Cán bộ Đoàn - Hội Sinh viên góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội XIII của Đảng v&agrave; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội XI Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33737/b03002ae8420787e2131.jpg" style="height:321px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cuộc thứ nhất diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 12/8/2020 với sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, đại diện Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c học viện, trường đại học, cao đẳng. Cuộc thứ hai diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 16/8/2020 với sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Thường trực Đo&agrave;n học viện, Đo&agrave;n trường trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dự v&agrave; điều h&agrave;nh Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải - Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute;, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33737/7a19541ccf8f33d16a9e.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c Ng&ocirc; Trọng Nguyễn - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33737/21c75307be9542cb1b84.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hơn 60 &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; trong hai hội nghị của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt khu vực trường học, c&aacute;n bộ Hội; trong đ&oacute; nhiều &yacute; kiến&nbsp;tập trung v&agrave;o g&oacute;p &yacute; mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025; kiến nghị c&aacute;c giải ph&aacute;p x&acirc;y m&ocirc;i trường văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh mang đậm bản sắc d&acirc;n tộc, thực hiện đồng bộ, c&oacute; hiệu quả c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, đổi mới, ho&agrave;n thiện thể chế, tạo thuận lợi cho ph&aacute;t triển mạnh mẽ khoa học, c&ocirc;ng nghệ; x&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ, huy động mọi nguồn lực x&atilde; hội th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i đổi mới s&aacute;ng tạo v&agrave; khởi nghiệp của th&agrave;nh phố,&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>HỮU AN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;