Gần 7 tỉ bước chân đồng hành ‘Tiếp sức đến trường’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 16-8, tổng kết chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh trực tuyến &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020, ban tổ chức cho biết gần 7 tỉ bước ch&acirc;n đ&atilde; được t&iacute;ch lũy, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ước mơ đến trường của sinh vi&ecirc;n vượt kh&oacute;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-7-15975531753571897442648.jpg" style="height:328px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ủy vi&ecirc;n ban bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ Nguyễn Thị Hương (tr&aacute;i) trao hoa cảm ơn đại diện c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ đ&atilde; đồng h&agrave;nh, ủng hộ quỹ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020 - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua ứng dụng v&iacute; điện tử MoMo, chỉ sau 7 ng&agrave;y ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh, việc t&igrave;m kiếm 1 tỉ bước ch&acirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh như mục ti&ecirc;u ban đầu đ&atilde; c&aacute;n đ&iacute;ch, d&ugrave; chương tr&igrave;nh diễn ra trong 25 ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Con số đạt được từ chương tr&igrave;nh cũng l&agrave; con số khao kh&aacute;t cho nhiều hoạt động kh&aacute;c. Cảm ơn c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, đơn vị đồng h&agrave;nh đ&atilde; tạo ra một m&ugrave;a h&egrave; hết sức &yacute; nghĩa khi c&ugrave;ng gi&uacute;p nhau th&oacute;i quen thể dục n&acirc;ng cao sức khỏe mỗi ng&agrave;y, vừa g&oacute;p v&agrave;o quỹ đồng h&agrave;nh với ước mơ đến trường&quot; - Anh Ng&ocirc; Minh Hải (Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) cho biết.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-1-1597553281856706957447.jpg" style="height:432px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">B&agrave; Nguyễn Th&ugrave;y Mai (phải) - Quỹ &quot;Đồng h&agrave;nh nh&agrave; n&ocirc;ng&quot;, C&ocirc;ng ty cổ phần ph&acirc;n b&oacute;n B&igrave;nh Điền - trao số tiền ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p><span style="font-size:14px">Tương ứng với số bước ch&acirc;n t&iacute;ch lũy, quỹ học bổng &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020 của b&aacute;o Tuổi Trẻ t&iacute;nh đến ng&agrave;y 16-8 đ&atilde; c&oacute; 8,15 tỉ đồng do nhiều đơn vị, c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; c&ugrave;ng bạn đọc đ&oacute;ng g&oacute;p, tiếp sức cho sinh vi&ecirc;n vượt kh&oacute; đến trường.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, Hội Doanh nh&acirc;n Bến Tre tại TP.HCM ủng hộ 400 triệu đồng, C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển bất động sản Ph&aacute;t Đạt 500 triệu đồng, Quỹ khuyến học Vinacam (Tập đo&agrave;n Vinacam) 500 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; một số tỉnh, th&agrave;nh l&agrave; nh&agrave; hảo t&acirc;m quen thuộc của quỹ như: Tiền Giang 500 triệu đồng, Thừa Thi&ecirc;n Huế 750 triệu đồng, Quảng Nam - Đ&agrave; Nẵng 1,5 tỉ đồng v&agrave; c&acirc;u lạc bộ &quot;Nghĩa t&igrave;nh Quảng Trị&quot; 1 tỉ đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Quỹ &quot;Đồng h&agrave;nh nh&agrave; n&ocirc;ng&quot; của C&ocirc;ng ty cổ phần ph&acirc;n b&oacute;n B&igrave;nh Điền đ&oacute;ng g&oacute;p 3 tỉ đồng cho quỹ năm nay.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-2-1597553361466262473563.jpg" style="height:433px; text-align:center; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ph&oacute; chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ &ldquo;Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đ&agrave; Nẵng Kiều Thị Kim Lan (phải) trao tiền ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-3-15975533832181404824334.jpg" style="height:416px; width:586px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">TS Nguyễn Thiện Tống (phải) - c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; Thừa Thi&ecirc;n Huế - ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-4-1597553408199215160153.jpg" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; Tiền Giang Nguyễn Kim Lan (phải) ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-5-1597553440243173369880.jpg" style="height:447px; width:586px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Trịnh Thanh Dũng (phải) - gi&aacute;m đốc kinh doanh Tập đo&agrave;n Vinacam, Quỹ khuyến học Vinacam - ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-6-15975534567462101916503.jpg" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Huỳnh Kỳ Tr&acirc;n (phải) - đại diện c&acirc;u lạc bộ Doanh nh&acirc;n Bến Tre tại TP.HCM - ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi tổng kết, 15 sinh vi&ecirc;n một số trường tại TP.HCM đ&atilde; được nhận suất học bổng trị gi&aacute; 18 triệu đồng/suất.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cảm ơn những tấm l&ograve;ng v&agrave;ng, sinh vi&ecirc;n được nhận học bổng Hồ Thị Thu Hiền (Trường đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) n&oacute;i suất học bổng kh&ocirc;ng chỉ chia sẻ về vật chất m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm an ủi rất lớn về tinh thần với những sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o kh&oacute; trong cảnh trọ học xa nh&agrave;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i tin rằng cuộc sống chưa bao giờ l&agrave; ng&otilde; cụt, v&agrave; bản th&acirc;n t&ocirc;i chưa bao giờ ngừng ước mơ, bởi khi c&aacute;nh cửa n&agrave;y kh&eacute;p lại sẽ lu&ocirc;n c&oacute; c&aacute;nh cửa kh&aacute;c mở ra với mỗi người&quot; - Thu Hiền b&agrave;y tỏ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, 10 bạn trẻ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao khi tham gia t&iacute;ch lũy bước ch&acirc;n đi bộ trực tuyến đ&atilde; được nhận qu&agrave; của ban tổ chức chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-9-15975534851771137926287.jpg" style="height:296px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải trao học bổng cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tại buổi tổng kết chương tr&igrave;nh ng&agrave;y 16-8 - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-10-1597553502711982893924.jpg" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c sinh vi&ecirc;n được nhận học bổng tại buổi tổng kết chương tr&igrave;nh ng&agrave;y 16-8 - Ảnh: Q.L.</em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh trực tuyến &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020 do Th&agrave;nh đo&agrave;n, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng v&iacute; điện tử MoMo thực hiện, g&acirc;y quỹ ủng hộ quỹ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; của b&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Diễn ra từ ng&agrave;y 20-7 đến 14-8, chương tr&igrave;nh đ&atilde; t&iacute;ch lũy được gần 7 tỉ bước ch&acirc;n so với kỳ vọng đạt 1 tỉ bước ch&acirc;n như ban đầu. Tương ứng với mỗi người t&iacute;ch lũy đủ 100.000 bước ch&acirc;n sẽ c&oacute; 200.000 đồng được g&oacute;p v&agrave;o quỹ học bổng &quot;Tiếp sức đến trường&quot; do C&ocirc;ng ty cổ phần ph&acirc;n b&oacute;n B&igrave;nh Điền t&agrave;i trợ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-8-1597553522538934069420.jpg" style="height:484px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao hoa cảm ơn đại diện v&iacute; điện tử MoMo (tr&aacute;i) đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thực hiện chương tr&igrave;nh - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-11-15975535439061487025229.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Tặng qu&agrave; cảm ơn 10 bạn trẻ tham gia chương tr&igrave;nh c&oacute; số bước ch&acirc;n t&iacute;ch lũy cao - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;