&ograve; Vấp, TP.HCM với kinh ph&iacute; hỗ trợ thực hiện l&agrave; 10.000.000 đồng. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang trong giai đoạn ho&agrave;n th&agrave;nh để b&agrave;n giao cho c&aacute;c đơn vị. Trong cao điểm chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, c&aacute;c chiến sĩ m&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Mở TP.HCM đ&atilde; thực hiện nhiều phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa, mang lại lợi &iacute;ch kinh tế, g&oacute;p phần t&ocirc; đẹp th&ecirc;m diện mạo n&ocirc;ng th&ocirc;n mới cho c&aacute;c địa phương v&agrave; lan tỏa &yacute; nghĩa tốt đẹp trong x&atilde; hội.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;