Cán bộ Đoàn - Hội Sinh viên góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội XIII của Đảng v&agrave; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội XI Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33737/b03002ae8420787e2131.jpg" style="height:321px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cuộc thứ nhất diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 12/8/2020 với sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, đại diện Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c học viện, trường đại học, cao đẳng. Cuộc thứ hai diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 16/8/2020 với sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Thường trực Đo&agrave;n học viện, Đo&agrave;n trường trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dự v&agrave; điều h&agrave;nh Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải - Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute;, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33737/7a19541ccf8f33d16a9e.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c Ng&ocirc; Trọng Nguyễn - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33737/21c75307be9542cb1b84.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hơn 60 &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; trong hai hội nghị của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt khu vực trường học, c&aacute;n bộ Hội; trong đ&oacute; nhiều &yacute; kiến&nbsp;tập trung v&agrave;o g&oacute;p &yacute; mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025; kiến nghị c&aacute;c giải ph&aacute;p x&acirc;y m&ocirc;i trường văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh mang đậm bản sắc d&acirc;n tộc, thực hiện đồng bộ, c&oacute; hiệu quả c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, đổi mới, ho&agrave;n thiện thể chế, tạo thuận lợi cho ph&aacute;t triển mạnh mẽ khoa học, c&ocirc;ng nghệ; x&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ, huy động mọi nguồn lực x&atilde; hội th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i đổi mới s&aacute;ng tạo v&agrave; khởi nghiệp của th&agrave;nh phố,&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>HỮU AN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;